Дисципліни:

Динаміка витрат із змінами обсягів виробництва


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства визначається різницею між отриманим доходом і здійсненими для цього витратами. При цьому при визначенні прибутку витрати розуміються як плата за користування ресурсами.

При плануванні масштабів діяльності важливе значення має залежність витрат від змін обсягів виробництва.

В аналітичному дослідженні залежності витрат від змін обсягів виробництва виділяють такі економічні періоди:

- короткостроковий економічний період, протягом якого фірма не може змінити обсяги залучення хоча б одного з економічних ресурсів, отже певна частина витрат (пов’язаних з цим ресурсом) не змінюється, залишається на рівні фіксованого розміру;

- довгостроковий економічний період, протягом якого фірма може змінити обсяги залучення будь-якого з ресурсів і навіть припинити свою ринкову діяльність (вийти з даного ринку).

У складі витрат за критерієм залежності від обсягів виробництва в короткостроковому економічному періоді виділяють:

А) постійні витрати, загальний обсяг яких на весь випуск продукції не змінюється в межах певного часового інтервалу із змінами обсягів виробництва (FC – валові постійні витрати); відповідно в розрахунку на одиницю продукції ці витрати (AFC = FC/Q - середні постійні витрати на одиницю продукції) зменшуються із збільшенням обсягів виробництва.

Б) змінні витрати, загальний обсяг яких на весь випуск продукції зростає із збільшенням обсягів виробництва (VC – загальні змінні витрати на весь випуск продукції ). В розрахунку на одиницю продукції ці витрати (AVC = VC/Q - середні змінні витрати на одиницю продукції) за звичай спочатку зменшуються, а потім зростають (резерви скорочення витрат на одиницю продукції не є невичерпними, а суттєве зростання обсягів виробництва супроводжуються таким зростанням транспортних, управлінських та деяких інших витрат на одиницю продукції, що перевищує економію на масштабах, яка може досягатись завдяки суто технологічним чинникам).

Динаміку змін показників сукупних, постійних і змінних витрат, як в загальній сумі на весь випуск продукції, так і в розрахунку на одиницю продукції, наведено на рис.3.2.

Для характеристики темпів і напрямку змін сукупних витрат підприємства використовують показник граничних (маржинальних) витрат на одиницю продукції – як додаткових витрат, що несе підприємство при виробництві кожної наступної одиниці продукції. Зазначимо, що граничні (маржинальні) витрати обумовлюються лише змінними елементами витрат і не залежать від рівня постійних витрат.

MС = ΔTС / ΔQ = ΔVС / ΔQ

MС - маржинальні (граничні) витрати на одиницю продукції

ΔTС - приріст сукупних витрат при збільшенні виробництва (продаж) продукції

ΔVС - приріст змінних витрат при збільшенні виробництва (продаж)

ΔQ - кількість додаткових одиниць продукції

Динаміка сукупних, середніх і граничних витрат із змінами обсягів виробництва

Рис. 3.2. Динаміка сукупних, середніх і граничних витрат із змінами обсягів виробництва

За суто математичними правилами - якщо середні витрати зростають із збільшенням виробництва - граничні витрати обов`язково перевищують середні, якщо середні витрати зменшуються - граничні витрати є меншими за середні. Отже, підприємство досягає мінімальних витрат на одиницю продукції при такому обсязі випуску продукції, коли середні витрати на одиницю продукції дорівнюють граничним витратам на одиницю продукції.

Приклад розрахунку середніх і граничних (маржинальних) витрат.

Кількість

Сукупні

Середні витрати на

Граничні (маржинальні)

продукції

витрати

одиницю продукції

витрати на од. продукції

5

125

25

125/5 =25

10

150

15

25/5 = 5

15

180

12

30/5 = 6

20

230

11,5

50/5 = 10

25

400

16

130/5 = 26

30

600

20

200/5 = 40