Дисципліни:

ТЕМА 7. Аналіз імпортної діяльності підприємства


« Лекційний матеріал з обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності

Для аналізу імпортної діяльності підприємства використовуються практично ті ж показники, що й для аналізу експортної діяльності підприємства. Тільки за основу беруться вже не експортні, а імпортні складові.

Так, для аналізу імпортної діяльності підприємства можна розраховувати і порівнювати в динаміці розміри накладних витрат по імпорті (по окремих товарах, партіях чи роках). Їх так само, як і при експорті, доцільно розглядати як накладні витрати в національній валюті (витрати, пов’язані з доставкою товару від митного кордону на склади підприємства) і накладні витрати в іноземній валюті (витрати, пов’язані з доставкою до митного кордону зі складу іноземного постачальника). Аналіз накладних витрат по імпорту передбачає порівняння їх абсолютних величин, виявлення причин зміни розміру накладних витрат у розрізі окремих складових цих витрат, виявлення можливості зниження розміру таких витрат. Відносні показники, які можна розраховувати при аналізі накладних витрат по імпорту, - такі ж, як і при експорті (відносний рівень накладних витрат в національній валюті, відносний рівень накладних витрат і іноземній валюті).

Для аналізу імпортної діяльності підприємства можна також встановити рівень виконання зобов’язань по імпортних операціях. Послідовність аналізу і показники, які при цьому розраховуються, аналогічні, як і при експорті (індивідуальні і групові показники виконання нашими закордонними постачальниками імпортних зобов’язань по вартості, по фізичному обсягу реалізації імпортної продукції, по ціні). На основі таких розрахунків робляться висновки на предмет того, чому відбулися зміни фактичних поставок імпортної сировини на відміну від планових (чи за рахунок зміни імпортних цін, чи за рахунок зміни фізичного обсягу, в тому числі за рахунок зміни кількості чи структури). Такий аналіз також можна проводити в розрізі окремих товарів, товарних груп чи постачальників.

Як і при експорті, можна розраховувати також узагальнений коефіцієнт прострочених та невиконаних зобов’язань. Вони дозволять побачити частку відповідно прострочених і невиконаних закордонними партнерами імпортних зобов’язань у загальній вартості усіх товарів, що імпортувалися підприємством у звітному році. Такий аналіз доцільно проводити за кілька років по окремих контрагентах, товарах і товарних групах і на його основі приймати відповідні управлінські рішення (наприклад, щодо заміни закордонних постачальників).

Аналіз імпортних зобов’язань передбачає також аналіз імпортних товарів на предмет якості. В основі цього аналізу – кількість і вартість поданих нашим підприємством і задоволених рекламацій до іноземних постачальників. Можна, як і при експорті, розраховувати відносну частку таких поданих і задоволених рекламацій (або у кількості, або у вартості) у загальній кількості або вартості імпортних контрактів за рік. Аналіз таких показників в динаміці дозволяє менеджеру приймати адекватні рішення.

Окрім того, імпортні операції можна досліджувати в динаміці, одержуючи інформацію про темпи приросту імпорту, про зміну середніх імпортних цін, зміну фізичного обсягу імпортних товарів у загальному, по окремих товарах, товарних групах, контрагентах, країнах, регіонах тощо. При цьому розраховуються ті ж показники, що й при аналізі виконання зобов’язань по імпортних операціях (індивідуальні та групові індекси). Методика аналізу така ж, як і при експортних операціях.

При аналізі імпортних операцій доцільно розраховувати також питому вагу різних параметрів у загальній сумі. Так, наприклад, як і при експорті, можна визначити питому вагу кожного товару чи товарної групи, що імпортується, у загальному імпортному «портфелі» підприємства.

Також як і при аналізі експортних операцій, можна аналізувати оборотний капітал (оборотні засоби), що задіяний в імпортні операції підприємства. Такий аналіз проводиться такими ж методами і в такій же послідовності, як і при експорті товарів. Аналогічно визначаються середньорічна величина оборотних засобів, що задіяні в імпорт, за формулою середньої хронологічної величини, число оборотів оборотного капіталу за рік та тривалість одного обороту.

Важливими показниками, що характеризують стан імпортної діяльності підприємства, є показники валютного ефекту та ефективності імпортних операцій. Перший показник, як і при експорті, показує абсолютне значення вигоди, що одержує підприємство від купівлі імпортного товару, а другий – показує вигідність чи невигідність здійснення такої операції.

Показник валютного ефекту імпорту розраховується за формулою (1):

(1)

де Еімп показник валютного ефекту імпорту, грн.;

Цімп іринкова ціна одиниці і-того товару, що імпортується, в Україні (ціна за якою аналогічний товар можемо купити чи продати на внутрішньому ринку), грн.;

Вімп івартість придбання одиниці і-того товару, що імпортується, вал. одиниць;

Qімп обсяг і-того товару, що імпортується, нат. од.;

m – кількість видів товарів, що імпортуються.

Якщо товар, що імпортується, продається на внутрішньому ринку, то додатній показник валютного ефекту імпорту показує абсолютну вигоду від продажу раніше імпортованого товару (за інших рівних умов: повернення чи неповернення ПДВ, особливості оподаткування тощо). Натомість, коли імпортований товар використовується як сировина у виробництві, то додатній показник валютного ефекту показує економію від імпорту порівняно з ринковими цінами в межах держави.

Показник валютної ефективності імпорту є відносним показником ефективності імпортної операції і визначається за формулою (2):

(2)

де Еф імп показник валютної ефективності імпорту, грн. / вал. од.;

Цімп іринкова ціна одиниці і-того товару, що імпортується, в Україні, грн.;

Вімпсумарні витрати, пов’язані з імпортом усієї продукції протягом року (чи іншого розрахункового періоду), вал. од.

Qімп i обсяг і-того товару, що імпортується, нат. од.;

m – кількість видів товарів, що імпортуються.

Сумарні витрати, пов’язані з імпортом продукції, включають, як і при експорті, і накладні витрати. Якщо частина таких витрат виражена у валютних одиницях, а інша частина – в гривнях, то остання переводиться у валютні одиниці за курсом НБУ для співмірності параметрів. Розрахований показник валютної ефективності імпорту порівнюється також з валютним курсом, але вже не з оберненим, як при експорті, а з прямим. Якщо розрахований показник валютної ефективності імпорту є більшим від прямого валютного курсу, - здійснювати імпортну операцію вигідно (як для наступного продажу, так і для використання, як сировини, імпортних товарів).