Дисципліни:
Лабораторна робота №6
На тему:

Використання математичних функцій для проведення обчислень в Microsoft Excel.

Дисципліна: Основи інформаційних технологій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 4502 Додано: 2013-04-02
Частина тексту
Мета роботи: ознайомитись з основними математичними функціями табличного процесора Microsoft Excel. Навчитись будувати діаграми та працювати з умовними, логічними функціями і процедурами підбору параметрів.

Відповіді на контрольні питання

1. Відображення даних, як один з аспектів представлення інформації.
Інформація у комп’ютері зберігається у вигляді двійкового коду, і тому одним із основних аспектів представлення інформації є відображення даних у зрозумілому для користувача вигляді. Дані відображаються на моніторі ПК у різних виглядах – числовому, табличному, у вигляді відео чи зображень а також за допомогою діаграм. Кожний має свої переваги і недоліки, але усі вони дозволяють користувачу опрацьовувати інформацію, та працювати із нею у зручному вигляді, що підвищує ефективність роботи на комп’ютері.

2. Призначення майстра діаграм та основні етапи їх створення.
Майстер діаграм призначений для покрокового створення діаграми, та перед завершенням процесу її створення, представлення її попереднього вигляду.
Основні процеси створення діаграми:

3. Типи діаграм, основні прийоми побудови та редагування діаграм.
Діаграми поділяються на такі типи:

Побудувати діаграму за допомогою майстра діаграм, а відредагувати – за допомогою команди контекстного меню «Формат …», яка застосовується до будь-якого об’єкту діаграми.

4. Розв’язування алгебраїчних рівнянь в табличному процесорі.
Розв’язування алгебраїчних рівнянь у Excel здійснюється за допомогою надбудов «Пошук рішень» і «Підбір параметру». Також можна розв’язувати алгебраїчні рівняння за допомогою діаграм. Для цього у комірках першого стовпчика вказується значення аргументу функції, а в комірках другого – формула, за допомогою якої вона розв’язується. Далі на основі цього діапазону будується діаграма. Якщо це система із декількох рівнянь, то аналогічну процедуру пророблюється для кожної функції, у врешті при графічному відображенні графіків ми зможемо знайти розв’язок.

5. Застосування логічних та умовних функцій в Microsoft Excel.
MS Excel працює із трьома логічними та умовними операторами - ЯКЩО, І, АБО. Оператор ЯКЩО повертає одне значення, якщо умова істинна, і інше, якщо умова хибна. Оператор І повертає значення істини, якщо усі аргументи мають таке ж значення, і повертає значення хибності, якщо хоча б ожин аргумент є хибним.

Хід виконання роботи

1. Відкриваю програму MS Excel та створюю новий документ. Зберігаю його («D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи з ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №6Лабораторна робота №6 (Таблиця).xls»). Під час збереження задаю основні параметри документу (Час автозбереження – 5 хв. Відображення вікон – звичайне.

2. Посередині аркуша вводжу напис «Табулювання та побудова графіка». Оформлюю робочу таблицю, а саме: задаю заголовки таблиці – «Аргумент», «Крок», «Значення функції». У першому стовпчику таблиці вводжу діапазон аргументу ([1;15]). У другому стовпчику задаю крок 1, у третьому стовпчику вводжу формулу для обчислення функції: =((2+1*$A3^2)/(1+1*$A3^3)). Відцентровую осі значення таблиці відповідними кнопками на панелі інструментів. Розграфлюю таблицю кнопкою «Границі – усі границі». Задаю колір фону для заголовків сірим (для чорно-білого друку). Задаю режим відображення формул, для того, щоб переконатися у їх правильності.

3. Виконую побудову діаграми. Для цього виділяю діапазон клітинок А3:А17; С3:С17. Далі, за допомогою майстра створення діаграм обираю тип діаграми – графік, діапазон даних не змінюю. На третій вкладці задаю основні параметри діаграми – відображення осей, сітки і підписів. Для осі Оу задаю крок 0,1 а для осі Ох – крок 1. Утворену діаграму розміщую під таблицею даних на одному листку.

4. За допомогою інструменту «Пошук рішень» розв’язую систему рівнянь:

2x+4y_z=300
5x+2y+3z=100
5x+3y+z=1600
x+6y+7z=500

Висновки: на цій лабораторній роботі я отримав основні навики з використання формул та діаграм у програмі MS Excel. Також я навчився виконувати математичні розрахунки за допомогою інструментів «Пошук рішення», та «Підбір параметру».