Дисципліни:

Методика прогнозування розвитку ринку


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

До найважливіших завдань, які стоять перед кон'юнктурними дослідженнями галузевого ринку, відносять прогнозування перспективи розвитку ринку.

Під прогнозуванням розвитку ринку розуміють процес науково обґрунтованого передбачення зміни параметрів ринку в майбутньому в результаті вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденції та закономірності. Це система збалансованих показників економічних, соціальних, демографічних, організаційних, політичних та інших факторів стану та розвиту ринку. Тобто, проноз розвитку ринку може являти собою як кількісну, так і якісну оцінку його майбутніх змін.

Метою кон'юнктурного дослідження є не лише розуміння того, що було до тієї ситуації, яка склалася нині, а і передбачення тієї ситуації, яка може бути, тобто виникає потреба в залученні прогностичної функції та використанні прогностичних моделей.

Прогноз - це науково обґрунтована гіпотеза про вірогідний стан економічної системи чи певного її явища в майбутньому.

При науково обґрунтованому прогнозуванні необхідно спиратися на виявлені закономірності та тенденції розвитку економічних явищ та процесів. При цьому в обов'язковому порядку необхідно враховувати багатоваріантність, альтернативність розвитку всіх подій.

Незважаючи на наявність невизначеності в економіці, значну кількість явищ та процесів можна визначити та передбачити з достатньо високим рівнем вірогідності та точності.

При макроекономічному прогнозуванні необхідно брати до уваги, що на макроекономічну політику впливає три групи факторів (рис. 8.1).

Класифікація кон'юнктуроутворюючих факторів макрорівня

Рис. 8.1 - Класифікація кон'юнктуроутворюючих факторів макрорівня

Розрізняють пошукове та нормативне прогнозування економіки (рис. 8.2).

Класифікація прогнозування економіки

Рис. 8.2 - Класифікація прогнозування економіки

Сукупність методів моделювання представлена в табл. 8.1, де виділено основні класифікаційні ознаки та типи методів моделювання.

Таблиця 8.1 - Класифікація методів моделювання

Ознака класифікації

Методи економічної кібернетики та математичної статистики

Методи моделювання

Системний аналіз економіки, дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, економіко-логічний аналіз, індексний метод дослідження

Економетричні методи

Просторовий аналіз, регіональний аналіз, балансові методи відображення господарських операцій, національне рахівництво

Методи прийняття управлінських рішень

Математичне програмування, мережене планування, програмно-цільове планування, неформальне прогнозування (збір вербальної інформації, промисловий шпіонаж), кількісне прогнозування, якісне прогнозування (думка журі, модель очікування споживачів, експертні оцінки), теорія ігор, дерево рішень, платіжна матриця

Методи експериментального дослідження економіки

Імітація, ділові ігри, математичний аналіз, планування економічних експериментів

Методи дослідження ринкової економіки

Моделі індикативного планування, моделі вільної конкуренції, моделі монополії, моделі економічного циклу

Основні стадії прогнозування соціально-економічних явищ, процесів і тенденцій надано на рис. 8.3.

Класифікація стадій прогнозування

Рис. 8.3 - Класифікація стадій прогнозуванняи