Дисципліни:

Теоретичні аспекти економічної діагностики митної діяльності


« Економічна діагностика митної діяльності: електронний конспект лекцій

Діагностика діяльності підприємства передбачає цільове оцінювання його стану, тенденції та перспективи розвитку на основі системи індикаторів або показників з метою прийняття обґрунтованих уравлінських рішень, спрямованих на усунення проблемних моментів чи слабких місць організації чи використання шансів умов використання та сильних позицій підприємства.

Завдання діагностики є:

1. Добір інформації про характеристики об’єкта діагностики;

2. Ідентифікацію стану (підприємства чи іншого об’єкту);

3. Виявлення проблем (вузьких місць, ризиків);

4. Прийняття управлінських рішень;

5. Окреслення напрямів (способів) для удосконалення та розвитку.

Діагностика базується на системі інформаційного забезпечення і спрямована не лише на опрацювання інформації, а й на формулювання висновків, розроблені конкретних управлінських рішень.

У системі менеджменту підприємства економічна діагностика найбільш максимально представлена або використовується при реалізації таких функцій менеджменту:

- Контролюванні (поточний моніторинг показників)

- Плануванні ( при розробці фінансової стратегії та економічного розвитку)

- Регулюванні

Властивості системи діагностики:

- Деком позиційність

- Цілеспрямованість

- Саморегульованість

- Відкритість

- Динамічність

- Саморозвиток

- Цілісність

- Ієрархічність

Класифікація системи діагностики підприємства

1. За об’єктом діагностики

- Підприємства

- Підрозділи

- Сфери

- Види діяльності

- Бізнес процеси

- Операції

2. За охопленням

- Часткова діагностика (група показників)

- Елементна діагностика

- Комплексна

3. За часовим спрямуванням

- Ретроспективна діагностика

- Поточна діагностика (метод екстраполяції)

- Перспективна діагностика

4. За характером діяльності

- Виробнича

- Фінансова

- Інвестиційна

- Інноваційна

- Митна

Побудова та впровадження на підприємствах ефективних систем діагностики супроводжується комплексом проблем організації технічного, технологічного, кадрового, часового, економічного, методичного та методологічного характеру.

Технології здійснення економічної діагностики митної діяльності

Стадії діагностики:

1 СТАДІЯ. Підготовча

1. Етап. Збір інформації у внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підприємства ( країна–виробник, і держава в якій реалізується продукція, в тому числі аналіз факторів зовнішнього середовища 2-х країн)

2. Етап. Встановлення цілей діагностики. Наприклад. Визначення поточного стану, ефективності здійснення митної діяльності, ефективності експортно-імпортних операцій, перспективи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

3. Етап. Вибір методів діагностики.

4. Етап. Побудова систем показників (індикаторів).

5. Етап.Обґрунтування та стандартизація критеріїв для розроблених показників (вибір оптимальних можливих значень).

2 СТАДІЯ. Основна стадія

6. Етап. Формування бази даних про фактичні значення показників, їхню динаміку та взаємозв’язки.

7. Етап. Обробка інформаційного масиву даних з метою формування уявлення про стан об’єкту діагностики.

8. Етап. Становлення діагнозу (формування висновку про стан, проблеми та перспективи розвитку.

3 СТАДІЯ. Завершальна стадія

9. Етап. Розробка альтернативних заходів із усунення виявлених проблем та використання потенційних можливостей.

Предметом діагностики митної діяльності є, виробного-господарська діяльність підприємств, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, діяльність на міжнародних ринках.

Об’єктом діагностики митної діяльності є, суб’єкти господарювання та їх об’єднання, які здійснюють ЗЕД.

Методи економічної діагностики митної діяльності:

- Порівняння

- Аналіз

- Синтез

- Спостереження

- Системний метод

- Метод ланцюгових підстановок

- Метод абсолютних і відносних різниць

- Кореляційний і регресивний методи

- Метод дисперсії

Застосування вище наведених методів спрямоване на діагностику таких аспектів митної діяльності:

- Виявлення ефективності діяльності підприємства в цілому

- Виявлення ефективності використання ресурсів, що залучені до ЗЕД.

- Виявлення ступеня виконання чи не виконання договірних зобов’язань по ЗЕО (зовнішньоекономічні операції)

- Визначення причин не виконання договірних зобов’язань у ЗЕД по товарах, вартості, кількості.

- Визначення причин не досягання планових показників у ЗЕД

- Виявлення можливих резервів трудових матеріалів, фінансових ресурсів, що залученні у ЗЕД з наступним їх ефективним використанням чи спрямування у інші види діяльності.

- Прогнозування умов та показників виробничо-господарської діяльності підприємства у сфері ЗЕД.

Джерела отримання інформації для проведення діагностики митної діяльності суб’єктів господарювання.:

1. Форма №1. Загальна сума активів і пасивів, грошовий еквівалент, що виражений в іноземній валюті.

2. Звіт про фінансові результати (Форма №2) прибуток, збиток, інформація про розмір доходу від реалізації продукції, фінансові доходи і витрати кошти від участі в капіталі іноземного підприємства, суми акцизного збору і ПДВ.

3. Звіт про рух грошових коштів (прибуток/збиток від нереалізованих курсових різниць, придбання (реалізація) фінансових інвестицій.

4. Звіт про власний капітал (загальна сума іноземної валюти, що внесена як плата за акції, фінансові інвестиції)

5. Примітки до річної фінансової звітності (сума курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду, фінансові інвестиції в статутному капіталі, не резидентів, рахунки в банку в іноземній валюті).