Дисципліни:

ТЕМА 3. Теоретичні основи фотодизайну. Категорії та поняття.


« Основи теорії дизайну / Упор. В.О. Соловйов, 2011

Лекція 5. Дизайн-Проект. Фотодизайнерські процеси та їх продукти. Середовище ФДП.

Поняття «фотодизайн» успадкувало полісемію та омонімію сучасної категорії «дизайн» (дизайн як сфера діяльності, дизайн як творчий процес, дизайн як композиційний продукт, дизайн як науково-мистецька дисципліна. Def1.Фотодизайн/PhotoDesign будемо розуміти як сферу прикладної проектно-технологічної діяльності, творчі продукти якої обумовлено вимогами сучасної естетики та ергономіки.

Основні поняття фотодизайну

- фотодизайнерський Проект (Д-П)

слово «проект» Project, будемо розуміти скоріше як завдання, а не як існуючий план чи проект;

- фотодизайнерський процес (ФДП),

- творчий продукт ФДП,

- середовище ФДП (творче середовище одного з етапів ФДП або регламентоване середовище презентації творчого продукту ФДП

Def1. Дизайн-проект (Design Project) це Творче Завдання (ТЗ) на таке есте- тичне відображення Теми в ергономічному середовищі презентації,яке б відповідало цільовій орієнтації Завдання і викликало у цільової аудиторії заплановані почуття.

Ергономічне середовище презентації/регламентоване середовище презентації творчих продуктів ФДП будемо розуміти як одне з доцільних та доступних середовищ представлення кінцевих творчих продуктів ФДП, наприклад:

- віртуальне середовище ( екран комп”ютера чи телевізора),

- площина поліграфічного носія (плакат, ілюстрація,…),

- багатосторінкове поліграфічне середовище (буклет, альбом, журнал),

- система матеріальних поверхней (упаковка, об ємна форма промдизайнерського виробу)

- зовнішня реклама на неполіграфічних носіях (BigBoard),

- комплексне середовище (виставковий стенд, інтер єр тощо).

Цільові орієнтації Д-П:

Залежно від мети Д-П виділено такі його цільові напрями:

- рекламно–презентаційний,

- навчально-просвітницький,

- інформаційно орієнтований (афіші, анонси, довідники, худ.об”яви),

- розважальний, вітальний, святковий.

ФДП та його риси

1.Тематика ФДП носить вузько-прикладний характер, оскільки не можна говорити про дизайн узагальненого класу об”єктів. Тема ФДП – це

абсолютно конкретна сфера «прикладання» дизайнера до конкретного об”єкту чи послуги (у медицині, біохімії, фармакології, техніці, будівництві тощо).

2. Мета. Фотодизайнерський процес має одну головну мету (цільовуорієнтацію), (рекламувати щось, презентувати когось, анонсувати якусь подію, виконати навчально-просвітницьку функцію, розважити певними засобами когось ).

3. Жорстка обумовленість Д-П. ФДП може здійснитись тільки за умови існування Дизайн-Проекту, узгодженого двома сторонами

4. Форми організації творчого процесу ФДП може бути корпоративною, (творчий колектив), індивідуальною або комплексно-субпідрядною.

5. Циклічність етапів ФДП. Незалежно від форми організації, процес ФДП в будь якому випадку включає приблизно одні й ті ж характерні етапи (організаційний, креативно-дослідницький, експериментально-технологічний, виробничий, презентаційний). Кожний з етапів ФДП є потенційно циклічним.

Творчий продукт ФДП

Def2. Творчий продукт ФДП - композиційний продукт, створений мистецькими методами фотодизайну

Лекція 6. Багатоциклова концепція ФДП

І-й цикл (організаційний)

1.Загальна постановка замовником ТЗ та його обговорення ( майбутні суб”єкти ФДП повинні отримати основні відповіді на ет яким буде Д-П.

2.Складання письмового ТЗ на виконання Дизайн-Проекту, в якому обумовлюють терміни поетапного виконання, економічні витрати, регламентовані середовища презентації, проведення додаткових допроектних досліджень,

3.Узгодження ТЗ на Д-П.

І І –й цикл (креативний )

Прийняття креативного рішення щодо досягнення головної мети Д-П. Це означає, що треба визначити головні характеристики майбутнього творчого продукту:

- вид та тип композиційного простору

- домінуючий естетичний стиль композицій,

- головний мистецький метод композицій та доцільні мистецькі форми композицій

І І І–й цикл (-технологічний)

- розробка технологічного плану реалiзацii креативного рішення, в якому треба зазначити найбільш ефективні творчі середовища Д-П, визначити всі джерела отримання інформації (фотозйомка, ліцензійні фотоматеріали, цифрова обробка, фотомонтаж),

- проведення компьютерно-лабораторних досліджень,

- розробка пілотного варіанту дизайн-концепції майбутнього продукту

ІУ-й цикл (виконавчий)

Останній етап ФДП - етап реалізаціi технологічного плану на основі пілотної дизайн-концепції : створення варіативного ряду дизайн-концепцій, готових для оцінювання та доопрацювання в регламентованих середовищах Д-П, обробка складових композицій (фото, графіка, текстів), вибір остаточного варіанту дизайн-концепції та його доопрацювання і та пост-обробка.

Питання до семінарів за темою 3

1. Теоретичні основи фотодизайну. Категорія «фотодизайн» (Def). Основні поняття фотодизайнерської сфери.

2. Поняття “Дизайн-Проект”/Д-П . Навести дефініцію поняття. Пояснити смисл використання ключових словосполучень у дефініції цього поняття.

3. Поняття ФДП та його головні риси. Цільові орієнтації та форми організації ФДП.

4. Творчий продукт ФДП (Def)та мистецькі методи, які з ним асоціюються. Приклади творч.продуктів за цільовими орієнтаціями Д-П.

5. Навести дефініцію поняття ФДП. Багатоциклова концепція ФДП. Основні цикли ФДП, дати їх стислу характеристику та пояснити потенціальну циклічність етапів ФДП.

6. Дати характеристику первинного циклу ФДП.

7. Дати характеристику творчих циклів ФДП.