Дисципліни:

Бюджетні обмеження споживача


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Споживач при виборі будь-якого набору продуктів спіткається з обмеженістю своїх коштів – з так званим бюджетним обмеженням.

За припущенням наявності лише двох товарів (А і Б) споживач розподіляє свій дохід таким чином, щоб при придбанні набору товарів А і Б не перевищити наявні кошти.

Математичний вираз для бюджетного обмеження можна представити наступним чином:

І = р(А) х Q(А) + р(Б) х Q(Б)

І – бюджет (дохід) споживача, що витрачається на зазначені товари р(А) , р(Б) - ціна за одиницю товару А та товару Б відповідно Q(А), Q(Б) – кількість товару А та товару Б відповідно

Якщо здійснити математичне перетворення наведеного рівняння (якщо поділити кожну із частин підсумкового рівняння на р(Б) - отримаємо бюджетне рівняння залежності Q(Б) від Q(A) у вигляді, традиційному для лінійного рівняння

Q(Б) = І / р(Б) - [р(А) / р(Б)] х Q(A)

Лінія бюджетного обмеження на графічній моделі має вигляд прямої лінії з кутовим коефіцієнтом, який має від`ємне значення (лінія має спадний нахил) і дорівнює співвідношенню цін двох товарів [р(А) / р(Б)].

Всі точки, що розташовані на площині, обмеженій бюджетною лінією – це попарні сполучення товарів, які не забезпечують повного використання бюджету.

Всі точки, що розташовані на площині, яка виходить за межі бюджетної лінією – це попарні сполучення товарів, що є неможливими при заданому бюджетному обмеженні.

Всі точки, що розташовані на бюджетній лінії – це попарні сполучення товарів, які забезпечують повне використання бюджету.

За економічним змістом кутовий коефіцієнт (тангенс кута нахилу) бюджетної лінії показує, від якої кількості товару Б може відмовитись споживач при збільшенні обсягу товару А на 1 одиницю, не змінюючи при цьому сукупний рівень витрат на ці товари. Його величина – це норма заміщення двох товарів за умови, що загальна сума витрачених коштів залишається незмінною.

Лінія бюджетного обмеження (бюджетна лінія)

Рис. 7.5. Лінія бюджетного обмеження (бюджетна лінія)

Величина відрізку [ І / р(А) ] на горизонтальній вісі ілюструє максимальну кількість товару А, яку може придбати споживач, якщо всі свої кошти спрямує лише на цей товар, при цьому Q(Б) = 0. Величина відрізку [ І / р(Б) ] на вертикальній вісі ілюструє максимальну кількість товару Б, яку може придбати споживач, якщо всі свої кошти спрямує лише на цей товар, при цьому Q(А) = 0.

Якщо змінюється ціна одного з товарів – змінюється кутовий коефіцієнт нахилу бюджетної лінії.

Якщо змінюється сукупний дохід (бюджет ) споживача за умови незмінності цін, то бюджетна лінія зміщується без зміни коефіцієнту її нахилу, тобто зміщується паралельно.

Графічне відображення переміщень бюджетної лінії представлено на нижчеподаних рисунках.

Переміщення бюджетної лінії	
при зменшенні ціни товару А

Рис.7.6-а. Переміщення бюджетної лінії при зменшенні ціни товару А

Переміщення бюджетної лінії
при зменшенні ціни товару Б

Рис 7.6-б. Переміщення бюджетної лінії при зменшенні ціни товару Б

Рис.7.6-в.	
Переміщення бюджетної лінії при	
збільшенні бюджету споживача

Рис.7.6-в. Переміщення бюджетної лінії при збільшенні бюджету споживача

Рис. 7.6-г.
	Переміщення бюджетної лінії при
	зменшенні бюджету споживача

Рис. 7.6-г. Переміщення бюджетної лінії при зменшенні бюджету споживача