Дисципліни:
Конспект лекцій
На тему:

Конспект лекцій з геодезії - 2 семестр.

Дисципліна: Геодезія
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 4015 Додано: 2013-02-05
Частина тексту
Теми: Завдання та предмет теорії помилок та способи найменших квадратів; Основні операції визначені над матрицями; Загальна теорія врівноваження посередніх вимірів (параметричний метод); Послідовність дій при врівноваженні параметричним методом; Складання вагової функції та оцінка точності виміряних величин в параметричному методі; Умовні рівняння, які виникають при врівноваженні мережі тріангуляції; Умовні рівняння полюсів; Нівелірні мережі та їх призначення; Сучасна нівелірна мережа України; Рекогностування ліній нівелювання І і ІІ класу; Гравіметричне забезпечення ліній нівелювання; Гравіметрична схема і основні частини високоточного нівеліра; Джерела похибок при високоточному геометричному нівелюванні та методи послаблення їх впливу.

В основі геодезичної роботи лежить вимір. Вимір – це порівняння виміряної величини з еталонною, яка прийнята за одиницю виміру. Виміряємо: кути, лінії, азимути, перевищення, координати, прирости координат, та інші елементи необхідні для вирішення основної задачі геодезії, тобто розташування точок на земній поверхні. Виміри обтяженні помилками. Одержанні результати вимірювань однієї і тієї ж самої величини будуть відрізнятись один від одного на незначні величини. Виміри завжди супроводжуються помилками, і їх результат буде відрізнятись від істинного ( дійсного) значення вимірювальної величини, які в більшості випадків залишаються невідомими. Встановлюють методику вимірів враховуючи лише головні умови, які обумовлюють точність одержання результатів. До таких умов належать: точність інструменту, метод виміру, кваліфікація спостерігача, психо - фізіологічний стан спостерігача, зовнішні умови і т.д.. Виконуючи повторні виміри намагаються зберегти всі ці умови незмінними, але існують ще впливи інших факторів, які при переході від одного до іншого виміру змінюються і обумовлюють випадкові результати коливань відносно середнього значення вимірювальної величини. В нульовому наближенні точність вимірювальної величини обумовлюється точністю відлікових систем приладу ( при дуже великій кількості вимірів 30” теодолітом не зможемо поміряти з точністю 30 - 15” ), але збільшення кількості вимірів призводить до збільшення надійності знайденого результату в межах точності вимірювальної системи. При проведенні масових вимірів маємо справу з великою кількістю другорядних факторів, що їх вплив неможливо врахувати, ці фактори викликають випадкові помилки.