Дисципліни:
Курсова робота
На тему:

Система довідково-бібліографічного обслуговування сучасної бібліотеки.

Дисципліна: Науковий семінар
ВНЗ:ЛНУ ім. Івана Франка
Формат: Word Doc

Переглядів: 5047 Додано: 2014-06-21
Частина тексту

ВСТУП

Бібліотека – це «живий» багатогранний організм, який володіє безліччю можливостей і змінюється разом із суспільством в цілому та з кожним читачем зокрема.

Бібліотеки на сучасному етапі залишаються загальнодоступним і практично безкоштовним джерелом отримання різноманітної інформації для всіх верств населення. В умовах впровадження комп’ютерних технологій не втратив свого значення й традиційний довідково-бібліографічний апарат – довідково-бібліографічний фонд, карткові каталоги й картотеки.

Актуальність курсового дослідження полягає у вивченні організації довідково-бібліографічної роботи бібліотеки з метою якісного задоволення інформаційних потреб користувачів, надання безперешкодного доступу читачам до документів із фонду бібліотеки.

Новизна курсового дослідження полягає у багатоаспектному вивченні організації довідково-бібліографічної роботи бібліотеки, на прикладі Долинської районної бібліотеки.

Стан наукової розробленості теми. У професійному бібліотечному друку широко обговорюють проблеми публічних бібліотек. Проблемам довідково-бібліографічного обслуговування споживачів та питанням комплексного планування роботи з каталогами і картотеками присвячені публікації В. А. Шкаріної [16], Е.Т.Карачинської [9], Л.Трачук [12] та багатьох інших дослідників.

Науковець та дослідник бібліотечної справи, І. Карпенко [10] розглядає проблеми нового ДБО користувачів, пов’язаного з автоматизованими технологіями. На думку цього автора, традиційні форми обслуговування повинні відійти у минуле. Для повноправного існування у світовому суспільстві публічні бібліотеки повинні відкрити широкий доступ до своїх колекцій, створивши електронні каталоги для своїх фондів та оригінальні бази даних власної генерації.

Мета курсового дослідження – вивчення організації довідково-бібліографічної роботи Долинської РБз метою поліпшення процесу ДБО користувачів, простеження процесу створення нових і поповнення існуючих інформаційно-бібліотечних ресурсів.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:

• вивчити основні види довідково-бібліографічної роботи українських бібліотек;

• охарактеризувати діяльність Долинської РБ в сучасному інформаційному просторі;

• охарактеризувати зміст і організацію довідково-бібліографічної роботи Долинської РБ;

• показати особливості довідково-бібліографічного апарату Долинської РБ;

• показати перспективи розвитку довідково-бібліографічної роботи у зв’язку з впровадженням нових інформаційних технологій;

Об’єктом дослідженнякурсової роботи виступають різні види довідково-бібліографічної діяльності щодо задоволення інформаційних потреб користувачів.

Предмет дослідження– організація довідково-бібліографічної роботи бібліотеки, особливості побудови довідково-бібліографічного апарату та обслуговування Долинської РБ.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 2011–2013 рр.

Джерельною базою для написання курсового дослідження послугували праці вітчизняних та зарубіжних бібліотекознавців, а також основні статистичні показники роботи працівників Долинської РБ, їхні звіти, фонд РБ, каталоги відділу каталогізації, сайт Долинської РБ.

Структура курсового дослідження. Робота складається із змісту,списку скорочень, вступу, двох розділів основної частини та підрозділів, висновків, списку використаної літератури. У списку скорочень подано терміни і поняття, скорочення яких не передбачено державним стандартом ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові». У першому розділі «Особливості довідково-бібліографічної роботи бібліотек» висвітлюються теоретичні засади вивчення особливостей діяльності бібліотек України та довідково-бібліографічної роботи всіх видів у них. У другому розділі «Довідково-бібліографічне інформування та обслуговування Долинської РБ за 2011-2013 рр.», подаються відомості про ДБА Долинської РБ, проаналізовано статистику інформування користувачів та розкривається робота БВ, збирання і опрацювання бібліографічних і біобібліографічних матеріалів та інформація про надання інших бібліографічних послуг.

Практичне значення курсової роботи. Результати даного дослідження можуть бути використані спеціалістами з бібліотечної справи, викладачами та аспірантами, студентами спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» для написання наукових робіт, звітів, доповідей з інших галузей знань.