Дисципліни:

Оцінка результативності КСВ


« Етика бізнесу / Укладач доц. Бондаренко С. М. 2010

1) Соціальний аудит

Соціальний аудит – процес, який дозволяє організації оцінити і продемонструвати її вклад у вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем.

Соціальний аудит допомагає зрозуміти, в якій мірі організація виконує суспільні цілі і цінності, з якими вона консолідується, оцінити ступінь досягнення некомерційних цілей шляхом систематичного і регулярного моніторингу її діяльності та поглядів представників заінтересованих сторін, стейкхолдерів, що мають відношення до їх діяльності.

Соціальний звіт – це лише самооцінка, тому слід робити соціальний аудит такого звіту за рівнями А,А?,В,В?,С,С?.

На сьогоднішній день не має єдиної форми та загальновизнаної схеми проведення соціального аудиту. Світовий ринок послуг з проведення соціального аудиту знаходиться на стадії зародження. На сьогоднішній день налічується близько 30 аудиторських структур (агенції, суспільні організації), які роблять соціальний аудит. Найвідоміші: «Віжео» (Франція), «Аванзі» (Італія), «Сам» (Швейцарія) та ін.

В Україні тема соціального аудиту знаходиться поки що в стадії первинного дослідження і попереднього обговорення у середовищі спеціалістів.

2) Методи оцінювання ділової репутації ( гудвілу ) соціально – відповідальної компанії

Ділова репутація (гудвіл) – це нематеріальний актив, вартість якого визначається різницею між балансовою вартістю активів підприємства і його звичайною ринковою вартістю, як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг, нових технологій, тощо):

ГВ= РВ – БВ

(гудвіл = ринкова вартість компанії мінус її вартість за бухгалтерським балансом)

Світовою практикою напрацьовані такі методи оцінки гудвілу:

1)бухгалтерський метод;

2)аналітичний метод;

3)за допомогою показників ділової активності;

4)метод чистих активів;

5)метод надлишкових прибутків;

6)метод дисконтування майбутніх прибутків;

7)метод звільнення від роялті;

8)метод мультиплікатора;

9) інші.

3) Методи і процедури оцінювання ефективності програм КСВ

Економічний ефект програми КСВ = Р (результати ?П) – З (понесені витрати на програму)

Ефективність = Р/З