Дисципліни:

Аналіз змін у виборі виробничих факторів під впливом зміни їх цін - ефект зміни обсягу виробництва та ефект заміщення ресурсів


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Під впливом змін ціни хоча б на один з ресурсів (виробничих факторів) фірма, що мінімізує витрати, вимушена змінювати обсяги залучення всіх виробничих факторів.

В аналізі змін у виборі виробничих факторів під впливом зміни їх цін відокремлюють зміни, що обумовлені:

- ефектом заміщення ресурсів

- ефектом зміни обсягу виробництва

Проведемо аналіз цих змін з ілюстрацією на нижченаведеній графічній моделі.

Припустимо, що оптимальний за критерієм мінімізації витрат вибір фірмою виробничих факторів «до» здійснення цінових змін знаходилась в точці 1 – точці дотику ізокванти та однієї з ізокост. Цей вибір забезпечував мінімальний рівень витрат, який є можливим для певного обсягу виробництва за даного рівня цін на фактори К і L.

При зростанні ціни фактору „праця” ізокоста набуває нового вигляду з відповідним до нового співвідношення цін кутовим коефіцієнтом нахилу (при цьому точки перетину «старої» і «нової» ізокости з віссю фактору К співпадають). Оптимальний вибір виробничих факторів в цьому стані ілюструється точкою дотику «нової» ізокости і „нової” ізокванти (Точка 3 на рис. 8.9).

Внаслідок зростання ціни фактору L змінюються як кількість фактору К, так і кількість фактору L.

Аналіз зміни оптимального вибору факторів виробництва К і L на прикладі впливу зростання ціни фактору L з переважною дією ефекту заміщення ресурсів

Рис. 8.9. Аналіз зміни оптимального вибору факторів виробництва К і L на прикладі впливу зростання ціни фактору L з переважною дією ефекту заміщення ресурсів

В аналізі впливу цінових змін на оптимальний вибір виробничих факторів виділяють два чинника, що впливають на зміни у виборі: ефект заміщення ресурсів (факторів) і ефект обсягу виробництва.

- ефект заміщення ресурсів: Якщо зростає ціна, припустимо, фактору „праця”, а ціни всіх інших ресурсів залишаються незмінними, то фірма заміщує певну кількість фактору „праця” на певну кількість фактору-замінника, припустимо фактору „капітал”. Вплив ефекту заміщення ілюструється переміщенням точки оптимального вибору з точки 1 до точки 2. Ефект заміщення факторів обумовлює зміни в наборі факторів за умови, що залишається незмінним загальний рівень обсягу виробництва.

Наслідки дії ефекту заміщення (на графічній моделі – переміщення від точки 1 до точки 2)

при зростанні ціни фактору „праця”: L – зменшується K – збільшується

при зменшенні ціни фактору „праця”: L – збільшується K – зменшується

- ефект обсягу виробництва: Але при виробництві того ж обсягупродукції (знаходженні на тій же ізокванті) витрати фірми при виборі в точці 2 в порівнянні з вибором в точці 1 зростуть (попередня точка 1 забезпечувала мінімально можливий рівень витрат для даного обсягу виробництва).

За припущенням обмеженості коштів фірма вимушена в цьому випадку скоротити обсяги виробництва (в цьому контексті говорять про ефект обсягу виробництва), на графічній моделі це ілюструється переміщенням на нижче розташовану ізокванту, на яка є дотичною до „нової” ізокости („новій” ізокості відповідає рівень витрат, який несла фірма до підвищення ціни фактору „праця”).

Наслідки дії ефекту обсягу виробництва (на графічній моделі – переміщення від точки 2 до точки 3)

при зростанні ціни фактору „праця”: L – зменшується K – зменшується

при зменшенні ціни фактору „праця”: L – збільшується K – збільшується

В наведеному на графічній моделі (рис.8.9) прикладі переважає ефект заміщення ресурсів. В точці 3 в порівнянні з точкою 1: L (фактор праця) – зменшується, К (фактор капітал) – збільшується.

В наведеному на графічній моделі (Рис.8.10) іншому прикладі переважає ефект обсягу виробництва. В точці 3 в порівнянні з точкою L (фактор праця) – зменшується, K (фактор капітал) – зменшується.

Аналіз зміни оптимального вибору факторів виробництва К і L

Рис. 8.10. Аналіз зміни оптимального вибору факторів виробництва К і L на прикладі впливу зростання ціни фактору L з переважною дією ефекту обсягу виробництва

Відокремлення дії ефекту заміщення ресурсів і ефекту обсягу виробництва внаслідок зміни ціни одного з ресурсів (факторів) дозволяє зробити наступні висновки:

При зростанні ціни фактору L

При зменшенні ціни фактору L

Якщо переважає ефект заміщення

L – зменшується

К– збільшується

L – збільшується

К– зменшується

Якщо переважає ефект обсягу виробництва

L – зменшується

К– зменшується

L – збільшується

К– збільшується