Дисципліни:

Оцінка ступеню монопольної влади


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Монопольна влада фірми на ринку полягає в можливості впливати на ціну продукту – як розглядалось вище, фірма в умовах досконалої конкуренції практично не має можливості впливати на ціну і «пристосовується» до середньоринкової ціни, в той час як монополіст визначає «свою» ціну і обирає вигідне йому співвідношення «ціна-кількість».

В світовій практиці в якості критерію монопольної влади застосовують коефіцієнт Лернера – він характеризує потенційну можливість фірми впливати на відхилення ціни від рівня граничних витрат, а відповідно і від ймовірного рівня ціни даного ринку в умовах досконалої конкуренції (досконало конкурентний ринок врівноважує ціну і граничні витрати). Математично нескладно довести, що коефіцієнт Лернера є величиною, оберненою до показника цінової еластичності попиту.

Коефіцієнт Лернера К(Лернера) = (р – MC) / p = 1 / E

Р – ціна одиниці продукції МС – граничні витрати на одиницю продукції (гіпотетична ціна конкурентного ринку)

Е – показник цінової еластичності попиту (зі знаком “+”)

Наочною ілюстрацією впливу еластичності попиту на рівень монопольних цін (строго кажучи, на рівень монопольної надбавки до цін р-МС) слугує графічна модель, представлена на рис. 5.5.

Як зазначалось, чистої монополії на реальних ринках практично не існує. Але чим більшу частку ринку «захоплює» фірма, тим більш значною мірою за інших рівних умов вона може «диктувати» цінову політику, отже частка в ринкових продажах, незалежно від еластичності попиту, може слугувати характеристикою ступеню монополізації ринку.

Величина “монопольної надбавки” та еластичність попиту

Рис. 5.5 Величина “монопольної надбавки” та еластичність попиту

Отже, монопольна влада окремого товаровиробника на ринку може характеризуватись мірою його можливого впливу на ринкові ціни і залежить від:

- частки, яку охоплює фірма в сукупних ринкових продажах певного товару, тобто міри концентрації фірм на ринку;

- еластичності ринкового попиту на відповідний товар.

Саме міра концентрації фірм на ринку (індекс Херфіндаля) є показником, що застосовується в практиці деяких країн для оцінки ступеню монополізації товарного ринку. При цьому ринок вважається монополізованим, якщо значення індексу Херфіндаля перевищує 1800.

Індекс Херфіндаля НІ = D12 + D22 + D32 + … + Dn2

D – питома вага (у %%) найбільших фірм в обсягах ринкових продаж

Чинним законодавством України одним з критеріїв монопольного становища фірми на ринку є перевищення 35% частки в ринкових продажах в межах конкретної товарної групи.

Зазначимо, що при обранні міри концентрації ринку в якості критерію монопольного становища фірми на практиці можуть виникати певні проблеми, зокрема:

- щодо того, як визначити межі конкретної товарної групи – законодавство України рекомендує спиратись на відповідне ставлення споживача щодо відокремлення продукції в окрему товарну групу;

- щодо того, якими географічними межами визначається ринок певної товарної групи – законодавство України рекомендує при цьому спиратись на техніко-економічну доцільність транспортування відповідної продукції.

Дослідження монопольних економічних виборів свідчить про суспільну неефективність монополії і монопольної ринкової влади, обумовлену її сприянням підвищенню ринкових цін та скороченню обсягів ринкових продаж в порівнянні з конкурентними ринковими умовами. Законодавством України визначено широкий набір заходів щодо захисту економічної конкуренції від проявів зловживання ринковою монопольною владою, від штрафних санкцій до примусового розділу великих монопольних утворень, які своїми діями перешкоджають конкуренції, невиправдано погіршують становище фірм-конкурентів і споживачів продукції.