Дисципліни:

Інноваційна складова підготовки фінансистів


« Вступ до фаху «Фінанси і кредит»

Хороший фінансист повинен постійно вдосконалювати свою діяльність відповідно до змін оточуючого бізнес-середовища. Тому фінансові менеджери мусять вміти розробляти і ефективно використовувати фінансові інновації. Для цього, уже навчаючись в університеті, студентам доцільно брати участь у наукових дослідженнях.

Участь студентів у науковій роботі включає:

а) організацію студентської наукової роботи в університеті (організація і проведення наукових студентських конференцій, диспутів, конкурсів, круглих столів тощо);

б) здійснення під керівництвом викладачів наукових досліджень (включення елементів наукових досліджень при написанні індивідуальних завдань, лабораторних, курсових, дипломних робіт; виступи з доповідями на наукових студентських конференціях; написання та опублікування наукових статей, тез доповідей, науково-пошукових робіт тощо).

Наукові дослідження можна здійснювати уже з першого курсу:

1) з дисциплін, які вивчаються студентами першокурсниками;

2) з питань вдосконалення фінансів та фінансової системи.

Участь студентів у науковій роботі дає можливість:

- глибше зрозуміти окремі наукові проблеми;

- набути навиків проведення наукової роботи та її оформлення у формі тез доповідей, наукових статей тощо;

- представити свої наукові здобутки перед іншими студентами і порівняти їх з науковими здобутками інших студентів;

- набути навиків ефективної презентації виконаної роботи, обґрунтування власної наукової позиції;

- набути навиків організації наукових заходів;

- розвинути свій творчий потенціал;

- набути нових цікавих друзів.

Студентську наукову роботу доцільно виконувати за певними напрямами протягом ряду років. Це дасть можливість глибоко вивчити проблему, використовувати тематику у написанні наукових та дипломних робіт та продовжувати досліджувати її в аспірантурі. До студентських наукових робіт ставляться такі вимоги:

- актуальність;

- оригінальність ідеї;

- наукова та практична значимість роботи;

- критичне опрацювання значної кількості літературних джерел;

- застосування інноваційних методів досліджень, статистичних знань, виконання розрахунків;

- логічність, фаховість обґрунтування шляхів реалізації ідей;

- належне оформлення роботи.

Студентам доцільно також брати участь у студентських олімпіадах з різних дисциплін. Така участь дає можливість додатково оцінити свій рівень знань, здатність нестандартно мислити, виробити впевненість у своїх силах, загартувати характер.

На кафедрі фінансів проводяться олімпіади зі спеціальностей:

- Фінанси;

- Банківська справа;

- з дисципліни «Страхування».

Проведення університетських олімпіад відбувається у лютому-березні. Студенти-переможці беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах.

Кращі наукові роботи та призові місця отримані на олімпіадах відзначаються грамотами та грошовими винагородами.

Більшість наукових досліджень були здійснені молодими людьми, часто до 30років. Саме тому в університеті підтримують здійснення студентами наукової діяльності.