Дисципліни:

Методи зменшення ризиків


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Існує декілька способів зменшення, тобто страхування ризиків, які представлені на рис. 7.2.

1. Страхування як запобігання ризику, не беручи участь у ризикованому заході. Досить часто відмова від здійснення певного заходу означає недоодержання підприємством іноді значної маси прибутку. Виникає необхідність в обґрунтованому управлінському рішенні, оскільки може простежуватися двохсторонній зв' язок. А тому, прогнозуючи фінансову діяльність, необхідно всебічно відстежити та проаналізувати заходи, реалізація яких може негативно відобразитися на фінансових результатах підприємства.

Класифікація методів страхування ризиків підприємства

Рис. 7.2 - Класифікація методів страхування ризиків підприємства туристичної індустрії

2. Одержання додаткової інформації. Одержання додаткової інформації дає можливість побудувати більш точний прогноз, оскільки досить часто керівництву підприємства доводиться приймати рішення в умовах крайньої невизначеності, спираючись на вкрай обмежену, а іноді й суперечливу інформацію. Тому, чим повнішим буде інформаційне забезпечення, тим буде більше можливості зменшити величину потенційного ризику.

3. Диверсифікація діяльності підприємства. Завдяки диверсифікації можна зменшити ризик завдяки процесу розподілу капіталу між різними варіантами, які не мають спільних точок дотику. Метод диверсифікації - це розсіювання ризику взагалі і один із найбільш обґрунтованих і відносно менш затратомістких способів зменшення фінансового ризику. В той же час, необхідно розуміти, що диверсифікація дає змогу уникнути лише частини ризику, але не в звозі його уникнути взагалі, тобто звести до нуля, оскільки як на підприємницьку діяльність взагалі, так і на інвестування зокрема, також має вплив низка факторів, на які диверсифікація не може впливати.

4. Лімітування. Лімітування представляє собою встановлення певного ліміту, тобто певної суми витрат, кредиту тощо. Ліміт, що встановлюється підприємством буде різнитись в залежності від здійснюваних операцій і буде для кожної з них свій. При встановленні ліміту має бути врахована ціла низка факторів.

5. Страхування в страхових компаніях. Сутність страхування в страхових компаніях полягає в тому, що підприємство задля уникнення ризику, згодне відмовитися від частки своїх доходів і заплатити за зменшення рівня ризику до нуля страховій компанії. Тут мова йде про страхування підприємницького ризику, тобто ризику недоотримання бажаних доходів від підприємницької діяльності. В той же час, слід підкреслити, що страхова галузь успішно розвивається і для індустрії гостинності надає понад десяток видів страхових послуг. Це пояснюється тим, що страхування представляє собою один із найважливіших і найбільш розповсюджених методів зменшення рівня ризикованості.

6. Самострахування. Самострахування передбачає, можливість підстрахуватися самостійно без придбання страховки у страхової компанії, економлячи таких чином на витратах зі страхування - це перевага цього різновиду. Самострахування - це децентралізована форма створення натуральних та резервних фондів безпосередньо на підприємстві, особливо на підприємствах, які можна віднести до щонайризикованіших.

7. Хеджування. Хеджування - це система укладання контрактів і угод, яка враховує ймовірністні зміни в майбутньому обмінних валютних курсів і метою якої є уникнення несприятливих наслідків цих змін. Початково хеджування використовувалось в банківській, біржовій та комерційній діяльності зазначення методів страхування валютних ризиків. Вподовж останнього часу термін «хеджування» розпочав використовуватися у більш широкому значенні та розумінні, а саме як страхування ризиків від несприятливих змін цін на будь-які товарно-матеріальні цінності за контрактами і комерційними операціями, які передбачають поставку чи продаж товарів у майбутньому. Важливо розуміти, що ризик пов' язаний із хеджуванням не зникає, оскільки його беруть на себе спекулянти, тобто підприємці, які згодні піти на певний, зарані розрахований ризик. Беручи на себе ризик, сподіваючись на одержання прибутку в результаті гри у різницю цін, вони виконують роль стабілізатора ціни.