Дисципліни:

Еластичність споживацького попиту


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Однією з найважливіших економічних характеристик попиту є цінова еластичність попиту, яка характеризує міру реакції споживача у вигляді зростання чи скорочення величини попиту у відповідь на зміну ціни даного товару.

Певною мірою еластичність попиту відображується крутістю нахилу лінії попиту в координатах “ціна-кількість”.

Більш еластичному попиту відповідає лінія попиту з меншим кутом нахилу. Так, на нижченаведеному рисунку представлено лінії попиту, що відрізняються характеристиками еластичності (Еа<Еб<Ев <Ег). Крайні ліворуч і праворуч (майже умовні) випадки – абсолютно нееластичний (а) і абсолютно еластичний (г) попит. При абсолютно еластичному попиті зміни обсягів споживання абсолютно не впливають на ціну товару, яку споживач готовий заплатити. При абсолютно нееластичному попиті будь-які цінові зміни не впливають на кількість товару, який споживач готовий придбати.

Цінова еластичність попиту і нахил лінії попиту

Рис. 2.6. Цінова еластичність попиту і нахил лінії попиту (Еа < Еб < Ев < Ег )

Еластичність ринкового попиту є різною, щонайперше, для різних товарів (товарних груп ) і залежить від певних характеристик товару в уявленні споживачів, які узагальнено визначають як фактори еластичності попиту:

- чи є даний товар предметом першої необхідності чи предметом розкошу - на предмети першої необхідності попит є менш еластичним за ціною;

- яка частка в бюджеті споживача припадає на даний продукт – за більшої частки в бюджеті споживача попит є більш еластичним за ціною;

- чи є у даного товару товари-замінники – при наявності товарів-замінників попит є більш еластичним за ціною;

- яка ступінь насиченості споживача даним товаром – на товари

з низьким рівнем насиченості споживацького попиту останній є менш еластичним за ціною.

За нахилом лінії попиту можна лише робити порівняльні висновки про більшу чи меншу цінову еластичність попиту окремих товарів.

Для більш точного (ніж нахил лінії попиту) вимірювання еластичності попиту застосовується кількісний показник еластичності попиту.

Показник цінової еластичності попиту визначається як відсоткова зміна величини попиту при зміні ціни даного товару на один відсоток.

Показник цінової еластичності попиту

Наприклад: підприємство реалізує 140од. продукції за ціною 8грн. При зростанні ціни до 8,50 грн обсяг реалізації скоротився до 130 од.

З наведених даних оцінка еластичності попиту

Оцінка еластичності попиту

Показник цінової еластичності попиту, строго кажучи, має від’ємне значення в межах дії закону попиту, але за звичай при наданні чисельних характеристик цінової еластичності попиту знак “-“ опускають.

Для характеристики цінової еластичності попиту вживають поняття “еластичний” і “нееластичний” попит. Попит називають еластичним, якщо показник цінової еластичності більше за 1. Попит називають нееластичним, якщо показник цінової еластичності менше за 1.

Якщо попит еластичний за ціною (Е більше за 1) будь-яке зниження ціни призводить до суттєвого зростання величини попиту, наслідком чого є зростання у продавців на ринку виручки від реалізації.

Якщо попит нееластичний за ціною (Е менше за 1) будь-яке зниження ціни призводить до несуттєвого зростання величини попиту, наслідком чого є зменшення у продавців на ринку виручки від реалізації.

Цінова еластичність попиту і ринкові наслідки цінових змін.

При досконалій конкуренції, як було розглянуто раніше, ринкові ціни обумовлюються рівновагою попиту і пропозиції. Будь які відхилення фактичних цін від рівноважного рівня призводять до виникнення товарних дефіцитів або надлишків і супроводжуються зменшенням ринкових продаж – але міра цього зменшення залежить від цінової еластичності попиту. Так при попиті, наближеному до абсолютно нееластичного, обсяги ринкових продаж залишаються практично незмінними при підвищенні цін (звідси – прагнення до монополізації в першу чергу ринків з нееластичним попитом). При високих значеннях еластичності попиту підвищення цін призводить до суттєвих скорочень продажу.

Цінова еластичність попиту і зміни ринкової рівноваги. Крімтого, під впливом позацінових ринкових факторів ринкова рівновага може змінюватись. При цьому зміна рівноваги може характеризуватись:

а) суттєвими змінами ціни і несуттєвими змінами обсягів продажу

– за умови нееластичного попиту;

б) суттєвими змінами обсягів продажу і несуттєвими змінами ціни

– за умови еластичного попиту.

В аналізі очікуваних ринкових змін важливо це співвідношення передбачати.

Цінова еластичність попиту для окремого підприємства.

Для окремого підприємства важлива не тільки і не стільки еластичність ринкового попиту, а еластичність попиту, з яким має справу окреме підприємство. На цінову еластичність споживацького попиту щодо окремого підприємства суттєво впливає тип ринкової структури, в умовах якої функціонує підприємство.

Ринковий попит, що є	
попитом для чистого	ого
монополіста

Рис. 2.7-а. Ринковий попит, що є попитом для чистого ого монополіста

Попит для підприємства	
	за наявності реальних	
	конкурентів

Рис. 2.7-б. Попит для підприємства за наявності реальних конкурентів

Абсолютно еластичний
	попит (для досконалого
конкурента)

Рис. 2.7-в. Абсолютно еластичний попит (для досконалого конкурента)

Для підприємства - чистого монополіста попит співпадає з ринковим (рис.2.7-а). Для досконало конкурентних підприємств попит є абсолютно еластичним (рис.2.7 -в), тобто підприємство практично не має змоги впливати на ціну і продукція, незалежно від кількості продаж, реалізується за середньоринковою ціною. Зважаючи на те, що досконала конкуренція є умовною моделлю ідеального ринку, споживацький попит щодо будь-якого конкретного підприємства в реальних ринкових умовах має вигляд лінії з від’ємним нахилом, але з кутом нахилу меншим, ніж у ринкового попиту, що ілюструється вищенаведеним малюнком.

Підприємства-олігополісти, що притримуються узгодженої цінової політики, також орієнтуються на ринкову еластичність попиту. Для підприємств в конкурентних умовах реальних ринків монополістичної конкуренції – еластичність попиту має тим більшу величину порівняно з ринковою, чим більше товаровиробників складають конкуренцію даному підприємству.

Цінова еластичність попиту щодо товарної продукції окремого підприємства залежить від питомої ваги підприємства в сукупних ринкових продажах відповідної товарної групи, а також від того, якою мірою відрізняє споживач продукт даного виробника від інших продуктів з певної товарної групи.

Особливості показника еластичності попиту при лінійній функції попиту.

Слід зазначити, що при лінійній залежності величини попиту і ціни товару (при лінійній функції попиту) показник цінової еластичності попиту має різні значення в різних точках лінії попиту.

Особливості еластичності при лінійній функції попиту

Рис. 2.8. Особливості еластичності при лінійній функції попиту

Еластичність попиту зменшується при переміщенні вздовж лінії попиту в напрямку збільшення виробництва (продаж). Попит є еластичним в верхній частині лінії попиту і нееластичним – в нижній частині. При зростанні обсягів продаж в межах еластичного попиту – виручка від реалізації зростає, в межах нееластичного попиту – зменшується.

Варіанти практичного застосування концепції цінової еластичності попиту

1. Надвисокий врожай – попит на основні продукти харчування нееластичний, отже в такому випадку сумарний дохід сільськогосподарських виробників зменшиться, отже для останніх державне лімітування обсягів виробництва має позитивні результати

2. Рівень заробітної плати – попит на працю в групах молодих працівників є нееластичним (0,15-0,25). Завищення рівня мінімальної заробітної плати може призвести до безробіття в цій віковій категорії працюючих.

3. Акцизні податки – лише за умови нееластичності попиту варто вводити такі податки, щоб останні не спричинили суттєвого зменшення обсягів ринкових продаж.

4. Автоматизація виробництва з метою скорочення витрат – за умови еластичного попиту скорочення витрат і відповідне зниження цін дозволить суттєво збільшити обсяги продаж і прибутків фірми.