Дисципліни:

ТЕМА 3. Облік операцій з придбання іноземної валюти. Облік операцій з продажу іноземної валюти. Облік реекспортних операцій. Облік імпортних операцій. Облік реімпортних операцій


« Лекційний матеріал з обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності

Порядок придбання іноземної валюти в Україні суб’єктами підприємницької діяльності для здійснення розрахунків з метою виконання своїх зобов’язань перед контрагентами регламентується Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим Постановою Правління НБУ 10.08.2005 р. №281. Відповідно до цього Положення торгівлю іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України дозволяється здійснювати виключно НБУ та уповноваженим банкам, які мають відповідну ліцензію НБУ. Торгівля іноземною валютою в Україні здійснюється тільки на Міжбанківському валютному ринку України. Уповноважені банки за купівлю на користь суб’єкта господарювання іноземної валюти мають право брати комісійну винагороду.

Кошти в іноземній валюті, що надійшли на адресу клієнта-резидента (юридичної особи, фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи), згідно з нормативно-правовими актами НБУ підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами НБУ).

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти справляється збір в розмірі 1 відсотка на обов’язкове державне пенсійне страхування. Порядок справляння такого збору регламентується Порядком сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3.11.98 р. №1740. Сума такого збору не пізніше наступного операційного дня після здійснення операції з купівлі безготівкової валюти зараховується на відповідний балансовий рахунок з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету. У бухгалтерському обліку ця сума відображається в складі адміністративних витрат відповідно до П(С)БО «Витрати» проводкою Дт92 «Адміністративні витрати» - Кт651 «Розрахунки по пенсійному страхуванню». При розрахунку збору не враховується величина комісійної винагороди, що сплачена банку за здійснення операції купівлі іноземної валюти.

Приклад

Українське підприємство для виконання договірних зобов’язань перед польським контрагентом подало в уповноважений банк заявку на купівлю іноземної валюти у розмірі 1200 євро, перерахувавши для цього 9500 грн. Комісійна винагорода банку – 0,5% від суми придбаної іноземної валюти.

Офіційні курси НБУ євро по відношенню до гривні становлять:

Бухгалтерський облік операції наведений у табл. 1.

Таблиця 1

Бухгалтерський облік операції з придбання іноземної валюти

№ з/п

Зміст операції

Обліковий документ

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

5

6

7

1

Підприємством перераховано кошти для придбання іноземної валюти

Заява на купівлю валюти, платіжне доручення

333

311

9500

2

Зараховано на валютний рахунок придбану іноземну валюту:

1200 х 7,42 = 8904 грн.

Виписка банку

312

333

1200євро

8904

3

Нарахована сума збору до Пенсійного фонду:

1200 х 7,44 х 0,01 = 89,28 грн.

Довідка бухгалтерії

92

651

89,28

4

Віднесена на адміністративні витрати сума збору до Пенсійного фонду

Довідка бухгалтерії

651

333

89,28

5

Нараховано комісійну винагороду банку:

1200 х 7,44 х 0,005 = 44,64 грн.

Довідка бухгалтерії

949

685

44,64

6

Погашено комісійну винагороду банку

Платіжне доручення

685

333

44,64

7

Відображена курсова різниця між фактичним курсом придбання і курсом НБУ на день зарахування коштів на валютний рахунок підприємства:

(7,44 – 7,42) х 1200 = 24 грн.

Розрахунок бухгалтерії

945

333

24

8

Зараховано на валютний рахунок підприємства зайво перераховані кошти:

9500 – 8904 – 89,28 – 44,64 – 24 = 438,11 грн.

Виписка банку

311

333

438,11

9

Віднесено на фінансовий результат комісійну винагороду банку

Довідка бухгалтерії

791

949

44,64

10

Віднесено на фінансовий результат суму адміністративних витрат (збір до Пенсійного фонду)

Довідка бухгалтерії

791

92

89,28

11

Віднесено на фінансовий результат курсову різницю

Довідка бухгалтерії

791

945

24

Продаж іноземної валюти з поточного валютного рахунка суб’єкта підприємницької діяльності здійснюється на основі заяви, що подається в уповноважений банк.

У бухгалтерському обліку для відображення операцій з продажу іноземної валюти використовуються два основних рахунки:

• 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти», по кредиту якого відображається дохід від реалізації іноземної валюти;

• 942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти», по дебету якого показують балансову вартість реалізованої іноземної валюти в гривнях за офіційним курсом НБУ.

При продажі іноземної валюти розмір комісійної винагороди, сплачений банку, відноситься до валових витрат підприємства відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (ст. 7).

Для відображення по дебету 942 рахунку собівартості реалізованої валюти необхідно знати балансову вартість іноземної валюти. У кінці звітного періоду ця балансова вартість відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (ст. 7) включається у валові витрати платника податку, а валові доходи збільшуються на суму гривень, одержану у зв’язку з таким продажем іноземної валюти. Відповідно до П(С)БО 16 (п. 20) «Витрати» до інших операційних витрат включаються також інші витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти (комісійна винагорода банку).

Приклад

Українське підприємство прийняло рішення про продаж зі свого валютного рахунку 1200 євро. З відповідною заявою воно звернулося до уповноваженого банку. Комісійна винагорода банку – 45 грн.

Офіційні курси НБУ євро по відношенню до гривні становлять:

Бухгалтерський облік операції наведений у табл. 2.15.

Таблиця 2

Бухгалтерський облік операції з продажу іноземної валюти

№ з/п

Зміст операції

Обліковий документ

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

5

6

7

1

Підприємством перераховані євро для продажу:

1200 х 7,44 = 8928 грн.

Заява на продаж валюти, платіжне доручення

334

312

1200євро

8928

2

На поточний рахунок зараховані гривні за продаж іноземної валюти:

1200 х 7,46 = 8952 грн.

Виписка банку

311

711

8952

3

Відображено собівартість реалізованої валюти:

1200 х 7,45 = 8940 грн.

Розрахунок бухгалтерії

942

334

8940

4

Відображено курсову різницю, що виникла між датою продажу валюти і датою зарахування гривень на поточний рахунок:

(7,45 – 7,44) х 1200 = 12 грн.

Розрахунок бухгалтерії

334

714

12

5

Нараховано і сплачено комісійну винагороду банку

Довідка бухгалтерії, платіжне доручення

942

685

685

311

45

45

6

Віднесено на фінансовий результат дохід від продажу іноземної валюти

Довідка бухгалтерії

711

791

8952

7

Списано на фінансовий результат собівартість проданої валюти

Довідка бухгалтерії

791

942

8940

8

Віднесено на фінансовий результат курсову різницю

Довідка бухгалтерії

714

791

12

Одним з видів зовнішньоекономічних операцій є експорт товарів (робіт, послуг). Експорт – продаж товарів (робіт, послуг) суб’єктами підприємницької діяльності України іноземним суб’єктам господарювання (в тому числі й з оплатою в негрошовій формі) з вивозом чи без вивозу таких товарів (робіт, послуг) за межі митної території України (наприклад, продаж товарів чи послуг нерезидентам, що знаходяться на митній території України). Розрізняють різноманітні види експортних операцій: експорт товарів (робіт, послуг) на виконання зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу, експорт на виконання міждержавних чи міжурядових угод, експорт на виконання бартерної чи компенсаційної угоди тощо. В залежності від видів експортних операцій та від суб’єктів їх здійснення такі операції по-різному відображаються у бухгалтерському обліку.

Одним з найважливіших документів, яким підтверджується факт експорту, є вантажна митна декларація (ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів (п. 2 Положення про вантажну митну декларацію, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. №574).

Одержаний дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) при здійсненні експортних операцій відображається по дебету рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями», аналітичний облік по якому ведеться в гривнях та у валюті, обумовленій договором, і по кредиту рахунку 70 «Доходи від реалізації» з використанням відповідних субрахунків. Відображення цієї операції дозволяє в свою чергу відобразити в бухгалтерському обліку також і витрати на експорт, тобто списати реалізовані на експорт товари по дебету рахунку 90 «Собівартість реалізації» і кредиту рахунків 28 «Товари» або кредиту рахунку 26 «Готова продукція» за обліковою вартістю. Окрім цього, підприємство може нести також і витрати, пов’язані зі страхуванням вантажу, оплатою митних зборів, перевезенням вантажу в середині країни і за кордоном, вантажно-розвантажувальними роботами тощо. Такі витрати відображаються на рахунку 93 «Витрати на збут». Поряд з відображенням доходу від експортної операції в бухгалтерському обліку підприємства відбувається також списання первісної вартості (собівартості) реалізованих товарів на експорт і накладних витрат, що понесені підприємством у зв’язку з такою операцією (страхові, транспортні витрати, сплата мита, митних зборів тощо).

Особливістю експортних операцій є те, що при їх здійсненні ПДВ сплачується у розмірі 0% від бази оподаткування відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість». Причому, факт експорту товару повинен бути підтверджений належним чином оформленою ВМД. Нульова ставка ПДВ при експорті нараховується не тільки на товари, що експортуються, але й на супутні послуги, що пов’язані з експортом таких товарів.

Приклад

Підприємство у відповідності до зовнішньоекономічного договору відвантажило товар польській фірмі. Контрактна вартість експортованого товару – 150 тис. дол. США, розмір мита – 10%. Накладні витрати, пов’язані з транспортуванням товарів до кордону, становлять 28500 грн.(в т.ч. ПДВ). Сумарні витрати на виробництво експортованої продукції становлять 148 тис. грн. Оплата за експортований товар надійшла на банківський рахунок підприємства 17 серпня 2007 р. Експортний товар відвантажено 17 липня 2007 р. Офіційні курси долара США по відношенню до гривні становлять:

Бухгалтерський облік експортної операції наведений у табл. 3

Таблиця 3

Бухгалтерський облік операції з продажу іноземної валюти

№ з/п

Зміст операції

Обліковий документ

Дата проведення

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Відвантажено експортний товар (курс НБУ – 5,05 грн. за 1$)

ВМД

17.07

362

702

150000$

757500

2

Списана собівартість реалізованих товарів

Довідка бухгалтерії

17.07

902

281

148000

3

Одержано рахунок перевізника

Рахунок-фактура

17.07

93

631

28500

4

Відображено суму ПДВ у вартості транспортних послуг

Податкова накладна

17.07

641

631

5700

5

Нараховано митні платежі:

- митний збір: (150000х5,05+28500) х0,002= 1572 грн.

- мито:

(150000х5,05+28500) х0,1 = 78600 грн.

ВМД

17.07

93

93

642

642

1572

78600

6

Сплачено митні платежі

ВМД

17.07

642

311

80172

7

Дохід від реалізації товарів списаний на фінансовий результат

Довідка бухгалтерії

17.07

702

791

757500

8

На фінансовий результат віднесені собівартість реалізованих товарів та сума митного збору і мита

Довідка бухгалтерії

17.07

791

791

902

93

148000

80172

9

Відображена курсова різниця, що виникла в результаті перерахунку заборгованості на дату балансу: (5,06-5,05)х150000 = 1500 грн.

Бухгалтер-ський розрахунок

30.07

362

714

1500

10

Списана позитивна курсова різниця на фінансовий результат

Довідка бухгалтерії

30.07

714

791

1500

11

На розподільний рахунок одержані грошові кошти від іноземного контрагента в оплату раніше відвантаженого товару (курс НБУ – 5,07 грн. за 1$): 150000х5,07 = 760500 грн.

Виписка банку

17.08

314

362

150000$

760500

12

Відображено курсову різницю від перерахунку заборгованості в іноземній валюті на дату її погашення:

(5,07-5,06)х150000 = 1500 грн.

Бухгал-терський розрахунок

17.08

362

714

1500

13

Списана позитивна курсова різниця на фінансовий результат

Довідка бухгалтерії

17.08

714

791

1500

Поняття реекспорту дається в Митному кодексі України від 11.07.02 р. №92-IV. Так, у ст. 196 зазначається, що реекспорт – митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.

Оскільки існують різні методи здійснення реекспортних операцій, такі операції по-різному відображаються в обліку. Порядок відображення в бухгалтерському обліку реекспортної операції методом прямого відвантаження наведений у табл. 4.

Таблиця 4

Реекспорт методом прямого відвантаження

№ з/п

Зміст господарської операції

Обліковий документ

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Відкрито акредитив на користь іноземного постачальника

Заява про відкриття акредитиву, виписка банку

314

312

2

Оплачено з акредитиву рахунок постачальника

Виписка банку

371

314

3

Відображено курсові різниці:

- при підвищенні курсу;

- при зменшенні курсу.

Розрахунок бухгалтерії

314

945

714

314

4

Відображено розрахунки по авансах

Довідка бухгалтерії

632

371

5

Відображено в обліку імпортований товар і одразу відображено його в режимі реекспорту

Рішення про передачу товару на реекспорт

281

282

632

281

6

Одержано кошти на транзитний валютний рахунок від іноземного контрагента – покупця експортного товару

Виписка операцій по транзитному валютному рахунку

314

702

7

Списано на реалізацію реекспортний товар

Довідка бухгалтерії

902

282

8

Визначено фінансовий результат реекспортної операції

Розрахунок бухгалтерії

702

791

791

902

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначає імпорт товарів (робіт, послуг) як купівлю (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами (ст. 1).

Синтетичний облік імпортних операцій підприємства здійснюють на рахунку 28 «Товари» та відповідних субрахунках. Розрахунки з іноземними постачальниками за придбані товари відображаються на пасивному рахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками». Облік на цьому рахунку ведеться як в національній, так і в іноземній валюті. Окрім того, облік імпортних операцій тісно пов'язаний з П(С)БО 9 «Запаси», оскільки товари, що імпортовані відповідно до контрактів купівлі-продажу, класифікуються на підприємстві як запаси і відповідають усім критеріям цієї категорії активів підприємства.

Отже, товари, що імпортуються на митну територію України, відображаються на балансі підприємства як запаси за вартістю, яка включає контрактну вартість, вартість сплаченого імпортного мита та інші накладні витрати, пов’язані з доведенням таких товарів до готовності їх використання за призначенням.

На відміну від експортних операцій практичні всі імпортні операції є об’єктом обкладення ПДВ відповідно до ст. 3 Закону України «Про податок на додану вартість». Виняток становлять тільки кілька видів товарів відповідно до УКТ ЗЕД (наприклад, культурні цінності, якщо вони ввозяться для передачі їх в архіви, музей, галереї тощо).

Особливістю бухгалтерського обліку імпортних операцій є те, що кредиторська заборгованість, яка виникла в результаті виконання імпортних зобов’язань (при імпортних зобов’язаннях з наступною оплатою), є монетарною статтею балансу і відповідно до П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів» така кредиторська заборгованість перераховується за офіційним курсом НБУ на дату балансу і на дату здійснення розрахунків, тобто визначається курсова різниця. Якщо зміна курсів валют відбулася в сприятливому для підприємства напрямку (зменшення курсу іноземної валюти), то підприємство в результаті здійснення імпортної операції одержує додатковий курсовий дохід, який відображається на рахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці». Якщо ж відбулося збільшення курсу іноземної валюти, в якій обліковується заборгованість, то підприємство зазнає втрат від курсової різниці, які відображаються на рахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці». У кінці звітного періоду курсові різниці списуються на фінансовий результат, тобто на рахунок 791 «Результат основної діяльності».

Приклад

Відповідно до контракту купівлі-продажу польська фірма повинна поставити українському підприємству товар на суму 2100 дол. США 12 червня 2007 р. Поставка відбулася 12 червня 2007 р., а оплата за імпортований товар була здійснена 1 вересня 2007 р. На валютному рахунку підприємства на початок звітного періоду (1 квітня 2007 р.) було 2900 дол. США.

Офіційні курси долара США по відношенню до гривні становлять:

Розмір сплаченого митного збору складає 25 грн., а мита - 732 грн.

Бухгалтерський облік імпортної операції наведений у табл. 5

Таблиця 5

Бухгалтерський облік імпортної операції з післяоплатою

№ з/п

Зміст операції

Обліковий документ

Дата проведення

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок коштів на валютному рахунку підприємства:

2900х5,05 = 14645 грн.

Виписка банку

31.03

312

-

2900$

14645

2

Одержано від контрагента товар:

2100х5,03 = 10563 грн.

ВМД

12.06

28

632

2100$

10563

3

Перераховано митний збір та імпортне мито декларанту

ВМД

12.06

377

311

757

4

Вартість сплаченого митного збору та мита включені до вартості товарів

ВМД

12.06

28

377

757

5

Сплачено ПДВ, нарахований згідно з ВМД:

(10563+732)х0,2 = 2259 грн.

Виписка банку, ВМД

12.06

377

311

2259

6

Включено до податкового кредиту суму ПДВ

Довідка бухгалтерії

12.06

641

377

2259

7

Відображено курсову різницю на кінець звітного періоду по валюті:

(5,03-5,05)х2900 = 58 грн.

Розрахунок бухгалтерії

31.06

945

312

58

8

Відображено курсову різницю по кредиторській заборгованості на кінець звітного періоду:

(5,03-5,03)х2100 = 0 грн.

Розрахунок бухгалтерії

31.06

945

632

0

9

Курсова різниця списана на фінансовий результат

Розрахунок бухгалтерії

31.06

791

945

58

10

Сплачено з поточного валютного рахунку кошти на погашення кредиторської заборгованості:

5,02х2100 = 10542 грн.

Виписка банку, заявка підприємства

01.09

632

312

2100$

10542

11

Відображено курсову різницю, що виникла в результаті погашення кредиторської заборгованості:

(5,02-5,03)х2100 = 21 грн.

Розрахунок бухгалтерії

01.09

632

714

21

12

Відображено курсову різницю по валюті, що виникла при перерахуванні оплати нерезиденту:

(5,02-5,03)х2900 = 29 грн.

Розрахунок бухгалтерії

01.09

945

312

29

13

Курсові різниці списані на фінансовий результат в кінці звітного періоду

Розрахунок бухгалтерії

30.09

791

714

945

791

29

21

Є певні особливості щодо обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту при імпорті послуг. Хоча в загальному порядок здійснення бухгалтерського обліку по імпорту послуг аналогічний обліку операцій з імпорту товарів.

При імпорті робіт (послуг) датою виникнення податкових зобов’язань є (залежно від того, яка подія настала першою):

• або дата складання акту (чи іншого документу), що підтверджує факт виконання робіт чи надання послуг;

• або дата списання коштів з валютного рахунку підприємства для сплати вартості виконаних робіт чи наданих послуг.

Приклад

Відповідно до зовнішньоекономічного контракту польська фірма повинна надати послуги українському підприємству на суму 2100 дол. Оплата відповідно до умов контракту здійснюється вітчизняним підприємством після надання послуг, що є предметом угоди (5 липня 2007 р.).

На валютному рахунку підприємства на початок другого кварталу було 3500 дол. США.

Офіційні курси долара США по відношенню до гривні становлять:

Бухгалтерський облік імпортної операції з надання послуг наведений у табл. 6

Таблиця 6

Бухгалтерський облік імпортної операції з надання послуг (з післяоплатою)

№ з/п

Зміст операції

Обліковий документ

Дата проведення

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок коштів на валютному рахунку підприємства:

3500х5,02 = 17570 грн.

Виписка банку

-

312

-

3500$

17570

2

Складено акт наданих послуг

Акт наданих послуг

10.05

93

632

2100$

10563

3

Нараховані податкові зобов’язання щодо ПДВ:

(2100х5,02)х0,2 = 2108,4 грн.

Довідка бухгалтерії

9.05

643

641

2108,4

4

Відображено курсову різницю на кінець звітного періоду по кредиторській заборгованості:

(5,04-5,03)х2100 = 21 грн.

Розрахунок бухгалтерії

31.06

945

632

21

5

Відображено курсову різницю на кінець звітного періоду по валюті, що знаходилась на валютному рахунку підприємства:

(5,04-5,02)х3500 = 70 грн.

Розрахунок бухгалтерії

31.06

312

714

70

6

Оплачено вартість послуг нерезидента

Заява на переказ, виписка банку

5.07

632

312

2100$

10605

7

Відображено курсову різницю, яка виникла в результаті погашення заборгованості:

(5,05-5,04)х2100 = 21 грн.

Розрахунок бухгалтерії

5.07

945

632

21

8

Відображено курсову різницю, яка виникла в результаті перерахування оплати постачальнику:

(5,05-5,04)х3500 = 35 грн.

Розрахунок бухгалтерії

5.07

312

714

35

9

Списано на фінансові результати курсові різниці в кінці звітного періоду

Розрахунок бухгалтерії

-

791

714

945

791

42

105

Як і при реекспорті, визначення реімпорту дається в Митному кодексі України від 11.07.2002 р. №92-IV. Так, у ст. 196 зазначається, що реімпорт – митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території.

Як і при реекспорті, положення щодо оподаткування реімпортних операцій роз’яснені у листі Держмитслужби України № 11/5-15-4-ЕП від 06.01.04 р. «Про оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму». Зокрема, при реімпорті ввізне (імпортне) мито не сплачується на підставі п. є ст. 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92 р. №2097-XII за умови підтвердження українського походження товару. Акцизний збір сплачується на загальних підставах за ставками, встановленими відповідними законами України як для підакцизних товарів, що імпортуються. ПДВ сплачується на загальних підставах відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» за ставкою, що діє на день оформлення ВМД. Наказом держмитслужби України №363 від 23.06.98 р. «Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією» встановлено, що до моменту оформлення ВМД на товари, що будуть поміщені в митний режим реімпорту митні збори за перебування товарів під митним контролем справляються в загальному порядку.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку реімпортної операції наведений у табл. 7

Таблиця 7

Бухгалтерський облік реімпортних операцій

№ з/п

Зміст господарської операції

Обліковий документ

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Відвантажено експортний товар

ВМД

362

702

702

702

641

791

2

Відображено в обліку вартість відвантаженого експортного товару

Довідка бухгалтерії

902

791

28

902

3

Оплачено послуги перевізника по транспортуванню товару до пункту митного пропуску

Рахунок за перевезення, виписка банку

93

685

685

311

4

Нараховано експортне мито та митні збори

ВМД

93

642

5

Сплачено експортне мито та митні збори

ВМД, виписка банку

642

311

6

Сплачено витрати по перевезенню товару та його зберіганню на складі за кордоном

Рахунки на сплату витрат по зберіганню, виписка з поточного валютного рахунка

93

312

7

Повернуто товар зі складу за кордоном в Україну як реімпортний (методом «червоного сторно»)

Транспортний документ

902

791

28

902

8

Списано контрактну вартість товару (методом «червоного сторно»)

Довідка бухгалтерії

902

791

28

902

9

Оплачено витрати по перевезенню товару до прикордонного пункту України

Рахунки

28

312

10

Нараховано мито та митні збори

ВМД

28

642

11

Сплачено мито та митні збори

ВМД, платіжне доручення

642

311

12

Оплачено витрати перевізника по доставці реімпортного товару на склад підприємства

Рахунок перевізника

28

641

311

311

13

Списано витрати по експорту товару

Довідка бухгалтерії

791

93

14

Відображено повернуте підприємству експортне мито, що раніше було сплачене

ВМД, виписка банку, довідка бухгалтерії

642

311

716

642