Дисципліни:

Проблеми підготовки фахівців для фінансової системи


« Вступ до фаху «Фінанси і кредит»

Підготовка фінансистів, від яких залежить не лише пошук джерел фінансування, а й ефективне використання отриманих фінансових ресурсів, є одним з найважливіших завдань сьогодення. Кадри фінансових служб часто-густо визначають не лише достатність, але й вчасність виділення та надходження фінансових ресурсів.

Проте, від кваліфікації фінансистів залежать не лише джерела та якість використання фінансових ресурсів, а й впровадження перспективних методів у роботу фінансових служб.

Чинниками повільного впровадження новітніх фінансових ідей у практичну діяльність установ, підприємств та організацій є: по-перше, стрімка зміна нормативної бази фінансів, що іноді змінює напрям дії на діаметрально протилежний за короткий відтинок часу, абсолютно недостатній навіть для теоретичних досліджень, не кажучи вже про впровадження у навчальні курси (навіть короткотермінові програми підвищення кваліфікації); по-друге, протиречивість законодавчої бази і підзаконних актів, інструкцій та листів фінансових відомств; по-третє, відсутність упродовж тривалого часу або “удавана конфіденційність” деяких інструктивних матеріалів, а відтак їх недоступність для викладачів; по-четверте, неоднозначність багатьох документів, що вимагає нескінченої низки тлумачень з боку законодавчого органу, компетентних фінансових органів, господарського суду, що заважає не тільки освіті, а насамперед підприємцям і підприємствам. Напрямами вирішення названої проблеми є: 1) опублікування первинних нормативних документів (насамперед інструкцій, листів, офіційних роз’яснень та коментарів тощо); 2) використання швидкого друку для видання конспектів лекцій; 3) поділ матеріалу між фундаментальними дисциплінами і спецкурсами, при якому до перших належить стала інформація (історичні довідки, визнані визначення, класифікації, формульний апарат і т.п.), а до других слід включати оперативну інформацію відповідно до змін у законодавчому та нормативному полі, а також результати наукових досліджень.

Суттєвим чинником, який викликає проблеми у навчанні фінансистів, є реформування економіки, і в тому числі фінансових відносин. Адже проникнення іноземних фірм на український ринок і адаптування вітчизняних підприємств до міжнародних правил ведення обліку та звітності ставить нові вимоги до теоретичного осмислення фінансових категорій. Нове бачення фінансових реалій і тлумачення відповідних категорій має слугувати формуванню фінансового механізму як на мікрорівні, так і на макрорівні.