Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації.

Дисципліна: Соціально-економічна діагностика
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3850 Додано: 2014-03-18
Частина тексту

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДІАГНОСТИКИ

2. РОЗДІЛ 1. ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

3. РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

РОЗДІЛ 1. ДІАНОСТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Отже, основним завданням цього розділу було проведення комплексної діагностики підприємства ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв",і вирішення цього завдання виконується по таких пунктах:

1) Обґрунтування переліку ключових індикаторів, що найбільш репрезентативно свідчать про перетворення, які відбуваються на підприємстві. Найбільш інформаційно-насичиними з позиції характеристики функціонування підприємства є такі абсолютні індикатори:

• чистий прибуток/збиток підприємства;

• чистий дохід від реалізації продукції;

• собівартість продукції;

• середньорічна вартість активів;

• середньорічна вартість основних засобів;

• середньорічна вартість оборотних засобів;

• середньоспискова чисельність працівників;

2) Обгрунтування динамічного критерію – тобто еталонного рейтингу темпів приросту означених індикаторів. Ми вичислюємо цей рейтинг згідно обґрунтуванням динамічного критерію – тобто еталонного рейтингу темпів приіз «золотим правилом економіки» зміна вказаних показників повинна відбуватися у такій послідовності:

Tп>Toa>To>Ta>Toз>Tc>Tч>1

3) Формування інформаційного масиву данних стосовно значень за роками обраних індикаторів. Формується табл. 1., з цих індикаторів за період 2010-2013 рр.

4) Обчислення ланцюгових темпів приросту за відповідними показниками впродовж аналізованого періоду. З данних табл.1., формується табл.2., в якій показано коефіцієнти зростання основних індикаторів за 2010-2013рр.

5) Рейтингування фактичної зміни аналізованих показників у відповідних часових періодах. Тобто ми визначили що в:

• 2010 році максимального значення темп зростання набуде в індикаторі - Собівартість, а мінімального в -Чистий прибуток;

• 2011 році максимального значення темп зростання набуде в - Собівартість, а мінімального в - Чистий прибуток;

• 2012 році максимального значення темп зростання набуде в - Чистий прибуток, а мінімального в - Собівартість;

• 2013 році максимального значення темп зростання набуде в - Середньоспискова чисельність працівників, а мінімального в - Чистий дохід від реалізації;

6) Зіставленя фактичної варіації темпів зміни показників із динамічним критерієм на засадах обчислення коефіцієнта рангової кореляції Спірмана та коефіцієнта збігів Фехнера:

• Коефіцієнти рангової кореляції Спірмана наведені в табл. 4.

• Коефіцієнти збігів Фіхнера наведені в табл. 5.

7) Визначення рівня масштабності розвитку. На першому етапі він визначався за формулою 1.4., і після проведення розрахунків було отримано такі результати:

• За 2010 рік – 0,47;

• За 2011 рік – 0,74;

• За 2012 рік – 1,02;

• За 2013 рік – 1,29.

На другому етапі було визначено коефіцієнт бездефектності виробництва продукції за формулою 1.5, і було отримано такі результати:

• За 2010 рік – 0,8;

• За 2011 рік – 0,75;

• За 2012 рік – 0,9;

• За 2013 рік – 0,88.

Далі з формулою 1.5, було визначено коефіцієнт ритмічності, отримані такі результати:

• За 2010 рік – 0,84;

• За 2011 рік – 0,79;

• За 2012 рік – 0,8;

• За 2013 рік – 0,87.

І після проведення всіх розрахунків на підставі значень рівня масштабності та рівня якості розвитку підприємства визначено що інтегральний розвиток підприємства з кожним роком зростає, що видно на траєкторії рівня розвитку підприємства на рис 1. І якщо в 2010 році цей показник складав 0,65, то до 2013 збільшився до 1,64.

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Отже завданням цього розділу було проведення діагностики інвестиційної привабливостіПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв". За допомогою сформованої таблиці 2.1, ми визначаємо інвестиційну привабливість підприємства що включає в себе такі складові:

• Фінансово-економічна привабливість

• Технологічно-майнова привабливість

• Соціальна привабливість

• Логістично-територіальна привабливість

• Іміджево-брендова привабливість

• Партнерська привабливість

• Адміністративно-правова привабливість

• Товарна привабливість

На основі проведеного аналізу інвестиційної привабливості підприємства протягом 2009-2013 років робимо висновок про достатній рівень інвестиційної привабливості протягом всього періоду. Майже на всіх рівнях спостерігається тенденція до збільшення, крім фінансової привабливості – у 2013році відбулося зменшення порівняно з 2012, і логістично-територіальна привабливість вона залишалась стабільною протягом усього досліджуваного періоду.

Далі ми будуємо таблиці 2.2 – 2.6., що дає нам змогу розрахувати комплексне оцінювання інтегрального рівня інвестиційної привабливості за певний рік, який характеризує інтерес до інвестицій в підприємство потенційних інвесторів. І як можна побачити з розрахунків показники з кожним роком збільшуються, тобто в 2009 році – 0,667, то в 2013 році він становить - 0,752.