Дисципліни:
Лабораторна робота №3
На тему:

Дослідження дешифраторів.

Дисципліна: Цифрові пристрої та мікропроцесори
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1886 Додано: 2015-02-28
Частина тексту

Метою робота є ознайомлення з будовою та роботою дешифраторів. Експериментально дослідити таблицю істинності дешифратора.Засвоїти синтез комбінаційних схем на основі дешифраторів.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

2.1 Дешифратор та система логікових функцій, що описує його роботу.

Дешифратори відносять до великої групи комбінаційних пристроїв, що на­зиваються перетворювачами кодів, і служать для переходу від однієї форми по­дання чисел до іншої.

Дешифратор (від англ. decoder-DC) призначений розпізнавати (декодувати) числа, подані n-позиційним двійковим кодом. Найчастіше дешифратор n-m ви­конує функцію перетворення двійкового коду в унітарний код “І з т'

Код “1 з m' кожному числу J від 0 до (m-і) ставить у відповідність одну логікову змінну yj , яка набуває одиничне значення тільки тоді, коли на вході присутнє число J, а в інших випадках набуває значення 0.

На практиці дешифратори часто виконують також з інверсними виходами. Приклад будови дешифратора 2-4 зображено на рис.1. Змінні хо, xj відображають двійковий код числа J(0...3).

Якщо п - число входів дешифратора, am- число виходів дешифратора, то для так званого повного дешифратора виконується співвідношення т=2n . а для неповного - т<2n

У загальному випадку повний дешифратор описується такою системою рі­внянь:

Як видно 3(1.1) кожному з т виходів повного дешифратора відповідає од­на з 2n комбінацій n-позиційного вхідного слова. Отже, активним буде той вихід дешифратора, порядковий номер якого дорівнюватиме значенню вхі­дного набору.

У неповних дешифраторів с певна кількість невикористаних вхідних набо­рів. Наприклад для дешифратора 4-10 невикористаними сб наборів. Ці невико­ристані набори можна використати для синтезу схеми дешифратора під час процедури мінімізації.

Деколи виникає потреба побудувати дешифратор на велику кількість ви­ходів на базі дешифраторів з меншою кількістю виходів (збільшити позицій­ність / Для цього застосовують каскадування. Воно полягає в тому, шо дешиф­ратори розбивають на групи, кожна з яких релізує свою групу логікових функцій.При цьому всі дешифратори повинні бути керованими, тобто мати входи Е(Від аягл. enable - дозвіл), або вільний вхід старшого розряду Приклал побу­дови дешифратора 3-8 на основі двох дешифраторів 2-4 нгвелено на рис.2

ЗАВДАННЯ ДО ЕКСПЕРИМЕНТУ

1.Подати сигнал 0,5МГц на вхід формувача одиночних імпульсів, його вихід під єднати до виходу “І” лічильника. З виходів лічильника знімається позиційний n-розрядний двійковий код, що подається на входи дешифратора 1 з 16

2.Використовуючи кнопку ПУСК для подачі чергового вхідного набору, зняти таблицю істинності дешифратора. Кодові комбінації на входах/виходах дешифратора індикуються за допомогою світло діодів

3.Синтезувати схему, що реалізує задану логікові функцію (табл1) на основі дешифратора 1 з 16, зняти її таблицю істинності. Навести відповідну схему, а також аналогічну їй, побудовану на основі елементів І, ЧИ, НЕ

4.Навести схему, що реалізує логікові функцію з варіанту заданого викладачем на дешифраторі з інверсними виходами.

Висновок: В даній лабораторній роботі я ознайомився з будовою та роботою дешифраторів.