Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розроблення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю ПАТ «ЛЗ РЕМА», яке виробляє медичну техніку.

Дисципліна: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1855 Додано: 2015-04-08
Частина тексту

Вступ до частини І

Публічне акціонерне товариство «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури» (далі ПАТ «ЛЗ РЕМА») – виробник з 60–річним досвідом медичного приладобудування. Основним напрямом діяльності є дрібносерійне виробництво радіоелектронних медичних приладів для функціональної діагностики та терапії, включаючи прилади для вимірювання багатоканальної реєстрації та візуального контролю біоелектричної та механічної діяльності різних органів та систем людини (електрокардіографи, апарати для фізіотерапії та ін.).

ПАТ «ЛЗ РЕМА» утворено в процесi приватизацiї заснованого в 1944 р. державного пiдприємства «Львiвський завод радiолектронної медичної апаратури», згiдно наказу № 2352 регiонального вiддiлення ФДМ по Львiвськiй областi вiд 20 вересня 1996 р, та зареєстрованого в Реєстрацiйнiй палатi Львiвського мiськвиконкому 05.12.1996 р. За перiод iснування ПАТ вiдбувся перехiд права власностi на державний пакет акцiй 96,64%. Це було пов'язано з тим, що в березнi 1997 р. за позовом ДПА Шевченкiвського району Львiвської областi, ПАТ «ЛЗ РЕМА» було подане на банкрутство. Згiдно ухвали арбiтражного суду Львiвської областi вiд 04.09.1997 р. державний пакет акцiй 96,64% перейшов у власнiсть ТзОВ «Молем» на умовах санацiї. Постановою Голови арбiтражного суду Львiвської областi вказана ухвала скасована i пакет акцiй знову перейшов до РВ ФДМУ по Львiвськiй областi. В лютому 2004 р. пiдприємство повторно визнано банкрутом, 19.11.2005 р. затвердждено план санацiї, iнвестором по якому виступило ПАТ «Iскра». В квiтнi 2005 р. пiдписана Мирова угода, припинено процедуру санацiї i провадження у справi про банкрутство. 30.05.2008 р. пакет акцiй, що належав державi та знаходився в корпоративному управлiнні в РВ ФДМУ у Львiвськiй обл., був викуплений на конкурснiй основi ПАТ «Iскра».

В частинi забезпечення освоєння нових видiв продукцiї, пiдприємством освоєно випуск портативних монiторiв пацiєнта ПМП-02, вказанi вироби пройшли державнi клiнiчнi випробовування та отримано свiдоцтво на право застосування їх в медичнiй практицi в Українi. Також розпочато виробництво нових електрокардiографiв: - одноканального ЕК1Т-08 та трьохканального ЕК3Т-08, здiйснено закупiвлю необхiдних матерiалiв та комплектувальних виробiв, виготовлено першу партiю виробiв та розпочато їх продаж . Спiльно з ТзОВ «НДI РЕМА» проведено роботи по розробцi дефiбрилятора ДКIН-02Ст з акумуляторною батареєю, розроблено схеми електричних з'єднань, складено перелiк елементiв, виконанi ескiзнi креслення друкованих плат, виготовлено ескiзну документацiю на намотувальнi вироби, розроблено конструкцiю акумулятора та компоновку дефiбрилятора. Виготовлено установчу партiю цих приладiв, пройдено технiчнi та клiнiчнi випробування. Проведено роботи по виготовленню установчої партiї автоматичного зовнiшнього дефiбрилятора АЗД-01. Розроблено проекти ТУ, складеннi креслення вузлiв та деталей приладу, проведено переговори з майбутнiми постачальниками комплектуючих, розпочато клiнiчнi випробування цих приладiв. Протягом 2011 р. пiдприємством освоєно випуск штативiв для довготривалих вливань євростандарту. Тримач флаконiв, виготовляється iз нержавiючої сталi, та розрахований на одночасне утримування 1-2 флаконiв i 2 одноразових систем з лiкарськими засобами , або до 4 одноразових систем одночасно. ПАТ «ЛЗ РЕМА» проводить конструкторсько-технологiчнi роботи пов'язанi зi супроводом випуску продукцiї, проведенням модернiзацiї продукцiї, що випускається, пiдготовкою освоєння виробництва нових видiв продукцiї, проведенням атестацiї та випробовуванням продукцiї та iнше. Ряд iнших виробiв медичного призначення знаходяться в розробцi на ТзОВ «НДI РЕМА» та плануються до передачi на ПАТ «ЛЗ РЕМА» для освоєння випуску в 2012 р.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

В ході виконання курсового проекту, ми розробили систему управління зовнішньоекономічною діяльністю ПАТ «ЛЗ РЕМА», яке виробляє медичну техніку.

В першій частині курсового проекту проведено дослідження бізнес-середовища функціонування підприємства, де розглянуто такі складові внутрішнього середовища ПАТ «ЛЗ РЕМА», як цілі, завдання, структуру, технології, працівників та забезпеченість ресурсами. Також ми навели характеристику стратегічних господарських підрозділів підприємства. Оцінка вітчизняного ринку показала, що існує велика кількість підприємств, які займаються аналогічним видом діяльності, серед них: «Поліпромсинтез», «Фармація», «Стіролбіофарм», «Київмедпрепарат» та інші. Ще нами було розглянуто ринки Литви та Польщі, а саме спрогнозовано такий параметр закордонного ринку, як кількість медичних закладів. Для подальшого виходу на зовнішній ринок нами обрано Польщу, що мало б дати позитивний ефект,оскільки розрахований нами інтегральний показник свідчить про те, що продукція ПАТ «ЛЗ РЕМА» буде конкурентоспроможною на цьому ринку. Проведений кореляційно-регресійний аналіз показав, що між періодом та кількістю медичних закладів існує щільний зв'язок (95 % ). Для комплексного аналізу середовища, було проведено SWOT-аналіз та BCG-аналіз. Також нами проведено організаційне проектування ЗЕД для ПАТ «ЛЗ РЕМА» та сформовано послідовність здійснення експортної операції, наведено схему експортної операції, з врахуванням базової умови поставки DAT та форми розрахунків – банківський переказ, визначено ціну експортної продукції.

Друга частина курсового проекту присвячена діагностиці зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ЛЗ РЕМА», фінансового та майнового стану, кредитоспроможності, загрози банкрутства та інвестиційної привабливості. Звідси можемо зробити висновок про те, що ПАТ «ЛЗ РЕМА» необхідно ґрунтовно аналізувати параметри ділової активності з метою визначення факторів, що впливають на її зниження та намагатись вплив цих факторів усунути або нейтралізувати.