Дисципліни:
Розрахунково-графічна робота
На тему:

Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства.

Дисципліна: Теорія економічного аналізу
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 4327 Додано: 2014-03-01
Частина тексту

ВИСНОВКИ

В даній розрахунковій роботі було проведено комплексний аналіз діяльності ПрАТ «ПЕРЕМОГА». В процесі дослідження було проаналізовано трудові ресурси, а саме: динаміка середьномісячної заробітної плати, яка зросла у 2012 р. на 9,687% порівняноіз 2011 р. Чисельність працівників знизилась на 16,15 % за даний період.

Аналіз структури необоротних активів показав, що значну частину необоротних активів на підприємстві складають основні засоби. Також були проаналізовані показники стану основних засобів, на основічого можна зробити такі висновки: для експлуатації в процесі господарської діяльності придатно в 2011 р. – 58% основних фондів, в 2012 р. – 42%. Частка нових основних засобів у загальній вартості на кінець 2011 року становить 0,025, а на кінець 2012 року – 0,002. Протягом 2011 р. приріст основних засобів становив 0,078, а в 2012р. -0,00172 порівняно з попереднім періодом.

Фондомісткість в 2011 р. становить 0,297, а в 2011 р. – 0,408, а це свідчить про те, що на одиницю вартості реалізованої продукції припадає 0,297 грн. (0,408 грн. в 2012 р.) вартості основних засобів.

В ході аналізу структури оборотних активів стало видно, що величина оборотних активів в 2012 р. зросла порівняно з 2011 р. на 206 тис. грн. тобто на 3,94%. За аналізовані періоди скоротився рівень запасів, а саме незавершене виробництво на 32,72% або 887 тис. грн. Проте зросла дебіторська заборгованість на 1622 тис. грн. з 243тис.грн. у 2011 р. до 1865 тис. грн. у 2012 році.

Підприємство є прибутковим. Хоча чистий прибуток за досліджувані роки знизився на 52,58%. Найбільше значною статтею видатків є собівартість продукції ( 79,75 % від загальних витатрат у 2011 р. та 74,41 % у 2012 р.). Витрати на 1 грн. вартості продукції у 2011 р. складали 1,04 грн., що є негативно, оскільки підприємство витрачає більше, ніж заробляє, а в 2012 р. - 0,97 грн., що в порівнянні з попереднім роком є кращим, тому що отримує хоть якийсьприбуток.

Показники ліквідності підприємства свідачть про те, щопідприємство має низьку спроможність негайно повертати борги, хоча і в 2012 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс порівняноіз 2011 р., але він залишився нижче норматива.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (у 2011 і 2012 роках відповідно 0,2882 та 2,7852). В 2011році цей показник був нижче за нормативний, а отже, підприємство не в змозі сплатити поточні зобов’язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами, але у 2012 році ситуація значно покращилась, тобто цей показник вищий нормативного і це свідчить про те, що підприємство в змозі сплатити поточні зобов’язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт поточної ліквідності відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за рахунок всіх поточних активів У 2011 і 2012 роках відповідно він становить 3,1895 та 6,6032, що свідчить про те, що підприємство своєчасно повертає борги.

Значення коефіцієнта забезпечення власними оборотними запасами у 2011 році – 0,8232 та у 2012 році – 0,9110 свідчить про задовільний фінансовий стан підприємства і його спроможність проводити незалежну фінансову політику.

Оборотність оборотних активів зменшилась у звітному році на 33,72%, що свідчить про те, що кожна одиниця оборотних активів приносить на 0,772 грошових одиниць продукції менше, ніж у попередньому році. Скорочення кількості оборотів дебіторської заборгованості на 22,97 обороти та кредиторської заборгованості на 6,05 оборотів негативно впливатиме на діяльність підприємства, оскільки чим більша оборотність дебіторської заборгованості, тим більші можливості підприємства по сплаті зобов’язань кредиторам. Проте зросла оборотність запасів на 38,55%, що свідчить про значне прискорення реалізації запасів, а таке явище позитивно впливає на діяльність підприємства, бо чим вище значення показника оборотності запасів, тим менше коштів знаходиться в цій найменш ліквідній групі активів.

У другій чстині було проведено факторний аналіз, тобто вплив показників праці на обсяги реалізованої продукції методом ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць та індексним методом.

Аналіз впливу інтенсифікації дав змогу визначити, що на підприємстві інтенсифікація виробництва характеризується перевитратами промислово-виробничого персоналу -345,202 тис.грн.

Екстенсифікація матеріальних ресурсів дозволила підприємству знизити витрати на 3728,3762 тис. грн., основних фондів – на 531,6277 тис. грн., оборотних активів – 1786,9 тис.грн., дебіторської заборгованості на 1076,63 тис. грн. та кредиторської заборгованості – 365,7448 тис.грн.

Зробивши порівняння ПрАТ «ПЕРЕМОГА» із іншими підприємствами сільськогосподарської галузі методом суми місць, підприємство зайняло 3 місце, методом суми балів - 5. Це свідчить про те, що темпи зростання рентабельності, фондовіддачі, матеріаловіддачі, оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості є значно нижчими ніж у інших підприємств даної галузі.