Дисципліни:

Дослідження структурних елементів ринку


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Характеризуючи кон'юнктуру як економічну категорію необхідно розглядати, перш за все, такі основні характеристики як попит, пропозиція і ціна.

Не зважаючи на це, під час проведення кон'юнктурних досліджень також особливої уваги потрібно надавати неціновим факторам, оскільки вони формують важливе співвідношення між попитом та пропозицією, так як вплив цін на величину попиту чи пропозиції виражається завдяки таким постійним комбінаціям як «ціна - кількість товару». Але в той же час самі ціни змінюються не лише під впливом зміни величини попиту чи пропозиції, а також перебувають залежно від нецінових факторів, що формують зміни у попиті та пропозиції тих чи інших товарів.

Зважаючи на щойно сказане, необхідно пам'ятати під час аналізу та прогнозування кон'юнктури галузевого ринку, що об'єктом дослідження мають бути саме зміни попиту та пропозиції, які зумовлені впливом як цінових, так і нецінових кон'юнктуроутворюючих факторів.

Під час проведення кон'юнктурного дослідження також необхідно звертати увагу на еластичність попиту та еластичність пропозиції. Крім того, під час проведення кон'юнктурного аналізу має бути досліджена залежність попиту на певний вид товару від ціни взаємодоповнювального товару.

Варто підкреслити, що розробка стратегій розвитку підприємств потребує дослідження динаміки ринкових цін на товари, що пояснюється тим, що ціна взаємопов'язує попит та пропозицію і є вартістю товару, яка виражається у грошових одиницях. Співвідношення попиту та пропозиції на ринку визначає динаміка цін, а встановлення тієї чи іншої ціни регулює і координує визначене співвідношення попиту та пропозиції. Це означає, що існує взаємозалежність між цими елементами, тобто основними структурними елементами кон'юнктури ринку є попит, пропозиція та їх динаміка, яка з часом породжує співвідношення ціни.

Ціна виступає як самостійна економічна одиниця і вона формується під впливом низки факторів. Виділяють чотири основних типи ринкового середовища, які контролюють процес ціноутворення:

- середовище, в якому ціна контролюється підприємством;

- середовище, в якому ціна контролюється групою підприємств;

- середовище, в якому ціна контролюється ринком;

- середовище, в якому ціна контролюється державою.

У той же час ціна, впливаючи на формування кон'юнктури, одночасно випробовує на собі її вплив та є результатом її розвитку. При цьому будь-який кон'юнктуроутворюючий фактор здійснює безпосередній чи опосередкований вплив на ринкову ціну, оскільки прямо чи безпосередньо впливає на попит чи пропозицію товару. У такому сенсі всі кон'юнктуроутворюючі фактори виступають одночасно ціноутворювальними факторами. Їхнє вивчення доцільно здійснювати додатково, виділяючи фактори формування цін і комплексно аналізуючи взаємодію факторів попиту та пропозиції з одночасним вивченням їх динаміки.

Важливим моментом є той факт, що при аналізі кон'юнктури необхідно розглядати сукупний попит та сукупну пропозицію.

Основною відмінністю дослідження сукупного попиту та сукупної пропозиції є вивчення не лише потреб населення тієї чи іншої країни у певному товарі, а й потреб інших країн, які потрібно задовольнити за рахунок придбання продукції, що вироблена у цій країні. Тобто, паралельно з цим необхідно додатково аналізувати експорт товарів.

При вивченні сукупної пропозиції як складової кон'юнктури, її можна представити через товари, які вироблені в країні, і ті, які імпортовано, тобто через зовнішню пропозицію.

Існує ряд факторів, що впливають на сукупний попит та сукупну пропозицію. Кон'юнктура ринку формується під впливом як власних кон'юнктуроутворюючих факторів, так і факторів загальногосподарської кон'юнктури. Зважаючи на це, при формуванні стратегії розвитку кон'юнктури,

необхідно враховувати вплив факторів як на мікро-, так і на макрорівні.

Щодо кон'юнктури, то вона визначається факторами, які впливають на неї та взаємодіють між собою. Такі фактори прийнято називати кон'юнктуроутворюючими. Поняття «фактор» походить від латинського слова, що означає «такий, що робить, такий, що виробляє», тобто те, що є рушійною силою будь-якого процесу та явища. Таким чином, кон'юнктуроутворюючі фактори є рушійною силою розвитку кон'юнктури, і саме тому вони визначають стан справ на ринку.

Для розробки класифікації кон'юнктуроутворюючих факторів, які відображають особливості об'єкта дослідження, необхідно проаналізувати різні підходи щодо їх систематизації. Оскільки, найчастіше кон'юнктуру ідентифікують як співвідношення попиту і пропозиції, тому всі кон'юнктуроутворюючі фактори залежно від їх взаємозв'язку з ринковими елементами, їх доцільно класифікувати на фактори попиту та фактори пропозиції.

Можна виділити такі ключові нецінові фактори, які мають вплив на попит:

- доходи покупців;

- чисельність покупців;

- ціни на взаємозамінні та взаємодоповнювальні товари;

- споживчі смаки, у тому числі об'єктивні смаки і мода;

- споживчі характеристики товарів;

- зміна споживчих властивостей товару;

- зміни, що відбуваються у навколишньому середовищі;

- споживчі сподівання тощо.

Необхідно підкреслити, що вибір факторів, які визначають стан попиту являє собою надзвичайно складне і в той же час творче завдання, де мають бути враховані наступні характеристики:

- споживчі очікування;

- експлуатаційні витрати;

- обмеженість можливостей отримання споживчого кредиту;

- розмір ліквідних активів;

- нагромаджений обсяг майна;

- впевненість у майбутньому;

- склад родини та її характеристика тощо.

Щодо пропозиції, то до складу факторів пропозиції, які мають принциповий вплив на кон'юнктуру підприємств, можна виділити наступні:

- ціни на ресурси (собівартість виробництва);

- технологія виробництва;

- число конкуруючих продавців на ринку;

- ціни на інші товари, які випускаються цим підприємством, тобто інші джерела прибутку;

- очікування зміни цін;

- умови продажу, включаючи маркетинг та рекламу;

- ціни на взаємозамінні та взаємодоповнювальні товари.

Існує дещо інший підхід щодо поділу кон'юнктуроутворюючих факторів:

- фактори попиту;

- фактори пропозиції;

- кон'юнктурні фактори, до яких відносять рівень і співвідношення цін на товари, якість товарів, моду, рекламу тощо.

Прогнозуючи кон'юнктуру ринку, необхідно визначити, які фактори будуть враховуватися у конкретному дослідженні, а які - ні. В зв'язку з цим, всі фактори можна згрупувати на ті, дію яких необхідно врахувати, а також ті, чий вплив у певному випадку може бути неврахованим.

Безпосередньо з дослідження та прогнозування кон'юнктури випливає необхідність в управлінні факторами. Залежно від керованості факторів, їх можна розділити на такі групи:

- регульовані;

- частково регульовані;

- нерегульовані;

- випадкові.

Особливо важливе значення при вивченні та прогнозуванні кон'юнктури ринку має тривалість дії факторів та їх періодичність, що дає змогу передбачати, які з факторів чинитимуть вплив на кон'юнктуру в певний момент і тривалість дії, що дасть змогу при формуванні стратегії розвитку підприємства визначати час дії та важливість того чи іншого фактора.

При прогнозуванні кон'юнктури ринку необхідно враховувати вплив факторів усіх рівнів. Тобто, під час проведення кон'юнктурних досліджень необхідно розглядати сукупність зовнішніх (макрорівень) та внутрішніх (мікрорівень) факторів.

Важливе значення при проведенні кон'юнктурних досліджень відіграє характер інформації про процес, який вивчається. Таким чином, всі фактори згідно з характером інформації можна розглядати як носії кількісної інформації, а також фактори, що несуть якісну інформацію. Тобто, кон'юнктуроутворюючі фактори розділяються на кількісні, які піддаються числовій оцінці, та якісні, які мають лише описовий характер.

Особливої уваги заслуговують основні принципи, що є необхідними для забезпечення оптимальних результатів для організації кон'юнктурного дослідження:

- цілеспрямованість;

- комплексність;

- системність;

- безперервність.

У теорії і на практиці ринкових досліджень розроблено чималу кількість методик проведення кон'юнктурних досліджень. Але варто зазначити, що більшість із цих методик має загальний характер і не відображає специфіку конкретних ринків, що позначається на якості проведеного дослідження. Аналіз різних поглядів щодо методики проведення кон'юнктурного дослідження дає змогу прийти до висновку, що вона повинна базуватися на трьох основних напрямах вивчення кон'юнктури:

1. Збір, обробка інформації, а також вибір та аналіз на її основі показників кон'юнктури з подальшим визначенням його поточного стану.

2. Безпосереднє прогнозування стану кон'юнктури на найближче майбутнє, виходячи зі встановлених факторів впливу залежно від ступеня їх дії, тобто шляхом визначення функціональної залежності від кон'юнктуроутворюючих факторів.

3. Використання результатів прогнозування для розробки стратегії розвитку підприємства (галузі), що дасть можливість запобігти негативним процесам на ринку.

Паралельно з цим існує точка зору, згідно якої вивчення кон'юнктури має відбуватися за наступною схемою:

- аналіз виробництва;

- аналіз попиту;

- аналіз пропозиції;

- аналіз цін, що передбачає.

Цікавим є наступний підхід до проведення кон'юнктурного аналізу, що включає такі етапи:

виділяються складові елементи, окремі оцінки, статистичні показники і будуються динамічні ряди за кожним показником, що дає можливість відобразити дію відповідного фактора в минулому, теперішньому і майбутньому часі на основі наявних оцінок і прогнозів;

визначаються значущість і рівень дії основних кон'юнктуроутворюючих факторів за допомогою побудови динамічних рядів, що відображають зміни впливу кожного з факторів на кон'юнктуру в минулому;

розглядаються всі фактори у їх взаємодії як єдине ціле для того, щоб визначити загальний результат дії і отже поведінку кон'юнктури, а також місце і роль кожного аналізованого фактора у формуванні її стану.

Таким чином, можна стверджувати, що одним із найважливіших завдань дослідження кон'юнктури є саме розробка методів її дослідження та прогнозування.

Вивчення кон'юнктури не повинно обмежуватися простим визначенням

основних показників, що характеризують стан досліджуваного ринку, оскільки вони не розкривають логічного зв'язку між досліджуваними показниками та чітко не відображають саму мету проведення кон'юнктурного дослідження.

Для організації кон'юнктурних досліджень важливо визначити цілі та результати, які необхідно отримати. Варто пам'ятати, що мета дослідження залежить від того, хто є безпосереднім користувачем кон'юнктурної інформації. Оскілки їх інтереси є різними, тому і характер даних, що аналізується є різним також.