Дисципліни:
Навчальний посібник
На тему:

Корпоративна культура / За ред. Г.М. Захарчин, 2011.

Дисципліна: Корпоративна культура
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Adobe Pdf

Переглядів: 9991 Додано: 2013-10-27
Частина тексту

Зміст

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

1.1. Фундаментальні поняття корпоративної культури та її суть

1.2. Структура, види і функції корпоративної культури

1.3. Зовнішні атрибути корпоративної культури

1.3.1. Девізи, гасла, символи

1.3.2. Організаційні обряди, ритуали, звичаї, традиції, легенди

1.3.3. Мова як чинник і символічний код формування корпоративної культури

1.4. Питання для роздумів

1.5. Творчо-прикладні завдання

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ І МІСЦЕ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І РИНКОВИХ ВІДНОСИН

2.1. Системи менеджменту і корпоративна культура

2.2. Креативний менеджмент і корпоративна культура як модель інноваційного розвитку організацій

2.3. Фактор корпоративної культури у гармонізації відносин між суб’єктами ринку

2.4. Питання для роздумів

2.5. Творчо-прикладні завдання

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

3.1. Механізм формування і розвитку корпоративної культури

3.2. Фактори, які впливають на формування корпоративної культури

3.3. Вплив національного менталітету на формування і розвиток корпоративної культури

3.4. Питання для роздумів

3.5. Творчо-прикладні завдання

РОЗДІЛ 4. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ІЗ СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Роль корпоративної культури в управлінні персоналом

4.2. Система цінностей і мотивація

4.3. Культурні сценарії діяльності організації

4.3.1. Культура мислення і спілкування

4.3.2. Корпоративний імідж

4.4. Питання для роздумів

4.5. Творчо-прикладні завдання

РОЗДІЛ 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Методичні положення із аналізування корпоративної культури

5.2. Вибір стратегії і тактики формування корпоративної культури

5.3. Вплив корпоративної культури на діяльність організації

5.4. Оцінювання соціально-економічної ефективності корпоративної культури

5.5. Питання для роздумів

5.6. Творчо-прикладні завдання

Література

Додатки

ПЕРЕДМОВА

В умовах стрімких динамічних змін потрібний системний погляд на ринок, в якому відбуваються багатогранні процеси, присутні люди, речі, форми, відносини. Ефективність функціонування ринкового середовища залежить не тільки від законів, які регулюють діяльність суб’єктів ринку та форм співпраці між ними, але й від ступеня їх відповідальності й морально-етичних норм. Етичні аспекти всіх учасників ринкового середовища обумовлюються рівнем розвитку їхньої культури. У взаємодії між суб’єктами ринку проявляються головні елементи їхніх корпоративних культур, і, разом з тим, формується нова специфічна форма організаційної культури ринку. Як співвідносяться культури кожного учасника ринку і як побудувати ефективну модель їх співіснування – ось нагальні питання сьогодення, на які потрібно дати відповідь.

Трансформація економіки України зумовлює якісні зміни у системі управління, що вимагає зміни підходів до вибору адекватного інструментарію управління. Сучасний інструментарій менеджменту повинен націлюватися на зміцнення інноваційного потенціалу підприємства, підвищення його конкурентноздатності та адаптаційних можливостей.

Оскільки у ХХІ столітті головними чинниками інноваційного розвитку стають знання та культура, то інструментарій менеджменту буде ефективним за умови його спрямування не на технічну складову, а саме на людський фактор. Трансформаційні процеси в економіці здійснюються людьми, які мають свою систему цінностей, правил, норм поведінки, традицій і моделей господарювання, об’єднаних поняттям корпоративної культури. Корпоративна культура належить до складних матеріально-духовних феноменів, вивчення яких стикається із низкою проблем, які підсилюють зростаючий інтерес до розгляду її як внутрішнього джерела організаційних змін і тонко планового інструменту управління.

Вивчення фактора культури сьогодні поступово перетворюється із академічного пізнання на необхідну компоненту практичної діяльності, оскільки ми стаємо свідками тотальних криз: політичних, економічних, екологічних, духовних, вихід із яких можливий лише за умови сприйняття культурологічних течій, спрямованих на пізнання високих духовних цінностей і на удосконалення й саморозвиток кожної особистості.

Отже, саме життя і практика мотивуються до видання посібника, матеріали якого допоможуть читачеві глибше поєднати культурне поле із суто ринковим механізмом, заглибитися в світ першопричини існування економічного буття, в світ свого внутрішнього «Я» і світ загальнолюдських цінностей.

Пропонований посібник зможе заповнити прогалину в гуманітарних знаннях, необхідних сучасному менеджеру як для його успішної діяльності, так і формування свідомості на основі духовних почувань і усвідомлення важливості духовно-культурного аспекту в сучасному занадто матеріалізованому суспільстві.

Посібник має логічну структуру і відзначається системністю. Системність викладу матеріалу проявляється в тому, що в навчальному посібнику охоплено широке коло питань від теоретичних аспектів природи й сутності корпоративної культури до практичних питань оцінювання її впливу на ефективність організації. Наслідком системності викладу є системність пізнання такого складного феноменального явища, як культура, та її ролі в системі менеджменту. Основними параметрами системності є структурованість, цілісність, взаємозв’язок.

Структурованість проявляється в логічному поєднанні теорії та практики, яка представлена як творчо-прикладними завданнями, блоком питань для роздумів, так і прикладними методиками дослідження корпоративної культури та взірцями кодексу корпоративної культури вітчизняних підприємств.

Цілісність викладу забезпечується запропонованою концептуальною моделлю корпоративної культури, ґрунтовно описаною у авторській монографії [64] яка є тим ключем, що дозволяє крок за кроком дійти до розуміння сутності культури та її ролі в економічній життєдіяльності підприємств. Концептуальна модель схематично описує послідовність вивчення цього складного явища, починаючи від факторів, що спонукали до появи корпоративної культури, принципів, на основі яких вона реалізовується, видів корпоративної культури організацій і закінчуючи аспектами, які мають прикладне значення, тобто, характеризують інструментарій реального впливу на ділову активність організацій через особистісний та груповий провідники.

Велика увага приділяється взаємозв’язку менеджменту і корпоративної культури, а також процесу формування й розвитку корпоративної культури під впливом різних факторів, серед яких особлива роль відводиться національному менталітету.

Системно і всебічно розкриваються питання, пов’язані із висвітленням ролі корпоративної культури в управлінні людським потенціалом, а також питання, які стосуються взаємозв'язку цінностей і мотивації праці.

Загалом теоретичні виклади посібника дають повне уявлення про роль корпоративної культури в економічному житті, дають змогу систематизувати, класифікувати та впорядковувати форми діяльності в межах організації на основі базових цінностей і культурно-господарських модусів.

Автори посібника свідомі того, що він далекий від досконалості, тому будемо вдячні за корисні зауваження. Висловлюємо щиру подяку ТзОВ "Свитязь" за надану інформацію.

Сподіваємося, що видання прислужиться великій справі виховання у сучасних менеджерів поваги до загальнолюдських цінностей, традицій, взаємоповаги і високої відповідальності у діловому світі.


Культура є історичним набуттям, стратегічним ресурсом, формою існування і майбутнім нації.

Юрій Іллєнко