Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту в автобудівному товаристві з повною відповідальністю.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2722 Додано: 2012-12-17
Частина тексту

Анотація

У курсовому проекті розроблено та раціоналізовано структуру управління на ТзПВ “Львівавто “. На цьому підприємстві розглядається загальна характеристика організації, сформовано функції менеджменту на підприємстві, а саме планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, використовуються методи менеджменту в організації, охарактеризовано їхню роль та застосування, проектуються комунікації на підприємстві, розробляється механізм прийняття управлінських рішень в організації, формується механізм управління групами працівників, розробляються пропозиції з удосконалення керівництва, визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту. Всі основні положення менеджменту в курсовій роботі розглядаються з позиції управлінського процесу.

ВСТУП

Основним завдання даного курсового проекту є закріплення теоретичних знань в галузі менеджменту, а також оволодіння прикладним аспектами менеджерської підготовки, які дозволять у майбутньому успішно здійснювати управлінську діяльність. Основний напрямок курсового проектування – це розробка системи менеджменту у товаристві з повною відповідальністю “Львівавто”. У даному курсовому проекті знайшли своє відображення всі основні питання менедж-менту. Зокрема тут описана форма підприємництва, форма власності, профіль, види діяльнос-ті; показана нормативна база функціонування фірми; описані фактори внутрішнього та зовні-шнього середовища фірми. У курсовому проекті показані графічні моделі стратегічного пла-нування та планування реалізації стратегії, описані функції посадових осіб підприємства, схе-матично зображена структура управління організацією; описані теорії мотивації, які застосо-вуються в організації, для всіх працівників розрахована заробітна плата; охарактеризовано процеси контролю та регулювання в організації; описані методи менеджменту, комунікації в організації, управлінські рішення, описано процес прийняття чотирьох раціональних управлінських рішень. Тут також описані формальні і неформальні групи працівників, охарактеризовані параметри керівництва, оцінені професійні якості керівників, описані процеси управління конфліктами, перемінами та стресами, а також організація праці менеджерів. Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціо-налізація в звя”зку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завдан-нями є розроблення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізації функцій менеджменту в організації, формування методів менеджменту, розроблення та реалі-зація управлінських рішень з метою вирішення проблем, удосконалення системи комунікацій в організації.