Дисципліни:

Ризики в ЗЕД та шляхи їхньої мінімізації


« Економічна діагностика митної діяльності: електронний конспект лекцій

Ризик – це ймовірність настання непередбачуваної події, результатом якої є додаткові витрати або отримання або отримання додаткового прибутку.

Діяльність будь-якого підприємства першочергово обумовлюється існуванням невизначеності. Невизначеність – це множина або сукупність факторів внутрішнього макро- або мікросередовища, дія яких може безпосередньо стосуватись підприємства, опосередковано або зовсім не торкатися його. Невизначеність є об’єктивною умовою і повністю мінімізувати її не можливо, вона є джерелом ризикоутворюючих факторів і як наслідок появи ризиків. Середовище не визначеності для підприємства виражається у формі інформаційної небезпеки.

Невизначеність > Ризикоутворюючі фактори > Ризики

Кожен вид діяльності супроводжується ризиком. Кожна група ризиків має свої специфічні види, властивості та способи реагування на них. Класифікація ризиків в ЗЕД налічує понад 150 видів. З точки зору суб’єктів митного контролю ризики митної діяльності можна класифікувати так:

1. Ризик не виявлення (порушення в сфері супровідних митних документів), характеристика товарів, міжнародних контрактів, митних угод, договорів.

2. Суб’єктивний ризик (зумовлений професійними та особистісними характеристиками особи, яка приймає рішення)

Наведені вище ризики є специфічними, вони можуть бути доповненні загальними (політичними, законодавчими, валютними, природними). З точки зору суб’єктів Зед ризики можуть бути загальними та операційними, які стосуються кожної ЗЕО (зовнішньоекономічної операції). Для ризиків ЗЕО надзвичайний вплив мають ризики країни, пов’язані із особливостями потенційного іноземного партнера. До зовнішніх ризиків доцільно віднести макроекономічні ризики (інфляційний, ресурсний, валютний тощо) – ті ризики, які властиві світовій економіці та господарству.

3. Політичні:

1 група. Ризики національні та експропріації

2 група. Ризики трансферту, пов’язані із можливим обмеженням на конвертування національної валюти

3 група. Ризик розриву контракту через діяльність влади тієї країни, де знаходиться контрагент

4 група. Ризики, які стосуються військових дій та соціальних агресій

При проведені ЗЕО обов’язково слід врахувати фактор ризиків, які пов’язані з платіжним потенціалом країни дебітора, тому доцільно здійснювати аналіз аспектів:

- Стан внутрішньої економіки країни контрагента

- Стан внутрішньої економіки країни партнера

- Аналіз заборгованості країни 1 та 1 (внутрішньої та зовнішньої)

Для цього можна використати інформацію про такі індекси:

- Індекс поточної економічної ситуації

- Індекс можливостей для переказу капіталі та прибутків

- Індекс ар факторів

- Індекс політичного ризику

- Індекс можливості отримання прибутку та інші.

Ризики в зовнішньоекономічних ситуаціях:

Ризики пов’язані з умовами контракту

• Ризики пов’язані з властивостями товару;

• Ризики умов постачання

• Ризики вибору валютних умов контракту

• Ризики розриву контракту

• Форс мажорні ризики

Ризики зовнішні відносно контракту

• Політичні, макроекономічні

• Ризики надійності партнеру

• Юридичні та маркетингові

Ризики відносно етапу роботи

• При митному оформлення

• При сертифікації

• Комерційні ризики

• Транспортні ризики

Ризики відносно місцезнаходження

• Закордонні

• Прикордонні

• На власному ринку

Ризики відносно здатності керування ними

• Керовані підприємства

• Некеровані підприємства

Для аналізування ризиків, які виникають у ЗЕД першочергово потрібно провести оцінювання закордонного партнера. Найоб'єктивнішим методикою партнера є метод "5С" (від п’яти слів: характер, фінансові можливості, акціонерний капітал, забезпеченість ресурсами (активами), умови).

Шляхи мінімізації ризиків в надійності партнера:

1. Не виконання контрагентом зобов’язання:

• Укладання договору про наміри, де обумовлюються терміни протягом якого сторони можуть внести зміни;

• Відображення в договорі про наміри матеріальної відповідальності за відмову від підписання контракту;

• Відображення умов про чинність контракту, не під час його підписання, а під час узгодження;

• Відображення в контракті умови про штрафні санкції за не виконання будь-якого пункту в контракті;

• Відображення в контракті умови про виникнення форс мажорних обставин.

2. Не платоспроможність партнера:

• Передбачення умов про чинність контракту після надходження коштів на розрахунковий рахунок виконавця;

• Передача права власності замовники після 100 % оплати вартості товару;

• Використання послуг комерційного банку при акредитивній формі розрахунку;

• Укладання угоди із комерційним банком на факторинговому обслуговувані дебіторської заборгованості.

Ще однією значною групою ризиків є транспортні ризики, для min даної групи ризиків використовують страхування ІНКОТЕРМС 2010. До ризиків, які потрібно враховувати відносяться такі, як:

- Маркетингові

- Інформаційний

- Інноваційний

- Кон'юктурний.