Дисципліни:
Лабораторна робота №6
На тему:

Здійснення аудиторської перевірки щодо аналізування та оцінювання фінансового стану підприємства в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліна: Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2314 Додано: 2013-03-16
Частина тексту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ ТА КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

складені відповідно до міжнародних стандартів аудиту та фінансової звітності
Раді директорів та Акціонерам Приватного акцiонерного товариства "Атлант". Ми виконали аудит поданих нижче консолідованого балансу Приватного акцiонерного товариства "Атлант" (надалі – «Компанія») і його дочірніх компаній станом на 31 грудня 2011 р. і відповідальних консолідованих звітів про прибутки та збитки, зміни у власному капіталі та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою. Відповідальність за складання цієї консолідованої фінансової звітності, поданої на подальших сторінках, несе керівництво Компанії.

В наші обов’язки входить надання висновку щодо цієї консолідованої фінансової звітності на підставі проведеної нами аудиторської перевірки. Ми виконали аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Міжнародною федерацією бухгалтерів. Ці стандарти вимагають, щоб ми спланували та провели аудиторську перевірку з метою збору достатніх доказів того, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок. Шляхом вибіркових тестів ми перевірили інформацію, яка підтверджує дані та пояснення, наведені в фінансовій звітності. Під час аудиторської перевірки були також проаналізовані бухгалтерські принципи, які використовувалися Компанією, розглянуті суттєві припущення, зроблені керівництвом Компанії, а також здійснена оцінка представлення фінансової звітності в цілому. Ми вважаємо, що виконана нами аудиторська перевірка становить прийняту основу для представлення аудиторського висновку. На нашу думку, вищезазначена консолідована фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Атлант" та його дочірніх компаній станом на 31 грудня 2011 р., результати їх операцій та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
17 серпня 2011 р.