Дисципліни:
Магістерська дипломна робота
На тему:

Дослідження методів антикризового фінансового управління ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс».

Дисципліна: Інше
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 5054 Додано: 2014-03-03
Частина тексту

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

1.1. Поняття антикризового управління фінансами

1.2. Концепції антикризового управління

1.3. Роль антикризового управління фінансами у системі управління підприємством

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП «ГРАНДЄВРОБУД» ТЗОВ «ГРАНДЄВРОБУД ЛЮКС»

2.1. Загальна характеристика ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»

2.2. Аналіз фінансової звітності та показників фінансового стану ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»

2.3. Факторний аналіз рентабельності інвестованого капіталу на основі моделі Du Pont

2.4. Порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта поточної ліквідності ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс» та факторів впливу на нього із середньогалузевими значеннями

РОЗДІЛ 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ( ЗБИТКУ ) ДП «ГРАНДЄВРОБУД» ТЗОВ «ГРАНДЄВРОБУД ЛЮКС» ЗА ПОЛІНОМІНАЛЬНОЮ РЕГРЕСІЙНОЮ МОДЕЛЛЮ НА I-III КВАРТАЛИ 2012 РОКУ

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ З АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ДП «ГРАНДЄВРОБУД» ТзОВ «ГРАНДЄВРОБУД ЛЮКС»

4.1. Реалізація політики антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»

4.2. Дослідження фінансового стану ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс» з метою виявлення ознак його кризового розвитку, що викликають загрозу банкрутства

4.3. Формування цілей антикризового управління ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»

4.4. Обґрунтування розроблених пропозицій щодо підвищення фінансової стійкості» ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»

4.5. Розрахунок економічних результатів проектних рішень по ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ

Під час виконання магістерської кваліфікаційної роботи було розглянуто теоретичні аспекти дослідження методів антикризового фінансового управління, проведено детальний аналіз фінансового стану ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс».

Магістерська кваліфікацйна робота складається з чотирьох розділів, в кожному з яких висвітлені певні питання які стосуються досліджуваного об’єкта.

У першому розділі розглянуто поняття антикризового управляння фінансами, зміст антикризової програми, а також досліджується роль антикризового управління фінансами у системі управління підприємством.

У другому розділі подано загальну характеристику ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс». ». На основі бухгалтерських звітностей, таких як баланс та звіт про фінансові результати проведено аналіз пасиву балансу, здійснена оцінка фінансового стану підприємства за допомогою вертикального та горизонтального аналізу, здійснено коефіцієнтний аналіз. Проведений аналіз свідчить, що підприємство є фінансово нестійким, неплатоспроможним та збитковим. Підприємство залежне у своїй діяльності від зовнішніх джерел фінансування, і з точки зору інвесторів та кредиторів його можна віднести до ризикових. Тому, існує ймовірність, що надалі підприємству буде все складніше отримати кредити. Про низьку платоспроможність підприємства свідчить і розраховані коефіцієнт абсолютної ліквідності та коефіцієнт поточної ліквідності.

Баланс підприємства є не ліквідним. Підприємство володіє недостатніми розмірами власних оборотних активів, за допомогою яких мало б змогу розрахуватися за своїми зобов’язаннями.

Також здійснено факторний аналіз рентабельності інвестованого капіталу на основі моделі Du Pont. Побудувавши модель Du Pont, ми бачимо що оборотність капіталу є більш вагомим показником ніж рентабельність продажу у розрахунку рентабельності інвестицій. Такий рівень рентабельності продажу (0,03%), зумовлений тим, що підприємство у 2011 році отримало невелику суму операційного прибутку у розмірі 13424 тис. грн.

У третьому розділі зроблено прогнозування чистого прибутку (збитку) за допомогою поліномінальної регресійної моделі для ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс» на ІІ – III квартали 2012 року. Обрана поліномінальна регресійна модель виявилась надійною для числового ряду даних валового збитку ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс». обрана прогностична поліномінальна регресійна модель дозволила визначити майбутні розміри валового збитку підприємства. Враховуючи одержані результати проведених розрахунків, а також пам’ятаючи про основні чинники, що негативно впливають на збільшення збитку виробництва, необхідно в подальшому розробити систему дій та заходів, які б дозволили уникнути необґрунтованого та неефективного зростання збитку для поліпшення ситуації, що склалася на підприємстві.

У четвертому розділі досліджується фінансовий стан ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс», з метою виявлення ознак його кризового розвитку, що викликають загрозу банкрутства.

Оскільки, коефіцієнт відновлення у 2009-2010 роках <1, то це означає, що підприємство не може відновити свою платоспроможність, а оскільки у 2011 році даний коефіцієнт >1, то у ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс» існує реальна можливість відновити свою платоспроможність.

На ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс» спостерігаються істотні відхилення від нормального ходу фінансової діяльності, оскільки імовірність банкрутства у 2009 році – не спостерігається, оскільки рівень фінансового стану стійкий, проте у 2010 та у 2011 роках – імовірність банкрутства є дуже високою.

Також зроблено висновок, що фактична структура капіталу є далекою від оптимальної. З метою забезпечення стратегічного розвитку підприємства на перспективу доцільно скоротити частку позикового капіталу в загальній структурі фінансових ресурсів і більшою мірою використовувати власний капітал для фінансування своєї діяльності.

В результаті запропонованих заходів значно зросла фінансова стійкість підприємства. Структура капіталу є наближеною до оптимальної. Завдяки появи прибутку зросли показники рентабельності. Виконавши запропоновані у четвертому розділі заходи, ДП «ГрандЄвробуд» ТзОВ «ГрандЄвробуд люкс» усуне не тільки негативні тенденції фінансової стійкості, а й інші - результатів фінансово-господарської діяльності. Фінансова політика підприємства буде спрямована на отримання без залежності від зовнішніх джерел фінансування.