Дисципліни:

Оцінка стратегій розвитку кон'юнктури ринку


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Перш за все, необхідно зазначити, що нині існуючі методи та підходи, які стосуються формування стратегії розвитку підприємств, спираючись на прогнозування кон'юнктури ринку, мають занадто загальний характер, так як не враховують особливості та специфіку конкретного ринку. Через це знижується точність та достовірність розроблених стратегій і запропонованих

прогнозів, оскільки оцінка поточного стану кон'юнктури та встановлення латентних факторів, які притаманні аналізованому ринку було здійснено неточно. Крім того, достатньо складно прогнозувати кон'юнктуру ринку та розробляти точний і достовірний прогноз на перспективу, визначати сприятливі напрямки його розвитку з застосуванням традиційно вживаних методів аналізу та прогнозування. В зв'язку з цим, виникає гостра і нагальна потреба проаналізувати, узагальнити та уточити методику оцінки кон'юнктури ринку.

Як вже було показано, кон'юнктура ринку формується під одночасним впливом чималої кількості факторів. Всі ці фактори можна розділити на дві групи:

- фактори безпосереднього, тобто прямого впливу;

- фактори непрямого, опосередкованого впливу через групу інших факторів.

Кон'юнктуру ринку можна охарактеризувати за допомогою як натуральних показників, так і з використанням цінових, тобто вартісних характеристик, які складаються на ринку і формуються під впливом різних умов. Особливого впливу завдають на ринок зовнішні, тобто макроекономічні фактори, що найбільш впливає на співвідношення попиту та пропозиції. В зв'язку з цим, ряд вчених пропонує виділити в дві самостійні групи ціноутворювальні та макроекономічні, тобто загальні кон'юнктуроутворюючі фактори (рис. 4.7).

Загальна факторна модель ринку

Рис. 4.7 - Загальна факторна модель ринку

Непрямим фактором попиту, який впливає на обсяг виробництва, є потреба населення у товарах, що автоматично враховує дію декількох факторів, оскільки рівень споживання визначається, враховуючи чисельність населення, його споживацькі смаки та переваги, традиції, культуру, складові регіональної структури споживання.

Щодо прямих, безпосередньовпливаючих факторів на попит, то ними є ціни, рівноманітність асортименту товарів, їх якість, ціна складових елементів тощо.

Паралельно з факторами попиту на кон'юнктуру ринку впливають фактори пропозиції, основними з-поміж яких є: фінансовий стан виробників, виробнича потужність підприємств, забезпеченість ресурсами, наявність на ринку конкурентів, їх економічний, матеріально-технічний стан, географічне розташування і збутова політика.

Невід'ємним елементом кон'юнктури є ціна, яка безпосередньо впливає на існуючі співвідношення на ринку, зокрема співвідношення попиту і пропозиції. До основних ціноутворювальних факторів можна віднести витрати виробництва, ціни на ресурси, ціни на інші складові товарів, витрати на транспортування, канали збуту, темпи інфляції та ін.

Щодо факторів макроекономічного впливу, то при аналізі їхнього загального впливу на кон'юнктуру необхідно враховувати експортно-імпортні операції, оскільки вони є фактором непрямої дії на ринок.

Іншим важливим зовнішнім фактором є державна політика та урядові заходи, у тому числі дотації, пільгові кредити, індексація цін, підтримка різних видів економічної діяльності.

Таким чином, з урахуванням впливу основних кон'юнктуроутворюючих факторів можна запропонувати основні методи оцінки, прогнозування кон'юнктури ринку та розробки стратегій розвитку ринку. Так, методика дослідження кон'юнктури ринку буде складатися з двох ключових блоків:

1. Оцінка кон'юнктури, тобто виявлення та розробка показників аналізу
та оцінювання кон'юнктури ринку.

2. Прогнозування кон'юнктури та розробка стратегій розвитку
підприємств на основі одержаної прогнозної інформації.

Необхідно більш детально ознайомитися з кожним із зазначених блоків. Оцінку кон'юнктури, тобто перший блок, схематично можна розкласти на такі основні етапи:

1. Аналіз масштабу і типу ринку.

2. Аналіз тенденцій розвитку ринку та його стійкості.

У свою чергу, аналіз масштабу і типології ринку передбачають такі кроки:

- дослідження концентрації ринку;

- дослідження рівня економічної безпеки підприємств;

- розробка стратегії поведінки підприємств, що надасть можливість визначити становище кожного підприємства на галузевому ринку та його місце;

- розробка конкурентної карти ринку підприємств галузі, що допоможе розробити точний і достовірний прогноз кон'юнктури ринку.

Аналіз тенденцій розвитку ринку і його стійкості передбачає виконання таких кроків:

- визначення загальної величини попиту і пропозиції, аналіз основних

виробників на ринку, що передбачає сегментацію виробників за обсягами випуску, аналіз асортименту за видами товарів і спеціалізацією виробника, а також оцінка якості, товарів, що реалізуються;

- проведення розрахунку та аналізу місткості ринку;

- розробка карти оцінки кон'юнктури;

- складання балансу попиту і пропозиції на ринку;

- визначення стійкості ринку;

- визначення основних умов розвитку ринку;

- оцінка загального стану кон'юнктури.

З метою оцінки поточного стану кон'юнктури ринку, зокрема співвідношення його основних елементів, потрібно порівняти між собою його фактичні обсяги попиту і пропозиції. В результаті такого порівняння можливими варіантами, які склалися на ринку, є наступні:

- якщо величина попиту перевищує величину пропозиції, то кон'юнктура для виробників є сприятливою (попит/пропозиція >1);

- якщо величина попиту є меншою за пропозицію, то кон'юнктура є несприятливою (попит/пропозиція <1);

- якщо попит дорівнює пропозиції, то кон'юнктура вважається стійкою або рівноважною (попит/пропозиція = 1);

якщо на ринку відсутнім є або попит, або пропозиція через зміну очікуваних ринкових цін, то кон'юнктура є вичікувальною або нестійкою (попит/пропозиція = 0).

Таким чином, аналіз кон'юнктури здійснюється з використанням показників, які відібрано у ході дослідження поточної кон'юнктури, а також виявлених тенденцій динаміки розвитку в майбутньому.

Після того, як пройдено всі етапи першого блоку дослідження кон'юнктури ринку, переходять до другого - прогнозування кон'юнктури ринку, розробка стратегій розвитку підприємств галузі, основною метою якого є визначення найімовірніших оцінок стану кон'юнктури, а також розробка стратегій розвитку кон'юнктури, зокрема, визначення тенденцій розвитку

кон'юнктуроутворюючих факторів, які матимуть вплив на ринок у майбутньому.

Другий блок дослідження кон'юнктури схематично можна представити у вигляді таких трьох етапів:

1. Прогнозування попиту і пропозиції на ринку. Цей етап передбачає: побудову трендових моделей попиту і пропозиції галузевого ринку; вибір виду моделі тренду; прогнозування попиту і пропозиції.

2. Стратегічні сценарії розвитку кон'юнктури галузевого ринку, зокрема, побудова сценаріїв розвитку кон'юнктури за умов:

- стабільного розвитку існуючої ситуації;

- несприятливого розвитку ситуації на ринку;

- сприятливого розвитку ситуації.

3. Вибір стратегії розвитку для підприємств галузі ринку в цілому. Оскільки прогноз завжди являє собою ймовірний результат, то принципово важливим моментом є максимально можливе якісне проведення попередніх етапів і кроків.

Схематично процедуру прогнозування можна представити наступним чином (рис. 4.8).

Процедура прогнозування кон'юнктури ринку

Рис. 4.8 - Процедура прогнозування кон'юнктури ринку

Перший крок - вибір горизонту прогнозування кон'юнктури ринку передбачає різні часові періоди і відноситься до ключових етапів прогнозування.

Другим етапом є визначення параметрів прогнозування, на якому встановлюється оцінюваний сегмент ринку та показники кон'юнктури.

При проведенні прогнозування кон'юнктури ринку бажано застосовувати систему основних фундаментальних методів прогнозування, яка надана на рис. 4.9. Коротка характеристика системи методів прогнозування кон'юнктури ринку.

Система методів прогнозування кон'юнктури ринку

Рис. 4.9 - Система методів прогнозування кон'юнктури ринку

Метод прогнозування «зверху - вниз» обумовлює здійснення прогнозних розрахунків у напрямі від загального до часткового. Під час прогнозування оцінюється можлива зміна параметрів загальноекономічного розвитку галузі (ринку), а потім прогнозуються параметри окремих елементів конкретних ринків в цілому чи його учасників та надаються рекомендації відповідно до побудованої системи розвитку. Базою кожного наступного етапу прогнозування є результати прогнозних розрахунків на попередній стадії. Цей метод є найбільш фундаментальним, але й найбільш трудомістким.

Метод прогнозування «знизу - вгору». Характеризує здійснення прогнозних розрахунків у зворотному напрямі, тобто спочатку прогнозується розвиток конкретного суб'єкта ринку, далі галузі та країни в цілому. Кількість рівнів прогнозування визначає сам дослідник - аналітик, виходячи з тих завдань, які стоять перед ним. Основним недоліком методу є некоректність прогнозних показників для більш високих рівнів, тому на практиці цей метод використовують разом із методом «зверху - вниз».

Імовірнісний метод прогнозування використовують за умов відсутності вихідної інформації, яка характеризує динаміку макроекономічних факторів. У цьому разі прогнозування окремих показників кон'юнктури має багатоваріантний характер у діапазоні від оптимістичної до песимістичної оцінки можливого розвитку окремих факторних показників. Цей метод фундаментального аналізу дає можливість визначити діапазон коливань окремих показників у рамках прогнозного діапазону та обирати найбільш ймовірний варіант.

Метод економічного моделювання прогнозних показників кон'юнктури, який заснований на побудові економетричних, економіко-математичних та економіко-статистичних моделей, в основному, багатофакторних. У цьому випадку на першому етапі досліджується вплив окремих факторів, потім вони ранжуються, обираються найбільш вагомі та на їх основі будується багатофакторна модель.

Метод моделювання коефіцієнтів використовують, в основному, для прогнозування показників розвитку окремих учасників ринку. Система таких коефіцієнтів дає можливість оцінити рентабельність, фінансову стійкість, платоспроможність та інші сторони діяльності окремих підприємств.

Метод об'єктивно-орієнтованого моделювання (метод побудови електронних таблиць) заснований на розподілі окремих прогнозних інтегральних показників на декілька окремих показників із використанням електронних таблиць. Цей метод дає можливість здійснити багатоваріантні прогнози розвитку як учасників ринку, так і економіки в цілому.

Необхідно зазначити, що наведена вище класифікація методів прогнозування кон'юнктури ринку є достатньо умовною, оскільки насправді їх існує набагато більше, крім того, методи можуть взаємодіяти між собою і переплітатись.

На останньому етапі прогнозування здійснюється інтерпретація одержаних результатів, а також дається оцінка достовірності прогнозу. Завжди потрібно пам'ятати, що чим більшим є горизонт прогнозування, тим його достовірність є меншою.

На останок хотілося б доповнити, що основними показниками, які використовуються при створенні та реалізації стратегії розвитку кон'юнктури ринку, є чисельність населення та обсяг попиту. Щодо величини попиту, то вона формується під впливом ряду факторів, ключові серед яких можна відібрати з використанням методу експертних оцінок. Крім того, як вже зазначалося, кон'юнктура оцінюється співвідношенням попиту і пропозиції, а тому для прогнозування її стану необхідно також передбачити обсяг пропозиції, який найчастіше визначається, орієнтуючись на обсяг ринкового попиту.