Дисципліни:
Лабораторна робота №4
На тему:

Діагностика загрози банкрутства підприємства.

Дисципліна: Соціально-економічна діагностика
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2886 Додано: 2014-03-17
Частина тексту

Вступ

Метою лабораторної роботи є виявлення результатів від проведеної діагностики загрози банкрутства підприємства та визначити за допомогою індикаторів показники рентабельності, ліквідності, фінансової незалежності, фінансової незалежності проаналізувати їх та відобразити їх у таблиці. На основі результатів побудувати матрицю попарних порівнянь значимості індикаторів та на їх основі визначити чи загрожує банкрутство підприємству.

Основним завданням даної лабораторної роботи є проведення діагностики загрози банкрутства підприємства.

Технічні засоби: комп’ютер, калькулятор.

Об’єктом діагностики є відкрите акціонерне товариствовiдкритеакцiонерне товариство "Захiденергомонтажвентиляцiя", основним видом дiяльностi якого є будівництво житлових і нежитлових будівель .

Предметом економічної діагностики є дослідження показників загрози банкрутства підприємства.

Вхідні дані

Ф1 – чистий дохід від реалізації продукції.

Ф3 – чистий прибуток/збиток.

Ф4 – активи.

Ф6 – дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Ф7 - дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом.

Ф9 – грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті.

Ф10 – оборотні активи.

Ф11 – власний капітал.

Ф16 – довгострокові зобов’язання.

Ф17 – короткострокові кредити банків.

Ф18 – кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Ф20 – поточні зобов’язання.

Ф22 – прибуток від операційної діяльності.

Ф23 – поточні фінансові інвестиції.

Ф28 – протермінована дебіторська заборгованість.

Т3 – амортизаційні відрахування.

Висновок

Для визначення загрози банкрутства підприємства використовуємо модель розпізнавання загрози банкрутства підприємства. Для вiдкритеакцiонерне товариство "Захiденергомонтажвентиляцiя", який здійснює виробництво та переробку нафти не має загрози банкрутства. Тобто підприємство розвивається та вчасно ліквідовує слабкі сторони.

Якщо подивитися на основні моменти, то можемо побачити, що у підприємства спостерігається позитивна динаміка майже по всім показникам.

Проте у 2012 році ідентифікуються перші слабкі сигнали потенційної кризи неплатоспроможності та фінансової нестійкості, що вимагає зміцнення фінансової дисципліни, раціональнішого управління грошовими потоками та ефективністю.

Для подолання банкрутства насамперед необхідно визначити слабкі сторони підприємства, які негативно впливають на його діяльність. Також необхідно визначити фактичний фінансовий стан підприємства (фактичний обсяг реалі­зації, величина прибутків (збитків), рівень заборгованості, коефіцієн­ти платоспроможності, ліквідності, фінансового левериджу тощо). Якщо підприємство не в змозі погасити борги, необхідно залучати інвесторів, які зацікавлені у діяльності підприємства. Також можна збільшити випук та продаж власних акцій.

Потрібно дослідити ринки збуту продукції, та на підставі проведених досліджень покращувати продукцію та власний сервіс, розширювати ринки збуту.