Дисципліни:

Ізокоста – лінія виробничих витрат в моделі вибору виробничих факторів


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Математичний вираз для лінії виробничих витрат можна представити наступним чином:

С = р(К) х К + р(L)

С – сума виробничих витрат

р (К), р(L) - ціна за одиницю відповідного виробничого фактору

Якщо здійснити математичне перетворення наведеного рівняння (якщо поділити кожне із значень на р(К) - отримаємо його у вигляді, традиційному для лінійного рівняння

К = С / р(К) - р(L) / р(К)

Отже, ізокоста на графічній моделі має вигляд прямої лінії з кутовим коефіцієнтом, який має від`ємне значення (лінія має спадний нахил) і дорівнює співвідношенню цін двох виробничих факторів [р(L) / р(К)].

Всі точки, що розташовані на ізокості – це попарні сполучення виробничих факторів , які забезпечують певний (однаковий для всіх точок ізокости) рівень виробничих витрат. Карта ізокост – набір паралельних ізокост представлених в одній координатній системі, при цьому чим вище розташована ізокоста – тим більшому рівню сукупних витрат вона відповідає.

 Ізокоста – модель всіх можливих виборів виробничих факторів які забезпечують однакові сукупні витрати

Рис. 8.6. Ізокоста – модель всіх можливих виборів виробничих факторів які забезпечують однакові сукупні витрати

Тангенс кута нахилу ізокости (кутовий коефіцієнт відповідного рівняння щодо виробничих витрат) – дорівнює від`ємному співвідношенню цін двох виробничих факторів . Його величина – це норма заміщення двох факторів за умови, що загальна сума витрачених коштів залишається незмінною. Величина відрізку [С / р(L)] на горизонтальній вісі ілюструє максимальну кількість готового продукту, яку може виробити фірма, якщо всі свої кошти спрямує лише на цей фактор, при цьому К = 0. Величина відрізку [С / р(К)] на вертикальній координатній вісі ілюструє максимальну кількість готового продукту, яку може виробити фірма, якщо всі свої кошти спрямує лише на фактор “капітал” К, при цьому L = 0.

Зазначимо, що за звичай точки перетину ізокости з вісями не мають економічного змісту, тому що технологія виробництва не передбачає повної відмови від фактору “праця” чи від фактору “капітал”.

За економічним змістом кутовий коефіцієнт ізокости показує, від якої кількості фактору « капітал» може відмовитись фірма при збільшенні обсягу фактору «праця» на 1 одиницю, не змінюючи при цьому сукупний рівень виробничих витрат.

Вплив цінових змін на ізокосту

Якщо змінюється ціна одного з виробничих факторів – змінюється кутовий коефіцієнт нахилу ізокости.

Це проілюстровано на рис.8.7.

Переміщення ізокости при зменшенні ціни фактору - праця

Рис.8.7-а. Переміщення ізокости при зменшенні ціни фактору “праця”

 Переміщення ізокости при зменшенні ціни фактору - капітал

Рис. 8.7-б. Переміщення ізокости при зменшенні ціни фактору “капітал”