Дисципліни:

Завдання аналізу динаміки та коливальності ринку


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Щодо ключового завдання дослідження ринкової динаміки, то таким вважають побудову динамічних рядів, які відображають процес зміни ринку та його складових елементів, а саме: обсягу, структури та рівня розвитку, завдяки чому виникає можливість графічного зображення динаміки ринку, а також формуються початкові дані для аналізу основних параметрів ринку для кожного моменту часу.

Розрахунок та оцінка темпів росту також відносяться до ключових завдань аналізу динаміки ринку. Так, оцінка та аналіз швидкості й інтенсивності розвитку ринку в часі відображають показниками динаміки, одним із важливих серед яких є саме темп росту. Окрім відносних показників динаміки ринку важливою задачею кон'юнктурного аналізу є розрахунок та інтерпретація абсолютного приросту обсягу та рівня ринкової діяльності.

Особливе місце в кон'юнктурних дослідженнях динаміки відводять розрахунку та аналізу індексів ринку. Це пояснюють тим, що індексний метод дозволяє вирішити ряд важливих завдань, які стоять перед аналізом динаміки ринку. Такими принципово важливими завданнями є наступні:

- оцінка вектора та швидкості розвитку ринку;

- відображення якісних, кількісних і цінових компонент динаміки ринку;

- виявлення та характеристика значення факторів зовнішнього й внутрішнього середовища в динаміці ринку;

- відображення ролі регіонів у формуванні процесу загальної зміни ситуації;

- виявлення та оцінка асортиментних та структурних зрушень у динаміці ринку.

До важливих завдань аналізу динаміки ринкових процесів відносять проблему їхньої диференціації. Темп росту розвитку ринку та його абсолютний приріст можна пояснити набором факторів та розкласти їх на складові, з-поміж

яких найчастіше вживаними є кількісний та якісний (найчастіше, ціна) фактори.

Підсумовуючи сказане, необхідно зазначити, що метою аналізу динаміки ринку є не лише оцінка тенденції ринку та ситуації, що вже склалися, оскільки кон'юнктура й кон'юнктурні дослідження потребують науково обґрунтоване передбачення подальшого розвитку, тобто мають потребу в прогнозах розвитку ринку. А, як відомо, прогнозування ринку являє собою уявлення про те, яким чином в наступному періоді може розвиватися ринок, а також перенесення темпів та пропорцій ринку, які вже склалися, на майбутній період.

Окрім того, основні завдання вивчення динаміки ринку пов'язані також із оцінкою та дослідженням процесів стійкості та коливальності ринку, оскільки є потреба знати та розуміти як розвивається ринок - рівномірно, плавно чи з певними коливаннями, - а також оцінити розмах та сили цих коливань, їх напрямок та інтенсивність.