Дисципліни:

Закономірності конкурентних ринків


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Визначення обсягів виробництва і цін на досконало конкурентних ринках здійснюється шляхом взаємодії великої кількості продавців і покупців, кожен з яких керується власними економічними інтересами. Ринкові інтереси покупців щодо конкретного продукту знаходять проявлення в споживацькому попиті, ринкові інтереси продавців – в пропозиції виробника. Саме взаємодією попиту і пропозиції обумовлюються середні ринкові ціни і обсяги ринкових продаж.

Попит – це готовність покупців до придбання на ринку певноїкількості товару в залежності від його ціни. Попит характеризує залежність величини попиту на товар ( у фізичних одиницях конкретного товару) від ціни цього товару. Закон ринкового попиту

– за інших рівних умов із зростанням ціни величина попиту зменшується, а із зниженням ціни – зростає. Графічною моделлю ринкового попиту є лінія з від`ємним нахилом, яку представляють в координатних вісях “ціна-кількість”.

Закон ринкового попиту обумовлюється двома факторами:

- обмеженістю бюджету споживача – при зростанні ціни в межах того ж бюджету споживач вимушений скорочувати кількість купівель;

- зменшенням додаткової корисності від кожної додаткової одиниці товару при збільшенні обсягів споживання – кожна додаткова одиниця товару в загальному випадку менш “корисна” ніж попередня, отже споживач згоден її придбати лише за більш низькою ціною.

Пропозиція – це готовність виробника до пропонування наринку певної кількості товару в залежності від його ціни. Пропозиція характеризує залежність величини пропозиції товару (у фізичних одиницях конкретного товару) від ціни цього товару. Закон ринкової пропозиції – на конкурентних ринках за інших рівних умов із зростанням ціни величина пропозиції зростає, а із зниженням ціни

– зменшується. Графічною моделлю ринкової пропозиції є лінія з додатним нахилом, представлена в координатних вісях “ціна-кількість”.

Закон ринкової пропозиції обумовлюється тим, що збільшення виробництва супроводжується зростанням витрат на кожну додаткову одиницю продукції (виходячи з принципу зростаючих альтернативних витрат).

Ринкова рівновага – в точці перетину ліній попиту і пропозиції

Рис. 2.1. Ринкова рівновага – в точці перетину ліній попиту і пропозиції

На рис.2.1 наведено графічну модель конкурентного товарного ринку у співставленні ліній попиту і пропозиції. Точка перетину ліній попиту і пропозиції є точкою конкурентної ринкової рівноваги – вона характеризує переважну (середню) ринкову ціну та кількість продукції, що буде реалізована на ринку за такою ціною.

Наслідки відхилення цін від рівноважних. В результатівзаємодії ринкових суб`єктів ціна конкурентного ринку має закономірну тенденцію до рівноважного рівня. Для доказу закономірності такої тенденції вдаються до аналізу наслідків відхилення середньоринкових цін від їх рівноважного рівня.

Наслідком відхилення ціни від рівноважного рівня в сторону збільшення є виникнення товарних надлишків – обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту, у виробників з`являються товарні запаси (утримання яких вимагає додаткових витрат) і фірми-виробники зменшують виробництво з одночасним зниженням ціни (на моделі – переміщення донизу по лінії пропозиції до досягнення точки рівноваги). При зниженні ціни в напрямку до рівноважної ринок розширюється за рахунок нових споживачів, а фірми вимушені скорочувати витрати і обсяги пропозиції.

Наслідком відхилення ціни від рівноважного рівня в сторону зменшення є виникнення товарних дефіцитів – обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції, споживачі вимушені зменшувати обсяги купівель і платити при цьому більш високу ціну (на моделі – переміщуватись вгору по лінії попиту до досягнення точки рівноваги). Ціна, що підвищується з ініціативи споживача, примушує деяких споживачів покинути ринок, що зменшує величину попиту, і, в свою чергу, зацікавлює фірми в перерозподілі ресурсів на користь даного товару та збільшення величини його пропозиції.

Причини і наслідки товарних дефіцитів і надлишків

Рис. 2.2. Причини і наслідки товарних дефіцитів і надлишків

Отже, будь-які відхилення середньоринкових цін від рівноважних на конкурентних товарних ринках за умови відсутності втручання позаринкових сил чи монопольної ринкової влади “виліковуються” діями основних ринкових суб`єктів, або, за визначенням А.Сміта – діями “невидимої руки ринку”.

Висновок. Взаємодія ринкових суб`єктів в конкурентному ринковому середовищі призводить до стійкої тенденції цін і обсягів продаж до рівноважного рівня. Лише втручання неконкурентних сил (монопольна влада виробників, державне регулювання цін, тощо) може тривалий час утримувати ринкову ціну на рівні, що відрізняється від рівноважного.

Звертаємо увагу на те, що коливання ціни товару не призводять до змін ринкової рівноваги.

Зміни попиту, пропозиції, ринкової рівноваги.

Ринкова рівновага може змінюватись внаслідок змін власне попиту і пропозиції – змін у взаємозалежностях ціни і кількості в функціях попиту і пропозиції. Скажімо, зростання попиту – це готовність споживача придбати за ту ж ціну більшу кількість продукту, або заплатити більшу ціну за придбання тієї ж кількості продукту. На графічній моделі попиту-пропозиції ці зміни відображуються паралельним зміщенням ліній попиту і пропозиції, що призводить, в свою чергу, і до змін ринкової рівноваги.

Зміна ринкової рівноваги	
при зростанні попиту

Рис. 2.3-а. Зміна ринкової рівноваги при зростанні попиту (від т.1 до т.2)

Зміна ринкової рівноваги
	при зростанні пропозиції

Рис. 2.3-б. Зміна ринкової рівноваги при зростанні пропозиції (від т.1 до т.2)

Існує ряд ринкових факторів, які відчутно впливають на зміни попиту і пропозиції.

До основних факторів, зміна яких призводить до змін попиту (до основних нецінових детермінант попиту) належать:

- кількість споживачів на ринку – із збільшенням кількості споживачів попит зростає);

- смаки і переваги споживачів;

- сукупний доход споживачів – із зростанням доходу споживачів попит на товари вищої якості – зростає, на товари нижчої якості – зменшується);

- ціни на товари-замінники (товари-субститути) – при її зростанні попит на даний товар збільшується, а при зниженні – зменшується;

- ціни на товари-доповнювачі (товари-комплементи) - при її зростанні попит на даний товар зменшується , а при зниженні – збільшується;

- очікування споживача (наприклад, інфляційні очікування спонукають споживачів до збільшення попиту на товари тривалого зберігання).

До основних факторів, зміна яких призводить до змін пропозиції (до основних нецінових детермінант пропозиції) належать:

- кількість виробників на ринку – при їх збільшенні попит зростає;

- витрати на сировину та інші матеріальні ресурси, витрати на оплату праці, інші витрати - при їх збільшенні пропозиція зменшується;

- податки - при їх збільшенні пропозиція зменшується;

- очікування виробника.

При цьому при аналізі дії відокремлених факторів (чинників) змін попиту і пропозиції мають на увазі їх вплив на короткострокову ринкову рівновагу, тобто ринкову ситуацію в найближчий час. В довготерміновому економічному періоді в аналізі ринкових змін належить враховувати наступні реакції ринкових суб`єктів на зміни “короткострокової” ринкової рівноваги.

Висновок: в короткотерміновому періоді зміни попиту абопропозиції, що відбуваються під впливом ринкових умов (так званих нецінових факторів попиту і пропозиції, до яких не входить ціна даного товару), викликають зміни ринкової рівноваги, наслідком чого є одночасна зміна і рівноважної ціни і рівноважної кількості товару.