Дисципліни:

Основні завдання кон'юнктурних досліджень ринку


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

В економічній літературі та серед науковців до цього часу не розроблено єдиної позиції та єдиного підходу щодо розуміння і трактування такої важливої економічної категорії як «кон'юнктура». Більшість науковців мають своє бачення, своє розуміння та свою трактовку даного поняття, залежно від низки умов та передумов, які лягли в основу їхнього власного понятійного апарату.

Не зважаючи на це, більшість визначень даної категорії не мають принципових розходжень і зводяться до того, що кон'юнктура взагалі являє собою ситуацію, яка склалася на певний момент часу на ринку і характеризується сукупністю умов та факторів, що діють на ньому.

Таким чином, відносно позицій науковців щодо поняття кон'юнктура, можна зробити висновок про те, що майже всі дослідники основою дослідження кон'юнктури виділяють ринок з його основними елементами та відносинами.

Розходження позицій економістів у визначенні категорії «кон'юнктура» узагальнено і згруповано за існуючими поглядами науковців та представлено на рис. 1.1.

Як видно з рис.1.1, немає діаметрально протилежних розходжень щодо розуміння та визначення поняття «кон'юнктура». На відміну від підходів до визначення даної категорії, існує безліч різноманітних підходів щодо ознак класифікації видів кон'юнктури, що можна бачити з рис. 1.2.

Класифікація підходів до визначення поняття «кон'юнктура»

Рис.1.1 - Класифікація підходів до визначення поняття «кон'юнктура»

Характеристика підходів до класифікації видів кон'юнктури

Рис. 1.2 - Характеристика підходів до класифікації видів кон'юнктури

Об'єктами кон'юнктурних досліджень вважається народне господарство в цілому або окремий ринок, тобто можна виділити загальногосподарську кон'юнктуру та кон'юнктуру конкретного ринку. Під загальногосподарською кон'юнктурою розуміється певна сукупність кон'юнктур товарних чи галузевих ринків з урахуванням значної кількості відносин між ними. Крім того, вважається, що не товарні чи галузеві кон'юнктури формують загальногосподарську, а все відбувається навпаки.

Особливої уваги заслуговує класифікація, побудована М. Д. Кондратьєвим, який залежно від вибору бази для порівняння виділив просту та диференційовану кон'юнктуру. Під простою кон'юнктурою він розумів напрям рівня зміни елементів конкретної галузі в певний момент у порівнянні з попередніми періодами. Щодо диференційованої кон'юнктури, то це проста кон'юнктура окремої галузі, яка співвідноситься чи порівнюється з кон'юнктурою інших галузей, з якими таке співставлення є можливим та доцільним.

Існує підхід, згідно якого вивчення кон'юнктури ринку базується на теорії циклічного розвитку економіки, в основі якої лежать фази виробничого циклу, тобто криза, депресія, пожвавлення та підйом. Так як кожна фаза має свої особливості та певний стан, то це може сформувати різні види кон'юнктури, згрупованих залежно від стану кон'юнктури за чотирма ознаками: понижувальна, низька, підвищена, висока.

Понижувальна кон'юнктура відображається у затоварені ринку продуктами, скорочені кількості угод, знижені ринкових цін, тобто перевищені пропозиції над попитом, що притаманне фазі кризи.

Низька (слабка) кон'юнктура характеризується пасивністю суб'єктів ринку, низькими стабільними цінами, що відповідає фазі депресії.

Підвищеній кон'юнктурі властиве виснаження товарних запасів, товарний дефіцит, що обумовлено перевищенням попиту над пропозицією. Така кон'юнктура відповідає фазі пожвавлення.

Висока (стабільна) кон'юнктура характеризується найбільшою активністю суб'єктів ринку, відносно стабільними високими цінами, що в основному є характерним у період підйому економіки.

Існує підхід, згідно якого характер та різновиди кон'юнктури визначаються станом усіх елементів ринку, тобто попитом, пропозицією, ринковими цінами. Також тут враховується період часу, протягом якого зберігається відносно стійкий стан попиту та пропозиції, який і визначає види кон'юнктури: рівноважну, високу і низьку.

При класифікації видів кон'юнктури залежно від співвідношення основних елементів ринку можна виділити чотири різновиди кон'юнктури: сприятливу, невизначену (вичікувальну), стійку і слабку.

Сприятлива кон'юнктура - це така кон'юнктура, що складається в умовах перевищення попиту над пропозицією при зростаючих цінах.

Невизначена (вичікувальна) кон'юнктура існує у разі відсутності попиту чи пропозиції в зв'язку зі зміною очікуваних ринкових цін.

Відсутність стійкої кон'юнктури визначається як ринкова ситуація, за якої досягається рівновага величини попиту та пропозиції при стабільних цінах.

Слабку кон'юнктуру пов'язують із ситуацією, яка характеризується або невизначеністю угод при сталих цінах (або при їх незначному зниженні), або повною відсутністю угод через зниження цін.

Таким чином, зрозуміло, що кон'юнктура є надзвичайно різноманітною і потребує постійного вивчення та дослідження. Це можна пояснити тим, що постійні дослідження дають можливість повно та всебічно враховувати вплив різноманітних кон'юнктуроутворюючих факторів і передбачати показники для забезпечення ефективного розвитку в умовах ринкової економіки.