Дисципліни:
Лабораторна робота №3
На тему:

Аудит зовнішньоекономічних (експортно-імпортних) операцій (Варіант №13).

Дисципліна: Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1718 Додано: 2015-09-28
Частина тексту

Мета: закріплення теоретичних знань у галузі аудиту та набуття практичних навичок проведення аудиту фінансової звітності підприємства. Дослідження фактів, що відображені у фінансових звітах підприємства у результаті проведених експортно-імпортних операцій, оцінювання доказів (облікових даних, які відображені у журналах реєстрації господарських операцій), що підтверджують коректність заповненняданихфінансовоїзвітності.

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про зовнішньоекономічні операції АТ “Світанок”

станом на 31.11.2014 року

м. Львів

10 грудня2014 року

Приватне підприємство “Аудиторська фірма “AUDIT SOLUTIONS” провело перевірку  фінансової звітності  Закритого акціонерного товариства  АТ “Світанок ”  за  2014 рік станом на 31.12.2014 року. Свідоцтво про внесення Приватного підприємства “Аудиторська фірма “AUDIT SOLUTIONS” до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1747 від 30.03.2001 року, чинне до 02.03.2015 року.

Перевірка проведена аудитором Приватного підприємства “Аудиторська фірма “AUDIT SOLUTIONS” ОсідачР.Й. (сертифікат №002976 серії А, виданий Аудиторською палатою України 31.10.2006 року на підставі рішення №49 від 31.10.2006 року, дія сертифікату продовжена на підставі рішень АПУ №95 від 31.10.2007 року та №154/2 від 10.11.2008 року, сертифікат чинний до 31.10.2016 року, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, А №000084 від 27.05.2011 року, чинне до 31.10.2016 року).

Перед аудиторською перевіркою поставлені такі цілі: перевірити повноту і достовірність фінансової звітності АТ “Світанок» за 2014 рік. Відповідальність за звітність і за первинні документи, надані для перевірки, несе керівництво Товариства. Аудиторська фірма несе відповідальність за підготовку аудиторського висновку на базі інформації, отриманої під час перевірки даної звітності.

Мета аудиторської перевірки – формування та висловлення незалежним аудитором думки у формі аудиторського висновку щодо  відповідності зовнішньоекономічних операцій з приводу імпорту Товариства за 2014 рік вимогам діючих національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятій обліковій політиці.

Під час аудиторської перевірки застосовувались методи тестування правильності даних, відображених в фінансовій звітності, шляхом здійснення аналізу доказів, підтверджуючих суми, відображені в фінансовій звітності, в тому числі аналізу принципів бухгалтерського обліку, які застосовувалися при підготовці звітності, відповідності даних, наданих у фінансовій звітності даним бухгалтерського обліку та первинної документації, аналізу облікової політики Товариства.

Аудитором проаналізовані надані АТ “Світанок» документи по формі та змісту.  На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок, що фінансова звітність АТ “Світанок» за 2014 рік складена на підставі та з врахуванням національних П(С)БО та Закону України №996-XIV „Про бухгалтерський облік” від 16.07.1999 року не достовірно у всіх суттєвих аспектах відображає зовнішньоекономічні операції Товариства згідно з визначеною законодавством концептуальною основою складання фінансової звітності та прийнятій обліковій політиці.

Отже, на думку аудитора дані, подані бухгалтерами щодоопераціїкупівлііноземноївалютиПАТ «Галичина-Авто» не відповідаютьфактичнимданим.