Дисципліни:

Сутність та класифікація ризиків, що пов'язані із діяльністю підприємств індустрії


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Ризик - це імовірнісна загроза програти на ринку, наприклад, не продати товар, не одержати запланований прибуток, понести прямі чи непрямі збитки, бути усуненим з ринку тощо.

Ризик являє собою складне явище, яке нерозривно пов'язане з ринковими процесами, загальною економічною кон'юнктурою, соціально-психологічним становищем і, навіть, психологією ринкових партнерів.

Для кон'юнктурних досліджень дуже важливою є сама можливість оцінки ризику, виміру його сили та наслідків. Зрозуміло, що без оцінки ризику складно, а іноді просто неможливо управляти підприємством у ринкових умовах та прогнозувати розвиток ринкової ситуації. Ризик обумовлений невизначеністю досягнення бажаного результату, оскільки діє безліч кон'юнктуроутворюючих факторів, у тому числі і випадкових. Це пояснюється тим, що ризик представляє собою імовірнісну, стохастичну категорію, яка не піддається безпосередньому виміру, але дає змогу непрямої оцінки можливого та допустимого ризику.

Оскільки на підприємницьку діяльність впливає чимала кількість непередбачуваних чи важко передбачуваних факторів, тому ніколи на сто відсотків не вдається застрахуватися від ризику та його наслідків. Але, за

умови, високої ефективності управлінської діяльності на підприємстві та управлінської майстерності керівництва підприємства, ризик можна передбачити та спрогнозувати. Необхідно лише знати рівень допустимого ризику та ймовірність програти у ринковій боротьбі. Зважаючи на це, до задач кон'юнктурного дослідження відносять визначення ймовірності ризику, вимір його інтенсивності та знаходження основних факторів ризику.

При аналізі економічної кон'юнктури найчастіше виділяють два рівні ризику: допустимий ризик, тобто той, який неможливо запобігти та надмірний, недопустимий ризик.

Основною метою дослідження факторів ризику є виявлення та пояснення причин, які призвели до ситуації, що пов'язана із появою ризику. Основними умовами та факторами ризику є наступні:

- ринкова ситуація;

- наявність (відсутність) конкурентів, рівень конкурентоспроможності;

- ступінь заповнюваності портфелю замовлень;

- рівень попиту, збалансованість попиту та пропозиції;

- наявність та ефективність маркетингової та консалтингової служби;

- фінансова стійкість підприємства.

Як уже було сказано вище, ризик являє собою ймовірність виникнення збитків або недоодержання доходів та прибутку галуззю чи підприємством.

Ефективність управління ризиками в певній мірі визначають класифікацією ризиків, оскільки вона дає змогу визначити характер можливих наслідків.

Класифікація ризиків - це їхня диференціація на певні групи за критеріями досягнення поставлених цілей.

В табл. 7.1 наведені основні критерії класифікації ризиків.

Найчастіше використовують класифікацію ризиків за рівнем можливого результату, поділяючи ризики на чисті та спекулятивні.

Чисті ризики являють собою ситуацію, яка передбачає лише два варіанти: або фінансові збитки, або їх відсутність, але не виграш. До чистих ризиків можна віднести природні, екологічні, політичні, транспортні ризики, а також частину комерційних ризиків. Чисті ризики можна розділити на прямі (наприклад, вартість втраченого майна) та на ті, що витікають із прямих (наприклад, витрати підприємства через невиконання зобов'язань перед партнером тощо).

Таблиця 7.1 - Класифікація ризиків в галузі індустрії

Принципи класифікації ризиків

За масштабом прояву

В залежності від їхньої основної причини виникнення

За рівнем можливого результату

Мегарівень (світовий рівень)

Природні ризики, в тому числі: стихійні лиха та інші катаклізми

Чисті ризики

Макрорівень (рівень країни)

Екологічні ризики, зокрема техногенні катастрофи в результаті діяльності людства

Спекулятивні ризики

Мезорівень (рівень регіону чи галузі)

Політичні ризики

Мікрорівень (рівень підприємства)

Комерційні ризики, в тому числі:

а) виробничі;

б) фінансові.

Спекулятивні ризики, на відміну від чистих, із певною ймовірністю одержання збитків все - таки передбачають і можливість виграшу. Прикладом спекулятивних ризиків є фінансові, які, в свою чергу, є частиною комерційних ризиків.

Для підприємств індустрії гостинності особливо характерною є класифікація ризиків в залежності від джерел їхнього прояву (табл. 7.2).

I. Зовнішні ризики - це ризики, які впливають на діяльність і розвиток підприємств індустрії. I хоча впливають вони опосередковано, але цей вплив носить чималий та домінуючий характер.

Найхарактернішими суб'єктами, що являють першопричину зовнішніх ризиків є наступні: природа, уряд, різні органи управління, споживачі та інші.

Зважаючи на зазначені вище суб'єкти, зрозуміло, що прояв деяких ризиків важко або, навіть, неможливо передбачити та запобігти.

Таблиця 7.2 - Характеристика ризиків в діяльності підприємств індустрії в залежності від джерел їхнього прояву

І. Зовнішні ризики ІІ. Внутрішні ризики

1. Політичні ризики, в тому числі:

а) ризик зміни внутрішньополітичної
ситуації в країні;

б) ризик змін в законодавстві

1. Виробничі ризики, в тому числі:

а) ризик пошкодження та виходу з
ладу основних засобів;

б) ризик, що пов'язаний із введенням в
діяльність нових технологій

2. Природні ризики

2. Ризик утраченої вигоди

3. Ризики, що пов'язані із попитом

3. Селективний ризик

4. Фінансові ризики, в тому числі:

а) інфляційні;

б) валютні.

З метою більш повного розуміння всієї сукупності ризиків, які мають місце по відношенню до результатів діяльності підприємств гостинності необхідно більш детально проаналізувати основні групи ризиків.

1. Характеристика політичних ризиків:

- пов'язані з політичною ситуацією в регіоні чи країні, а також безпосередньо діяльністю представників владних структур;

- на розвиток підприємств індустрії також мають вплив зміни в законодавстві безпосередньо не пов'язані з індустрією , але які мають значний вплив на розвиток подій в даній галузі діяльності;

- ризик в зміні законодавства інших країн може чинити певний вплив на туристську галузь та на діяльність підприємств туріндустрії;

- наслідком ризику зміни законодавства може стати інфляційний, валютний та дефляційні ризики, що в результаті призведе до зниження покупної спроможності.

2. Характеристика природних ризиків:

- настання природних ризиків неможливо точно передбачити та повністю попередити;

- ці ризики принципово не пов'язані і не залежать від діяльності людини, а тому запобігти їм практично неможливо;

- можливо лише зменшити всі негативні наслідки, які є результатом природних ризиків;

- необхідно проводити глибокий та детальний аналіз стану території в динаміці з виявленням частоти прояву таких ризиків;

- прийняття відповідних адміністративних рішень, які запобігатимуть, якщо це можливо, або сприятимуть зменшенню наслідків природних ризиків.

3. Характеристика ризиків, що пов'язані із попитом:

- цей вид ризику є найтиповішим, який в першу чергу непокоїть керівника та менеджерів підприємств індустрії;

- залежить від платоспроможності клієнта;

- важливе значення має конкурентоспроможність підприємства (галузі, країни).

4. Характеристика фінансових ризиків:

- з'являється під час росту інфляції;

- наявні грошові доходи обезцінюються з точки зору покупної спроможності швидше, ніж зростають доходи населення;

- для індустрії та її підприємств поява та акумуляція цього виду ризику може стати критичною, оскільки при цьому відбувається спад попиту на відповідні послуги;

- необхідно оцінювати аналогічний ризик також щодо «постачальника» туристів.

II. Внутрішні ризики - це ризики, які виникають у результаті діяльності туристського підприємства чи є наслідком його функціонування. Майже завжди внутрішні ризики залежать від прийнятих управлінських рішень. У той же час, на відміну від зовнішніх ризиків, внутрішні - є більш доступними для прогнозування, розробки заходів та методів щодо їх запобігання.

1. Характеристика виробничих ризиків:

- є досить характерними для підприємств індустрії;

- у зв'язку із швидкими темпами розвитку підприємств гостинності,

зокрема-зміною технології, впровадженням результатів науково-технічного прогресу; виробничі ризики носять надзвичайно актуальний характер.

2. Характеристика ризику утраченої вигоди:

- типовим є настання непрямого фінансового збитку, наприклад, неодержання прибутку, через нездійснення підприємством певного заходу, у тому числі прогнозування, страхування інвестування тощо.

3. Характеристика селективних ризиків:

- ризики неправильного вибору способу вкладення капіталу;

- необхідно враховувати і оцінювати фактор часового лагу;

- неможливо однозначно оцінити міру можливого селективного ризику. Підсумовуючи сказане вище, можна прийти до наступного висновку: ризики в галузі гостинності існують не автономно, вони в тій або іншій мірі взаємопов'язані і являють систему із сильними та слабкими зв'язками, які можуть проявлятися у вигляді ланцюгової реакції, коли настання одного ризику може спричинити появу іншого чи інших ризиків. Зважаючи на це, при аналізі ризиків в діяльності підприємств індустрії і розвитку їхнього внутрішнього виробничого потенціалу, необхідно враховувати принцип їх зв'язку з елементами зовнішнього середовища і всебічно оцінювати прийняття управлінських рішень, здійснювати прогнозування розвитку галузі чи підприємства як єдиної, цілісної системи явними та латентними зв'язками.