Дисципліни:

Класифікація кон'юнктуроутворюючих факторів


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Під факторами розуміють причини, за яких утворюються чи формуються певні наслідки. Будь-яка ситуація, що складається на галузевому ринку, є наслідком взаємодії певної кількості факторів. У свою чергу, ринкові ситуації формуються під впливом значної кількості факторів, так званих кон'юнктуроутворюючих факторів. Саме тому, з метою більш ефективного аналізу, їх дії необхідно класифікувати багатофакторні сукупності за відповідними критеріями.

Таким чином, для забезпечення якісного аналізу та прогнозування кон'юнктури галузевих ринків в умовах багатофакторних механізмів їх формування, виникає необхідність проведення групування факторів для класифікації.

У теорії та практиці кон'юнктурознавства застосовують декілька класифікаційних критеріїв кон'юнктуроутворюючих факторів, які надані на рис. 4.1.

За критерієм часу дії кон'юнктуроутворюючі фактори поділяються на:

- короткотермінові зі строком дії до 1,5 року;

- середньотермінові або циклічні - від 1,5 року до 10-11 рр.;

- довготермінові - понад 11 років.

Класифікація критеріїв факторів кон'юнктури

Рис. 4.1 - Класифікація критеріїв факторів кон'юнктури

До основних короткотермінових факторів відносяться наступні характеристики:

- сезонність;

- екстремальні погодні умови;

- спекулятивні операції на ринках;

- політичні кризи;

- масові заворушення;

- короткотермінові макроекономічні фактори;

- курси акцій на міжнародних фондових ринках;

- бюджетна політика тощо.

Середньотерміновими кон'юнктуроутворюючими факторами вважаються макроекономічні циклічні фактори, іншими словами фактори, які лежать в основі формування макроекономічних циклів. Найбільш вагомими серед них є такі:

- співвідношення між сукупним попитом та пропозицією;

- споживчий попит;

- реальні доходи населення;

- інвестиції та інвестиційний попит;

- державні витрати;

- стан платіжного балансу країни;

- рівень інфляції;

- курси валют;

- монетарна політика центральних банків;

- макроекономічна політика урядів тощо.

Щодо довготермінових кон'юнктуроутворюючих факторів, то слід сказати, що вони формують тенденції розвитку як світових і національних галузевих ринків, так і всієї світової економіки на десятки років. Найважливішим довготерміновим фактором вважається науково-технічний прогрес, зокрема нерівномірність розвитку науково-технічного прогресу. Крім цього фактора, важливими довготерміновими кон'юнктуроутворюючими факторами є:

- соціальний прогрес людства;

- зростання народонаселення;

- вичерпання деяких видів корисних копалин;

- екологічні зміни;

- концентрація та централізація капіталу;

- розрив між бідними та багатими країнами тощо.

Розглядаючи інший критерій класифікації кон'юнктуроутворюючих факторів, слід сказати, що за критерієм походження фактори можна розділити на такі принципово важливі групи:

- економічні;

- соціальні;

- науково-технічні;

- екологічні тощо.

Щодо критерію регулярності дії, то кон'юнктуроутворюючі фактори розділяють на:

- фактори регулярної дії (сезонність, економічні цикли, політичні цикли, бюджетна політика і т. д.);

- фактори нерегулярної дії (погодні зміни, стихійні лиха, соціальні заворушення і ін.).

Розглядаючи останній критерій класифікації кон'юнктуроутворюючих факторів, необхідно зазначити:

• якщо фактори мають внутрішні джерела свого походження, то це ендогенні кон'юнктуроутворюючі фактори;

• якщо ж фактори мають зовнішні джерела - то це екзогенні фактори.

Також існує погляд, що всі кон'юнктуроутворюючі фактори можна розділити на циклічні і нециклічні залежно від зв'язку з економічним циклом відтворювання.

Інша точка зору - існування такої класифікаційної ознаки як фактор передбачуваності, відповідно до чого всі кон'юнктуроутворюючі фактори поділяються на передбачувані (прогнозовані) і непередбачувані (непрогнозовані). Те, що зміна фаз економічного циклу має періодичний характер є звичайним явищем на ринку.

До цієї групи факторів можна віднести методи державного регулювання економікою, сезонність, розвиток науково-технічного прогресу тощо.

Щодо непередбачуваних факторів, то ними є: погодні умови, стихійні лиха, політичні конфлікти тощо.

Виявлена під час аналізу кон'юнктура з тою чи іншою точністю може бути прогнозована за принципом:

• буде впливати;

• не буде впливати.

Зважаючи на це припущення всі фактори згідно цієї ознаки можна розділити на:

• детерміновані;

• стохастичні;

• невизначені.

Детерміновані фактори являють собою фактори, вплив яких може бути легко передбаченим із наперед заданою точністю.

Щодо стохастичних факторів, то вони є результатом прояву факторів випадкової природи і тому можуть бути передбачені з певним рівнем вірогідності.

До групи, яка являє собою невизначені фактори, відносяться такі з них, які невідомі досліднику достатньою мірою, а тому не можуть бути включеними до групи детермінованих чи стохастичних факторів.

Якщо брати до уваги спрямованість дії кон'юнктуроутворюючих факторів, то за цією ознакою всі фактори можна розділити на такі групи:

- фактори, які стимулюють розвиток ринку (сприятливі);

- фактори, які стримують його розвиток (несприятливі);

- фактори нейтрального характеру.