Дисципліни:

Поняття фінансової системи та її місце в економіці держави


« Вступ до фаху «Фінанси і кредит»

Перед тим, як говорити про фінансову систему, для якої ми готуємо фахівців, про зміст навчальної програми, слід взагалі сказати про те, чим мають займатися фінансисти упродовж своєї тривалої кар’єри. Лише розуміння змісту діяльності, а пізніше й форм реалізації своїх виробничих функцій, може правильно зорієнтувати нинішнього студента першокурсника серед визначених у плані підготовки навчальних модулів (дисциплін) і створити передумови його внутрішньої мотивації до вивчення усього різноманіття запропонованих у робочому навчальному плані модулів (дисциплін).

У зв’язку із зазначеним, ми дещо будемо випереджати деякі дисципліни, наводячи певні визначення, даючи їх тлумачення й роз’яснюючи спеціальні категорії та взаємозв’язки між ними. Проте, кожен студент повинен розуміти, що знання окремої категорії лише наближає його до розуміння явища чи процесу у фінансовій системі, в економіці загалом. Тільки вивчення навчального модуля (дисципліни) у повному обсязі надасть можливість не лише поверхово дати відповідь на те чи інше запитання, а й професійно працювати на різних посадах, у різних фінансових установах, службах тощо.

Саме зазначені міркування вимагають вже нині навести деякі визначення, подати різні точки зору на одні й ті самі категорії фінансової науки. Усе це має спонукати студента не лише до вивчення навчального матеріалу, але й до пошуку альтернативних точок зору, прагнення усвідомити об’єктивні причини і суб’єктивні мотиви дослідників щодо тлумачення фінансових явищ і процесів.

У такий спосіб у студента мають сформуватися дослідницькі навики, прагнення шукати не лише навчальну літературу, де виклад матеріалу має однозначний, інколи беззаперечний характер, але й наукову, насамперед періодичну літературу з оригінальними постановками завдань, нетрадиційним поглядом на нібито усталені, традиційні явища, процеси та їх опис.

Виходячи з вищезазначеного, ми, дещо випереджаючи вивчення навчального модуля (дисципліни) «Фінанси», дамо визначення таких категорій як «фінанси», «фінансова система», «сфера фінансової системи», «ланка фінансової системи». Проте, це не означатиме підміну майбутнього навчального модуля, а матиме на меті створити передумови для його кращого засвоєння, усвідомлення того, що у процесі майбутнього навчання буде необхідність докладніше вивчити, і зазначені категорії, і ті поняття, які з ними пов’язані, а нині навіть не згадуються через зовсім інше призначення курсу (навчального модуля) «Вступ до спеціальності «Фінанси і кредит».

Як історична категорія фінанси з’явились одночасно з виникненням держави.

Фінанси являють собою економічні відносини, що пов’язані з формуванням, розподілом та використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій та завдань держави і забезпечення умов розширеного відтворення.

Фінанси (франц. finance, від лат. finantia — платіж) — система грошових відносин тієї чи іншої держави.

Під централізованими фінансами розуміють економічні грошові відносини, що пов’язані з формуванням та використанням фондів грошових коштів держави, які акумулюються у державній бюджетній системі та урядових позабюджетних фондах. Під децентралізованими – грошові відносини, що опосередковують кругообіг грошових фондів підприємства.

Кредит – це економічні відносини між суб’єктами ринку з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення, строковості та платності.

Категорія фінансової системи є необхідною для розвитку поняття фінансів, для конкретизації змісту і видів прояву економічних відносин грошового характеру на різних рівнях економічної системи та у різних її сферах і ланках. Інакше кажучи, якщо фінанси виражають економічні суспільні відносини, то вони виявляються по-різному в окремих сферах, мають свою специфіку у кожній ланці фінансової системи. Кожна сфера і кожна ланка фінансової системи певним чином впливають на процес відтворення, виконують свої притаманні їм функції.

Підходи щодо складу фінансової системи є різними і за складом ланок, і за виділенням сфер, блоків, за ув'язуванням складових частин фінансової системи з рівнями економічної системи держави. Зокрема О.Д. Василик розглядає фінансову систему як сукупність певних ланок [4, с.22]; С.І. Берлін [5] та Б.М. Сабанті [9] не наголошують окремо на категорії фінансових сфер; В.М. Родіонова [10, с.19], В.М. Опарін [8, с.28] виділяють у фінансовій системі ще й сфери фінансових відносин, до складу яких відносять ланки системи; Л.А. Дробозіна говорить про можливе об'єднання ланок фінансової системи у блоки, навіть ототожнює ланки і блоки, що обслуговують централізовані або децентралізовані фінанси на макрорівні чи на мікрорівні [7, с.32]; М.В. Романовський та його співавтори трансформують поняття сфер фінансових відносин [11, с.31] у категорію великих підсистем [11, с.32-33]; А.Я. Кузнєцова розглядає усі підходи зарубіжних та вітчизняних дослідників проблеми фінансової системи [6, с.17-20], згадуючи як сфери, так і ланки фінансової системи.

Фінансова система загалом є сукупністю різних сфер фінансових відносин, в яких формуються та використовуються фонди грошових коштів.