Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».

Дисципліна: Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1849 Додано: 2015-04-22
Частина тексту

Висновок

В першому розділі даного курсового проекту було проведено діагностику розвитку ПАТ «ДЗАК», а саме було визначено темпи зростання основних індикаторів і рейтингову оцінку цих показників. За допомогою цього ми побачили тенденцію зміни даних показників, що дозволяє нам краще зрозуміти реальну ситуацію на підприємстві, а саме допомагає нам визначити сильні і слабкі сторони організації. Завдяки рейтингуванні  фактичної зміни аналізованих показників у відповідних часових періодах можна зробити висновки про те, що у 2010 році темпи приросту середньоспискової чисельності працівників, чистого доходу від реалізації, собівартості та інших показників значно перевищують темпи зростання чистого прибутку/збитку, що не відповідає «золотому правилу економіки», та свідчить про негативну тенденцію розвитку ПАТ «ДЗАК» в даному році. Майже аналогічну ситуацію спостерігаємо і в наступному 2011 та 2012 роках. Лише у 2013 році чистий прибуток/збиток досягає найвищих темпів приросту, що свідчить уже про покращення рівня розвитку аналізованого підприємства.

Наступним нашим кроком було знаходження коефіцієнта рангової кореляції Спірмана і коефіцієнта збігів Фехнера. Рангова кореляція Спірмена — найпростіший спосіб визначення міри зв'язку між факторами. Назва методу свідчить про те, що зв'язок визначають між рангами, тобто рядами одержаних кількісних значень, ранжованих у порядку зниження або зростання. А коефіцієнт збігів Фехнера характеризує відповідність фактичних рангових темпів зростання еталонним. Отже, за допомогою цих коефіцієнтів ми визначили відхилення між еталонними та фактичними рангами у динамічних рядах за певний період і відповідність фактичних рангових темпів зростання еталонним.

Наступним кроком було визначення рівень масштабності розвитку підприємства, що є важливим показником, який характеризує на скільки виробництво є потужне. Обчисливши його, бачимо, що рівень масштабності розвитку ПАТ «ДЗАК» є найбільшим у 2011 році, а у 2010 та 2012 роках даний показник становить лише 0,13. Проте прогнозне значення цього показника на 2013 рік досить непогане і становить 0,66.

Провівши ці дослідження, для визначення рівня розвитку підприємства здійснюємо діагностику якості такого розвитку. Обчисливши його, бачимо негативну тенденцію в інтеграції  коефіцієнтів бездефектності та ритмічності виробництва, що свідчить про наявність дефектів продукції ПАТ «ДЗАК», невідповідність її усім стандартам якості, а також несистематичність виробничо-господарської діяльності даного підприємства. Маючи усі необхідні дані визначаємо інтегральний рівень розвитку підприємства, після визначення якого бачимо, що в останньому році аналізованого періоду він становить 0,27, що порівняно з 2010 та 2011 роками є в два рази меншим і свідчить про низький рівень розвитку ПАТ «ДЗАК».

У другому розділі ми провели діагностику інвестиційної привабливості підприємства ПАТ «ДЗАК» і визначили, що партнерська привабливість підприємства, адміністративно-правова, іміджево-брендова, соціальна привабливість,технологічно-майнова, фінансово-економічна є найважливішими та найвагомішими складовими інвестиційної привабливості ПАТ «ДЗАК» та займали найвищі позиції у рейтингу протягом аналізованого періоду. За допомогою проведеної діагностики інвестиційної привабливості ПАТ «ДЗАК» можна сказати, що її стан є не зовсім сприятливим для подальшого ефективного ведення своєї діяльності даним підприємством. Це видно з обчислених в даному розділі інтегральних рівнів інвестиційної привабливості по кожному році аналізованого періоду, які відповідно становлять I2009 = 0,4899; I2010 = 0,5506; I2011 = 0,5574; I2012 = 0,6108; I2013 (прог. знач.) = 0,5832. Тому для покращення свого становища у цій сфері необхідно вжити деяких заходів, а саме серед діючих факторів і резервів підвищення інвестиційної привабливості основне значення доцільно приділити першій групі чинників, які, безперечно, мають найсуттєвіший вплив на формування рівня інвестиційної привабливості підприємства.