Дисципліни:

Аналіз впливу цінових змін на оптимальний вибір споживача - ефект доходу споживача та ефект заміни благ


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Під впливом зміни ціни хоча б одного з товарів (благ) відбуваються зміни у споживацькому виборі.

В аналізі змін вибору споживача спираються на припущення, що його попередній вибір був оптимальним, тобто забезпечував стан рівноваги споживача, а наступні за зміною цін зміни у споживацькому виборі відбуваються в напряму нового стану рівноваги.

Проведемо аналіз цих змін з ілюстрацією на нижченаведеній графічній моделі.

Аналіз впливу цінових змін на зміни оптимального вибору споживача

Рис. 7.10. Аналіз впливу цінових змін на зміни оптимального вибору споживача (на прикладі змін під впливом зростання ціни товару А з переважною дією ефекту заміни)

Припустимо, що рівновага споживача «до» здійснення цінових змін знаходилась в точці 1 – точці дотику бюджетної лінії та однієї з кривих байдужості. При цьому споживач забезпечував максимальний рівень сукупної корисності, який є можливим за даного рівня бюджету і цін на товари А і Б.

При зростанні ціни товару А бюджетна лінія набуває нового вигляду з відповідним до нового співвідношення цін кутовим коефіцієнтом нахилу (при цьому точки перетину «старої» і «нової» бюджетної лінії з віссю товару Б співпадають). Оптимальний вибір споживача в цьому стані ілюструється точкою дотику «нової» бюджетної лінії і однієї з кривих байдужості (Точка 3 на мал.7.11).

Внаслідок зростання ціни товару А змінюються як кількість товару А, так і кількість товару Б.

В аналізі впливу цінових змін виділяють два чинника, що впливають на зміни у виборі споживача: ефект заміни споживчих благ і ефект доходу споживача.

- дія ефекту заміни благ: Якщо зростає ціна одного з товарів, припустимо, товару А, а ціни всіх інших товарів залишаються незмінними, то споживач замінює в своєму наборі продуктів певну кількість товару А на певну кількість товару-замінника, припустимо, товару Б. Вплив ефекту заміни ілюструється переміщенням вибору споживача з точки 1 до точки 2. Ефект заміни обумовлює зміни в споживчому наборі за умови, що залишається незмінним загальний рівень корисності.

Наслідки дії ефекту заміни благ

(на графічній моделі – переміщення від точки 1 до точки 2)

при зростанні ціни товару А:

Q(A) – зменшується

Q(Б) – збільшується

при зменшенні ціни товару А:

Q (A) – збільшується

Q(Б) – зменшується

- дія ефекту доходу споживача: Витрати споживача при виборі вточці 2 в порівнянні з вибором в точці 1 зростуть (попередня точка рівноваги для цього рівня загальної корисності забезпечувала мінімально можливий рівень витрат). За припущенням обмеженості, незмінності бюджету споживача він вимушений в цьому випадку скоротити свої витрати, зменшуючи одночасно обсяги купівель всіх товарів (до подібного зменшення купівлі всіх товарів споживач вимушений вдаватись при зменшенні його доходу, звідси і назва – ефект доходу, або, іншими словами, впливає зміна реального доходу споживача, тобто купівельної спроможності його незмінного номінального доходу).

Наслідки дії ефекту доходу споживача

(на графічній моделі – переміщення від точки 2 до точки 3)

при зростанні ціни товару А:

Q(A) – зменшується

Q(Б) – зменшується

при зменшенні ціни товару А:

Q(A) – збільшується

Q(Б) – збільшується

В наведеному на графічній моделі (див.мал.7.10) прикладі переважає ефект заміни – в точці 3 в порівнянні з точкою 1: Q(A) – зменшується, Q(Б) – збільшується.

Аналіз впливу цінових змін на зміни оптимального вибору споживача

Рис. 7.11. Аналіз впливу цінових змін на зміни оптимального вибору споживача (на прикладі змін рівноваги під впливом зростання ціни товару А з переважною дією ефекту доходу)

В наведеному на графічній моделі (див. рис.7.11) іншому прикладі переважає ефект доходу – в точці 3 в порівнянні з точкою 1: як Q(A), так і Q(Б) – зменшуються.

Отже, відокремлення дії двох ефектів: ефекту заміни споживчих благ і ефекту доходу споживача дозволяє зробити наступні висновки:

При зростанні ціни товару А

При зменшенні ціни товару А

Якщо переважає ефект заміни

Q(A) – зменшується

Q(A) – збільшується

Q(Б) – збільшується

Q(Б) – зменшується

Якщо переважає ефект доходу

Q(A) – зменшується

Q(A) – збільшується

Q(Б) – зменшується

Q(Б) – збільшується