Дисципліни:

Мета та завдання управління фінансовою діяльністю підприємств


« Вступ до фаху «Фінанси і кредит»

Фахівці з дипломами фінансистів можуть працювати:

1) на ринку грошей і капіталів – тобто службовцями у фінансових установах – банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, пенсійних фондах, державних фінансових установах (в органах державної податкової служби, державного казначейства, фінансових управліннях органів державної виконавчої влади тощо). Основне завдання таких фахівців організовувати та управляти діяльністю установ та організацій;

2) на ринку інвестицій як фахівці з управління портфелями цінних паперів, зокрема банків, інвестиційних фондів, страхових компаній, у брокерських фірмах, на фондовій біржі, страхових компаніях, пенсійних фондах, у консалтингових фірмах, які надають консультації приватним вкладникам щодо інвестування їх коштів. Основне завдання фінансових менеджерів у цій сфері – забезпечити найвищу ефективність інвестування коштів. Вони повинні вміти управляти інвестиційними портфелями юридичних і фізичних осіб та формувати їх оптимальну структуру, прогнозувати ризики і дохідність інвестицій;

3) в галузі фінансового менеджменту – тобто діяльності з фінансового управління підприємствами. Ця сфера діяльності є найширшою, оскільки існують різноманітні підприємства за формою власності, видами діяльності, організаційно-правовою формою, обсягами діяльності тощо. Управління фінансовою діяльністю підприємств – це процес управління формуванням, розподілом і використанням їх фінансових ресурсів та оптимізації обороту грошових коштів.

Основною метою управління фінансовою діяльністю на підприємствах є забезпечення їх фінансової стійкості і прибутковості, а відтак і максимізації добробуту власників у поточному і перспективному періоді.

Той факт, що сьогодні значна частина підприємств в Україні перебуває у незадовільному фінансовому стані засвідчує, що на цих підприємствах не вистачає кваліфікованих фінансистів, які володіють сучасними знаннями фінансового менеджменту.

Можна виділити такі основні завдання управління фінансовою діяльністю підприємств:

1) визначати загальний обсяг потреби у фінансуванні діяльності підприємства на майбутній період. Зокрема, при створенні підприємства це витрати коштів на придбання майна, будинків, машин, механізмів, інструментів, матеріалів. Для діючого підприємства необхідні кошти на обслуговування його діяльності і розвиток підприємства, а саме на виплату заробітної плати, податків, для розрахунку з бізнес-партнерами, здійснення інвестицій;

2) визначати найефективніші джерела отримання коштів. Підприємство може заробити фінансові ресурси самостійно, наприклад, отримуючи прибуток. Підприємство може також отримати кошти від інших суб’єктів господарювання, від інвесторів чи від засновників,позичити у банків та інших кредиторів тощо;

3) забезпечити найефективніше використання сформованого обсягу фінансових ресурсів, насамперед за такими напрямами:

а) на сплату податків, повернення боргів (кредитів) і сплату відсотків;

б) на виплату доходів власникам та інвесторам; в)на виробничий і соціальний розвиток підприємства.

4) оптимізувати обсяги надходження і витрачання грошових коштів на підприємстві шляхом вибору ефективних форм грошових розрахунків, мінімізації сум податкових платежів та скорочення операційного циклу. Наприклад, інвестор розглядає питання вкладення коштів обсягом 100 000грн. Кошти можуть бути інвестовані у будівельну компанію або у підприємство торгівлі. Середня тривалість операційного циклу у будівельній компанії 6 місяців, а у торгівельній – 3 місяці. Рентабельність вкладення капіталу в будівництво і в торгівлю становить 20%. Необхідно визначити (при інших рівних умовах) в яке підприємство доцільніше інвестувати кошти:

а) сума прибутку, яку тримає інвестор, інвестуючи кошти у будівельну компанію:

100 000 *0,2*12/6 = 40 000 грн.

б) сума прибутку, яку отримає інвестор інвестуючи кошти у підприємство торгівлі:

100 000 *0,2*12/3 = 80 000 грн.

Отже, за інших рівних умов інвестування коштів у підприємство торгівлі забезпечить більшу суму прибутку, оскільки період операційного циклу на цьому підприємстві коротший у порівнянні з будівельною компанією.

Фінансовий менеджер повинен так управляти грошовими надходженнями і видатками грошових коштів, щоб забезпечити стабільну платоспроможність підприємства. Наприклад, є такі дані про надходження і витрати грошових коштів на підприємствах А і В у плановому періоді (див табл. 4.1)

Таблиця 4.1

Обсяги надходження і витрачання грошових коштів на підприємствах А і В

Показники

Підприємство

А

В

Надходження грошових коштів,грн.

50 000

50 000

Виплати грошових коштів, грн..

45 000

56 000

Перевищення надходжень грошових коштів над видатками, грн.

+5000

-600

Рекомендовані дії фінансового менеджера на підприємстві

Розміщення вільних коштів на депозит чи їх інвестування

Залучення коштів (наприклад оформлення банківського кредиту)

5) максимізувати суму прибутку при допустимому рівні ризику на основі:

- управління доходами (ціною продукції та асортиментом);

- управління витратами (виявлення резервів зниження витрат і втрат, браку і відходів).

Наприклад, є такі дані про доходи і витрати та фінансові результати підприємства Х та У(див. табл..4.2) за звітний період.

Таблиця 4.2.

Обсяги доходів і витрат та фінансових результатів підприємств Х та У за звітний період

Показники

Підприємство

Х

У

Доходи, грн..

100 000

10 000

Витрати, грн..

70 000

40 000

Прибуток, грн..

30 000

60 000

На основі даних таблиці 5.2 можна зробити висновок, що більший обсяг прибутку підприємства У (600000 грн.) дає йому можливість інвестувати більшу суму коштів для виробничого і соціального розвитку.

6) зменшувати рівень фінансового ризику при виконанні господарських операцій (ризик втрати прибутку, доходу), шляхом диверсифікації видів діяльності, страхування і формування резервів;

7) забезпечити фінансову рівновагу підприємства на основі формування ефективної структури джерел фінансування його діяльності.

Наприклад, є такі дані про обсяги власних і позикових коштів, які використовуються для фінансування діяльності підприємств С і Д (див.табл.4.3).

Таблиця 4.3

Обсяги власних і позикових коштів підприємств С і Д

Показники

Підприємство

С

Д

Власні кошти, тис.грн.

6000

3000

Позикові кошти, тис.грн.

4000

7000

Разом, тис.грн.

10000

10000

Висновок

Підприємство фінансово стійке

Підприємство фінансово нестійке

Чим краще працює підприємство, тобто має більше доходів і прибутків, тим більше воно сплачує податків бюджету, може створювати більше робочих місць і виплачувати більшу заробітну плату працівникам, може під вищі відсотки залучати кредитні кошти у банків, страхувати своє майно в страхових компаніях, інвестувати кошти у свій розвиток, що стимулює економічний розвиток держави загалом.