Дисципліни:

Складання висновку про ступінь професійної придатності кандидата


« Лекції з профорієнтації та профвідбору

Висновок про кожного повністю обстеженого кандидата виноситься психологом, психофізіологом на підставі аналізу результатів психологічного, психофізіологічного і клініко-фізіологічного обстеження, бесіди і спостереження.

За результатами обстеження спочатку визначається ступінь придатності (за психологічними і психофізіологічними показниками) кандидатів до навчання спеціальностям операторського профілю (оператори). В осіб, визнаних придатними до навчання операторським спеціальностям, потім визначається ступінь придатності до навчання спеціальностям переважно сенсорного або сенсомоторного профілю (оператори сенсорного профілю або оператори сенсомоторного профілю). І нарешті, в осіб, які успішно пройшли попередні два етапи прогнозування (визнаних придатними), визначається ступінь придатності до навчання за тією чи іншою конкретною операторською спеціальністю.

Висновок про ступінь придатності кандидата є імовірнісним прогнозом успішності його навчання тієї або іншої спеціальності та виконання їм операторських функцій. Характер психічного і психофізіологічного обстеження передбачає можливість певної помилки прогнозування (у межах 5-10%), що знаходить своє відображення у висновку.

В залежності від результатів обстеження висновок надається в такій формі:

І група. Придатний до навчання операторським спеціальностям (спеціальностям сенсорного або сенсомоторного профілю, спеціальності торпедного електрика, гідроакустика); машиніста електропотяга, водія та ін.; прогноз за психофізіологічними показниками сприятливий.

ІІ група. Умовно придатний до навчання операторським спеціальностям (спеціальностям сенсорного або сенсомоторного профілю, спеціальності електрика, гідроакустика або ін.); прогноз умовно сприятливий.

ІІІ група. Прогноз невизначений.

IV група. Не придатний до навчання операторським спеціальностям; прогноз несприятливий.

Кандидати, які отримали висновок з прогнозом І групи, здатні до навчання в першу чергу. Визначення навчання спеціальності для обстежуваного здійснюється психологом чи психофізіологом з обліком рекомендації профілю спеціальності за психофізіологічними показниками (придатний до навчання спеціальностям сенсорного або сенсомоторного профілю, придатний до навчання операторським спеціальностям) та існуючої потреби в тих чи інших спеціальностях.

Кандидати, які одержали висновок із прогнозом II групи, рекомендуються для зарахування в другу чергу. Порядок визначеної для них спеціальності аналогічний попередньому.

Кандидати, які одержали висновок із прогнозом III групи, можуть бути зараховані на навчання за умови гострого дефіциту в кадрах і якщо робота не пов'язана з небезпекою для спеціаліста і оточення. Визначення для них спеціальності здійснюється окремо, після додаткового обстеження.

Кандидати, які одержали висновок із прогнозом IV групи, зараховуються на навчання на спеціальності не операторського профілю.

Визначення професійної придатності кандидата для навчання здійснюється на підставі аналізу інтегральної оцінки результатів психофізіологічного обстеження з використанням експериментально розроблених диференційно-діагностичних таблиць, оцінки виконання клініко- фізіологічних проб, проведення бесіди і спостереження.

Диференційно-діагностична таблиця являє оціночні шкали, в яких кожному можливому значенню того чи іншого показника відповідає визначений діагностичний коефіцієнт. Коефіцієнт визначається за характером розподілу певного показника, що свідчить про стан тієї чи іншої функції, в осіб найбільш і найменш придатних до навчання за певною конкретною спеціальністю (або групою спеціальностей), а також прогностичною (інформативною) цінністю цього показника.

Інтегральна оцінка психофізіологічного обстеження – це алгебраїчна сума діагностичних коефіцієнтів, що відповідають визначеним значенням інформативних показників психофізіологічних методик, які використовували при обстеженні.

Виведення інтегральної оцінки здійснюється таким чином.

При визначенні, наприклад, придатності кандидата до навчання спеціальностям операторського профілю результати обстеження оцінюються за відповідною диференційно-діагностичною таблицею (Додаток 3, табл. 1). За таблицею визначаються діагностичні коефіцієнти, що відповідають значенням отриманих при обстеженні психофізіологічних показників. Природно, що для цієї процедури використовуються лише ті психофізіологічні показники, що представлені в цій таблиці, тобто інформативні для винесення прогнозу певного виду операторської діяльності.

Для визначення придатності кандидата до навчання операторським спеціальностям переважно сенсорного профілю отримані при обстеженні показники оцінюються за диференційно-діагностичною таблицею для певної групи спеціальностей (Додаток 3, табл. 2). Визначені за таблицею діагностичні коефіцієнти, що відповідають тим чи іншим психофізіологічним показникам, також додаються.

Граничні значення інтегральної оцінки визначаються припустимою ймовірністю помилок класифікації (прогнозування).

Граничне значення інтегральної оцінки дорівнюватиме + 1,279. Отже, особи, які мають за результатами психофізіологічного обстеження суму діагностичних коефіцієнтів > + 1,279, а також високі показники за клініко-фізіологічними пробами і позитивні мотиваційні, характерологічні й емоційні якості (виявлені за результатами проведення бесіди і спостереження), мають бути віднесені до 1 групи, тобто визнані придатними до навчання.

При ймовірності помилки винесення позитивного прогнозу, рівної 0,1, граничне значення інтегральної оцінки дорівнюватиме + 0,954. Особи, які мають суму діагностичних коефіцієнтів від + 0,954 до + 1,279, мають бути віднесені до II групи, тобто, визнані умовно придатними до навчання (при позитивних результатах проведення клініко-фізіологічних досліджень, бесіди і спостереження).

При ймовірності помилки винесення прогнозу IV групи (постановка висновку «не придатний... » особам, фактично не придатним до навчання операторським спеціальностям), рівної 0,05, граничні значення інтегральної оцінки дорівнюватиме – 1,279. Особи, які одержали за результатами психофізіологічного обстеження суму діагностичних коефіцієнтів < – 1,279, мають бути віднесені до IV групи, тобто визнані непридатними до навчання.

Особи, які одержали за результатами обстеження суму діагностичних коефіцієнтів у діапазоні від + 0,953 до – 1,278, мають бути віднесені до III групи. Успішність їхнього навчання є невизначеною, і для уточнення необхідні додаткові обстеження.

При виведенні інтегральної оцінки результатів психофізіологічного обстеження спочатку визначається алгебраїчна діаграма діагностичних коефіцієнтів, що відповідають основним показникам методик, і на підставі отриманої діагностичної суми виноситься висновок. Якщо кандидат за інтегральною оцінкою одержує висновок «прогноз невизначений», то ця оцінка додається до коефіцієнтів за додатковими показниками методик (показники II групи) і вже на підставі знову отриманої суми складається висновок.

В якості основних показників використовуються найбільш інформативні та незалежні показники комплексу психофізіологічних методик. Додаткові показники трохи менш інформативні, до того ж вони мають зв'язок з рядом основних показників, тобто дозволяють оцінювати ті самі психофізіологічні функції, що і деякі основні показники.

Приклад роботи з таблицею

Необхідно визначити ступінь придатності кандидата А до навчання спеціальностям операторського профілю. При обстеженні отримані такі психофізіологічні показники (назви показників див. в Додатку 2 під тими самими номерами).

2) 1,17; 3) 137; 4) 4; 5) 0,028; 6) 10; 8) 0,37; 12) 8;

14) 17; 17) 68; 18) 3; 19) 0,34; 20) 14; 21) 210; 22) 0,48;

23) 0,047; 24) 211; 26) 1; 27) 0,237; 35) 0,054; 37) 0,048; 38) 0,38; 42) 0,27.

За табл. 1 (Додаток 3) знаходимо відповідні до цих значень діагностичні коефіцієнти і послідовно їх додаємо.

(+ 0,323) + (+ 0,197) + (+ 0,015) + (+ 0,280) + (- 0,131) + (- 0,252) + (+ 0,297) + (+ 0,021) + (- 0,523) + (- 0,295) + (+ 0,176) + (- 0,121) + (+ 0,297) + (+ 0,021) + (- 0,523) + (- 0,295) + (+ 0,176) + (- 0,121) - (+ 0,279) + (- 0,097) + (+ 0,062) + (+ 0,268) + (+ 0,242) + (+ 0,316) + (+ 0,316) + (+ 0,098) + (+ 0,171) + (+ 0,524) = + 2,360.

Отримана інтегральна оцінка дозволяє зробити висновок: придатний до навчання операторським спеціальностям.

Для визначення ступеня придатності кандидата А до навчання операторським спеціальностям переважно сенсорного або сенсомоторного профілю (наступний етап прогнозування) результати, отримані при психофізіологічному обстеженні певного кандидата, оцінюються відповідно до диференційно-діагностичних табл. 2 або 3 (Додаток 3).

Так, наприклад, для визначення ступеня придатності до навчання спеціальностям сенсорного профілю використовуються такі показники:

1) 21; 3) 137; 4) 4; 5) 0,028; 18) 3; 19) 0,34; 21) 210;

22) 0,48; 26) 1; 28) 689; 35) 0,132; 38) 0,38; 43) 0,06.

За табл. 2 знаходимо відповідні до цих значень діагностичні коефіцієнти і послідовно їх додаємо.

(- 0,277) + (- 0,002) + (- 0,033) + (+ 0,240) + (- 0,513) + (+ 0,328) + (+ 0,403)

+ (- 0,222) + (+ 0,246) + (+ 0,037) + (- 0,301) + (+ 0,208) + (+ 0,209) = + 0,323.

Отримана інтегральна оцінка дозволяє зробити висновок: прогноз невизначений. Для уточнення прогнозу використовуємо додаткові показники.

7) 2; 8) 0,15; 12) 6; 13) 5; 23) 0,084; 25) 4,2.

За табл. 2 визначаємо відповідні їм діагностичні коефіцієнти, що додаємо до інтегральної оцінки, отриманої за основними показниками.

(+ 0,323) + (+ 0,165) + (+ 0,114) + (- 0,089) + (- 0,072) + (+ 0,398) + (+ 0,334) = + 1,173.

Ця оцінка результатів психофізіологічного обстеження кандидата А дозволяє зробити висновок: умовно придатний до навчання спеціальностям сенсорного профілю діяльності.

Для визначення ступеня придатності кандидата А до навчання спеціальностям гідроакустика або радіометриста (спеціальності сенсорного профілю) результати, отримані при психофізіологічному обстеженні певного кандидата, аналогічним чином оцінюються відповідно до диференційно- діагностичних табл. 4 і 5 (Додаток 3).

При формулюванні висновку психолог чи психофізіолог має право, з огляду на результати бесіди і спостереження, визначити групу придатності кандидата на одну сходинку вище або нижче тієї, котра визначена за диференційно-діагностичними таблицями.

Оформлення документації. Результати психофізіологічного та клініко-фізіологічного обстежень реєструються у вигляді двох документів: індивідуальної карти психофізіологічного дослідження і списку прізвищ обстежених з висновком психолога чи психофізіолога.

В індивідуальну карту обстеження заносяться: результати виконання окремих психофізіологічних та клініко-фізіологічних проб (абсолютні показники), оцінки за виконання кожної методики (діагностичні коефіцієнти за групами спеціальностей і окремими спеціальностями), інтегральні оцінки діагностичних коефіцієнтів, висновки за результатами спостереження, примітка (мотивування рішення при зміні групи придатності стосовно рекомендованого за таблицею, зауваження про стан окремих психофізіологічних якостей, необхідності їхньої додаткової оцінки, тренування і т.д.).

Індивідуальні карти обстеження зберігаються в завідувача психофізіологічної лабораторії закладу, їхні копії додаються до медичної книжки спеціаліста.

У списку прізвищ обстежених кандидатів вказується група придатності за окремими спеціальностями (або за групою спеціальностей). Список підписується психологом чи психофізіологом і представляється голові комісії.