Дисципліни:

Крива байдужості


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Вищерозглянуті закономірні характеристики функцій загальної і граничної корисності дозволяють побудувати модель споживацьких переваг у випадку обмеження споживацького вибору лише двома товарами (благами) – криву байдужості. Крива байдужості ілюструє можливості вибору нескінченої кількості попарних наборів двох споживацьких благ (товарів А і Б) для отримання споживачем певної міри загальної корисності.

На координатних вісях моделі кривої байдужості – кількість товарів А і Б.

Крива байдужості

Рис.7.3. Крива байдужості

Крива байдужості є ілюстрацією всіх можливих комбінацій двох споживчих благ, що в сукупності приносять споживачу однакову величну загальної корисності.

Споживач може відмовитись від певної кількості одного з благ, але для компенсування втраченої таким чином «корисності» він повинен збільшити обсяг споживання іншого, альтернативного блага – отже крива байдужості є спадною лінією (лінією з від`ємним нахилом).

Крива байдужості має характерну опуклість (є опуклою до початку координат) – кут її нахилу зменшується з переміщенням вздовж кривої байдужості зліва направо. Це обумовлено закономірним зменшенням граничної корисності товару при збільшенні обсягу його споживання (закон насичення).

Щоб кількісно визначити, від якої кількості товару Б (показаного по вертикальній вісі) згоден відмовитись споживач заради отримання однієї додаткової одиниці товару А (показаного по горизонтальній вісі) використовують міру, що має назву граничної норми заміни товару Б товаром А (MRS – marginal rate of substitution). Для зручності MRS приймається зі знаком “+”, хоча збільшенню кількості товару А відповідає зменшення кількості товару В.

За економічним змістом гранична міра заміни (кутовий коефіцієнт лінії байдужості) показує від якої кількості товару Б може відмовитись споживач при збільшенні обсягу товару А на 1 одиницю, не змінюючи при цьому сукупний рівень корисності від набору цих товарів.

Гранична міра заміщення благ в параметрах вищенаведеної графічної моделі – це тангенс кута нахилу кривої байдужості, тобто DQ(Б) /DQ(А). Нескладно довести, що MRS дорівнює співвідношенню граничних корисностей цих двох товарів. Для цього виконаємо наступні нескладні математичні перетворення:

MRS – marginal rate of substitution

Ілюстрацією попарних наборів продуктів А і Б, що в сукупності дають більш високий рівень загальної корисності є крива байдужості, розташована на графічній моделі вище і праворуч.

Всі криві байдужості стосовно набору продуктів А і Б в сукупності утворюють карту (сімейство) кривих байдужості. Важливою характеристикою карти кривих байдужості є те, що всі криві байдужості є паралельними, отже жодні з кривих байдужості не перетинаються.

Зазначимо, що нахил кривих байдужості певною мірою відображує переваги споживача, тобто наочно інформує стосовно уявлень про корисність кожного з товарів (споживчих благ) – ілюстрацію наведено на рис.7.4.

Сімейство кривих байдужості	
особи, що віддає переваги благу А

Рис.7.4-а. Сімейство кривих байдужості особи, що віддає переваги благу А

Сімейство кривих байдужості
	особи, що віддає переваги благу Б

Рис.7.4-б. Сімейство кривих байдужості особи, що віддає переваги благу Б

Сімейство кривих байдужості	С
для благ А і Б – абсолютних		
замінників

Рис. 7.4-в. Сімейство кривих байдужості С для благ А і Б – абсолютних замінників

Сімейство кривих байдужості	
	для благ А і Б – абсолютних	
		доповнювачів

Рис. 7.4-г. Сімейство кривих байдужості для благ А і Б – абсолютних доповнювачів

Якщо товари А і Б є абсолютними замінниками, то криві байдужості набувають вигляду прямих ліній – гранична норма заміни є величиною постійною, незалежно від кількості споживання (рис.7.4.в ). Якщо товари А і Б є абсолютними доповнювачами, тобто при певній кількості товару А споживачу потрібна фіксована кількість товару Б і будь-яке збільшення останнього не додає споживачу додаткової корисності - криві байдужості набувають специфічного вигляду (рис.7.4-г).