Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Діагностика фінансового і майнового стану.

Дисципліна: Соціально-економічна діагностика
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2752 Додано: 2014-03-17
Частина тексту

Вхідні дані

Ф1 – чистий дохід від реалізації продукції

Ф2 – повна собівартість підприємства

Ф3 – чистий прибуток/збиток

Ф4 – активи

Ф6 – дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Ф7 – дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Ф9 – грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті

Ф10 – обороні активи

Ф11 – власний капітал

Ф15 – довгострокові кредити банків

Ф16 – довгострокові зобов’язання

Ф17 – короткострокові кредити банків

Ф18 – кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Ф20 – поточні зобов’язання

Ф22 – прибуток від операційної діяльності

Ф23 – поточні фінансові інвестиції

Ф25 – виробничі запаси

Ф26 – собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф27 – необоротні активи

Т1 – залишкова вартість основних засобів

Висновок

Згідно отриманих результатів індивідуальної контрольної роботи, можна зробити висновок, що у фінансовому становищі підприємства існують певні негативні параметри в сфері фінансової незалежності, та погіршення ліквідності.

Показники рентабельності позитивні але присутня негативна динаміка коефіцієнтів рентабельності реалізації продукції та виробництва продукції. Можна припустити, що рентабельність підприємства може стати негативною, якщо підприємство не буде вживати відповідних заходів.

Розглянемо детальніше щодо кожного року.

В 2010 році на підприємстві "Захiденергомонтажвентиляцiя" простежується стан дестабілізації, що демонструє певні негативні, але не загрозливі, тенденції в окремих сферах фінансового стану, зокрема, йдеться або про фінансову не результативність, або про зниження ділової активності, або про виявлення певних ознак зниження фінансової незалежності.

В 2011 році простежується передкризовий стан, що свідчить про існування ґрунтовних проблем у сферах фінансової незалежності, ділової активності, фінансової результативності та існування негативних тенденцій у динаміці.

В 2012 році простежується стан дестабілізації, що є аналогічним фінансовим станом у 2010 році.