Дисципліни:

ТЕМА 1. Причини впровадження та сутність обліку в системі IAS/IFRS. Міжнародні організації, що займаються уніфікацією обліку. Основні положення системи обліку IAS/IFRS


« Лекційний матеріал з обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності

Сьогодні, більше ніж коли-небудь, суб’єктам ринку потрібна повна та зрозуміла інформація про підприємства. Так, інвестори потребують правдиву та порівняльну інформацію (як фінансову, так і нефінансову) про діяльність підприємств у різних країнах, на основі якої будуть приймати рішення про здійснення інвестицій. Іншим підприємствам потрібна така інформація для прийняття рішень про співпрацю з тим чи іншим контрагентом тощо. З цією метою Європейський Союз, почавши з 2005 року, впроваджує Міжнародні стандарти обліку IAS/IFRS (International accounting standards/International Financial Reporting Standards) (далі – IAS/IFRS) як єдині правила ведення обліку для суб’єктів господарювання.

В умовах глобалізації виникає необхідність, щоб фінансова звітність суб’єкта господарювання була зрозумілою іншим учасниками ринку капіталу з різних країн. Тому системи обліку окремих країн повинні бути пристосовані до потреб міжнародних ринків капіталу та глобальної економіки.

Необхідність пристосування принципів обліку до потреб глобального ринку є джерелом адресованих закликів на адресу обліку. Такі заклики, що виникають з глобалізації, впливають на гармонізацію і поширення сфери обліку. Метою таких закликів є реагування на потреби користувачів фінансової звітності в умовах розвитку та поширення глобальної конкуренції.

Необхідність гармонізування термінології і принципів обліку в міжнародному аспекті знайшла відображення у розробленні норм обліку наддержавного рівня. До найважливіших таких норм саме й належать Міжнародні стандарти обліку IAS/IFRS.

IAS/IFRS були опрацьовані Комітетом міжнародних стандартів обліку (Лондон). Вони не мають характеру приписів права, лише є певними загальними вказівками і принципами, що стосуються питань сфери обліку. Визначальним завданням IAS/IFRS є забезпечення можливості порівняти фінансову звітність в міжнародному аспекті. Це досягається через уніфікацію способів ведення і представлення у фінансовій звітності головних фінансових категорій.

Головним принципом, який простежуються в IAS/IFRS, є принцип правдивого стану. Відповідно до цього принципу фінансова звітність повинна представляти правдивий і детальний стан фінансової ситуації, результатів діяльності, а також змін фінансового стану суб’єкта господарювання. Цей принцип вимагає, щоб головна фінансова звітність була доповнена додатковою інформацією для більш детальнішого розкриття фінансового стану. Дотримання першочергового принципу обліку – принципу правдивого стану – забезпечує дотримання багатьох інших принципів. До таких принципів IAS відносять: наступність діяльності, співмірність коштів і надходжень, істотності, порівняння тощо.

В силу того, що зростає зацікавлення економікою України зі сторони закордонних інвесторів, можемо припустити, що найближчим часом принципи обліку системи IAS/IFRS дійдуть і до України. Вже зараз деякі великі українські підприємства складають фінансову звітність, з одного боку, відповідно до українських стандартів обліку (П(С)БО), а з іншого – складають фінансову звітність відповідно до положень IAS/IFRS. Тобто, з кожним роком знання тільки принципів обліку нашої країни перестає бути достатнім. Виникає необхідність ознайомлення і застосування принципів обліку в міжнародному аспекті.

Існують різноманітні організації, що займаються (безпосередньо, виключно або опосередковано) уніфікацією обліку. Їх можна поділити на кілька груп (рис. 1).

Класифікація міжнародних організацій, що займаються уніфікацією обліку Рис. 1. Класифікація міжнародних організацій, що займаються уніфікацією обліку

Характеристика основних міжнародних організацій, що займаються уніфікацією обліку, наведена у табл. 1.

Таблиця 1

Основні міжнародні організації, що займаються уніфікацією обліку
Назви організацій Характеристики організацій Результати діяльності організацій
1 2 3
Європейський Союз (ЄС)
European Union (EU)
Міжнародна організація, діяльність якої регламентується кільканадцятьма тисячами міжнародних угод як політичних, так й економічних, які усі країни-члени приймають добровільно та також добровільно дотримуються. Створена 01.11.1993 р. відповідно до договору від 07.02.1992 р. про Європейський Союз (Маахстриський договір). Штаб-квартира – Брюссель. Одна з цілей: гармонізація норм та стандартів обліку країн-членів. Директиви ЄС
Рада міжнародних стандартів обліку
International Accounting Standards Board (IASB)
Незалежна приватна організація, що працює в рамках Фундації комітету міжнародних стандартів обліку (International Accounting Standards Committee Foundation – IASC Foundation) зі штаб-квартирою в Delaware в США. Створена 01.04.2001 р. як правонаступник Комітету міжнародних стандартів обліку (International Accounting Standards Committee – IASC), що був створений 29.06.1973 р. відповідно до угоди між організаціями бухгалтерів з 10 країн (Австралії, США, Канади, Мексики, Японії, Франції, Нідерландів, Німеччини, Великобританії, Ірландії). Штаб-квартира Ради – Лондон. Включає 14 членів. Ціль: розроблення уніфікованих принципів обліку щодо фінансової звітності для суб’єктів господарювання та інституцій у світі. Одним з її органів, який займається тлумаченням стандартів обліку, є Постійний комітет тлумачення міжнародних стандартів обліку (IASC’s Standing Interpretations Committee – SIC) та його правонаступник – Комітет тлумачення міжнародної фінансової звітності (International Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC) Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS), міжнародні стандарти обліку (IAS), тлумачення IAS/IFRS
Рада стандартів фінансової звітності
Financial Accounting Standards Board (FASB)
Незалежна некомерційна приватна інституція, що є розробником американських загальноприйнятих стандартів обліку. Підпорядковується Фундації фінансового обліку (Financial Accounting Fundation), яка обирає її членів та фінансує її. Була створена у 1973 р. і є правонаступником Ради принципів обліку (Accounting Principles Board) і Комітету процедур обліку американського Інституту сертифікованих бухгалтерів-експертів (Committee on Accounting Procedure of the American Institute of Certified Public Accountants). Штаб-квартира - Norwalk in Connecticut. Місія – створення і покращення стандартів обліку і фінансової звітності для управлінців, а також навчання суспільства, в т.ч. працедавців, бухгалтерів та користувачів фінансової інформації. Бюлетені щодо стандартів фінансової звітності (Statements of Financial Accounting Standards – SFAS), які прийнято називати американськими загальноприйнятими принципами обліку (Generalny Accepted Accounting Principles - GAAP), т.з. US GAAP
Міжурядова робоча група експертів з міжнародних стандартів обліку та звітності
Intergovernmental Working Group of Experts on International Standard of Accounting and Reporting (ISAR)
Міжнародна організація, що підпорядковується Конференції зі справ торгівлі та розвитку (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD). Заснована у 1982 р. відповідно до рішення 1982/67 Ради UNCTAD з економічних та суспільних справ (Economic and Social Council of the United Nations – ECOSOC). Штаб-квартира – Женева. Складається з представників 34 країн (Африка – 9, Азія – 7, Східна Європа і Росія – 3, Латинська Америка – 6, Західна Європа та інші країни – 9), що вибираються на 3-річний термін. Представляє 66 країн, 9 об’єднань бухгалтерів, 15 міжнародних організацій. Одна з цілей: підтримання створення локальних та регіональних стандартів обліку і фінансової звітності, особливо в країнах, що розвиваються. Це єдина міжнародна робоча група, що займається проблемами обліку та ревізії на рівні міжнародних корпорацій. Звіти щорічних сесій «Проблеми міжнародного обліку та фінансової звітності», бюлетені «ISAR Update»
Організація економічної кооперації та розвитку
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Об’єднання, в рамках якого уряди 30 країн з ринковою економікою співпрацюють з метою глобального розвитку економіки. Створена у 1961 р. після реорганізації діючої з 1947 р. Організації європейської економічної кооперації (Organisation for European Economic Cooperation – OEEC). Штаб-квартира – Париж. Одна з цілей: координація діяльності організацій, що уніфікують стандарти обліку (особлива увага звертається на фінансову звітність міжнародних корпорацій). В її рамках діє Робоча група експертів обліку (Working Group of the Accountancy). Звіти щодо термінології обліку, структури та консолідації звітності, принципів обліку в різних країнах, порівняння стандартів обліку
Міжнародна федерація бухгалтерів
International Federation of Accountants (IFAC)
Загальносвітова організація, заснована в 1977 р. Штаб-квартира – Нью-Йорк. Це своєрідне об’єднання 163 організацій бухгалтерів (місцевих та міжнародних) зі 119 країн. Представляє понад 2,5 млн. бухгалтерів (практиків та теоретиків) з усього світу. Одна з цілей: підтримання процесу гармонізації обліку. Міжнародні стандарти ревізії, міжнародні стандарти якості контролю, міжнародний кодекс етики, міжнародні стандарти освіти

IAS 1 дає визначення поняття IAS/IFRS. Відповідно до нього IAS/IFRS – це стандарти та тлумачення, прийняті Радою міжнародних стандартів обліку. Вони складаються з (рис. 2):

Основні міжнародні організації, що займаються уніфікацією обліку
Структура IAS/IFRS
Рис. 2. Структура IAS/IFRS

Більш детальніші принципи обліку, що містяться в окремих стандартах, стосуються:

Усі такі універсальні принципи обліку відповідають сучасним вимогам ринку. Зокрема, вони:

Зведений перелік усіх стандартів IAS/IFRS наведений у табл. 2.

Таблиця 2

Стандарти IAS/IFRS
№ IAS/IFRS Назва
1 2
IAS 1 Представлення фінансової звітності
IAS 2 Запаси
IAS 7 Рух грошових коштів
IAS 8 Прибуток або збиток періоду обороту капіталу, головні помилки та зміни принципів обліку
IAS 10 Події, що наступають після дати балансу
IAS 11 Будівельні контракти
IAS 12 Податок на прибуток
IAS 14 Звітність за сегментами
IAS 15 Інформація, що показує наслідки зміни цін
IAS 16 Матеріальні необоротні активи
IAS 17 Лізинг
IAS 18 Доходи
IAS 19 Розрахунки з працівниками
IAS 20 Урядові дотації та облік інформації щодо урядової допомоги
IAS 21 Наслідки зміни курсів валют
IAS 22 Об’єднання підприємств
IAS 23 Зовнішнє фінансування
IAS 24 Інформація, що стосується пов’язаних суб’єктів господарювання
IAS 26 Облік і звітність програм пенсійних виплат
IAS 27 Консолідована фінансова звітність та інвестиції в дочірні підприємства
IAS 28 Інвестиції в асоційовані компанії
IAS 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції
IAS 30 Розкриття інформації в банківській звітності та звітності інших подібних інституцій
IAS 31 Фінансова звітність, що стосується участі у спільних підприємствах
IAS 32 Фінансові інструменти – виявлення та представлення
IAS 33 Дохід, що припадає на одну акцію
IAS 34 Середньорічна фінансова звітність
IAS 35 Дії у разі припинення діяльності
IAS 36 Втрата вартості активів
IAS 37 Резерви, зобов’язання та умовні активи
IAS 38 Нематеріальна вартість та юридична цінність
IAS 39 Фінансові інструменти, їх оцінка
IAS 40 Інвестиційна нерухомість: виявлення та оцінка
IAS 41 Сільське господарство
IFRS 1 Застосування IFRS вперше
IFRS 3 Об’єднання підприємств
IFRS 4 Умови страхування
IFRS 5 Необоротні активи, призначені для продажу
IFRS 2 Платежі і виплати по акціях
IFRS 6 Пошук та оцінка мінеральних родовищ
IFRS 7 Фінансові інструменти

Обов’язковими є також наступні тлумачення SIC/IFRIC (табл. 3).

Таблиця 3

Тлумачення SIC/ IFRIC до стандартів IAS/IFRS
№ SIC/ IFRIC Назва
1 2
SIC 7 «Запровадження валюти євро»
SIC 10 «Допомога держави – відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю»
SIC 12 «Консолідація – суб’єкти господарювання спеціального призначення»
SIC 15 «Операційний лізинг – спеціальні пропозиції»
SIC 21 «Податок на прибуток – реалізація вартості переоцінених активів, які не амортизуються»
SIC 25 «Податок на прибуток – зміна податкового статусу суб’єкта господарювання чи його акціонера»
SIC 27 «Оцінка економічного змісту трансакцій, що стосуються правової форми лізингу»
SIC 29 «Виявлення інформації – ліцензії на надання послуг»
SIC 31 «Доходи – бартерні трансакції, що охоплюють рекламні послуги»
SIC 32 «Нематеріальні активи – кошти вітрин Інтернету»
IFRIC 1 «Зміни зобов’язань внаслідок вилучення з експлуатації, рекультивації території, а також інших подібних зобов’язань»
IFRIC 2 «Членська участь в кооперативах та подібні інструменти»
IFRIC 3 «Права одержання»
IFRIC 4 «Визначення, чи лізинг є складовою частиною договору»
IFRIC 5 «Право участі у зв’язку з вилученням з користування, рекультивацією території, а також державною допомогою»
IFRIC 6 «Зобов’язання, що виникають в сфері діяльності специфічного ринку – вживане електричне та електронне обладнання»

Міжнародні стандарти обліку звертають увагу в основному на оцінку та представлення фінансової інформації і переважно не регламентують інших подій, що пов’язані з веденням обліку. Суб’єкти господарювання, що приймають систему обліку IAS/IFRS, керуються також чинним законодавством для вирішення тих питань обліку, які не регламентуються нормами IAS/IFRS. До таких питань відносять: