Дисципліни:
Лабораторна робота №1
На тему:

Підготовка аудиторського висновку про фінансовий стан підприємства, що здійснює зовнішньоекономічні операції.

Дисципліна: Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2544 Додано: 2015-03-01
Частина тексту

Мета: ознайомитися із особливостями здійснення аудиту зовнішньоекономічних операцій, вивчити особливості складання аудиторського висновку про фінансовий стан суб’єкта, що перевіряється.

Теоретичні відомості. Аудит зовнішньоекономічної діяльності спрямований на виявлення та розв’язання проблем певних об’єктів пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, він передбачає складання висновку про фінансовий стан об’єкта, який перевіряється.

Аудит доцільно розглядати як систему, яка включає методи та прийоми проведення аудиту, його види, функції, елементи, предмет та стадії, основні документи та нормативи, а також ризики проведення аудиту.

Серед основних завдань аудиту зовнішньоекономічної діяльності виділяють:

- збір та обробка правдивої інформації про діяльність підприємства, що займається зовнішньоекономічною діяльністю;

- формування аудиторських висновків про господарсько-фінансову діяльність підприємства на основі отриманих даних.

До функціональних завдань відносять:

- завдання коригування і санації, тобто складання рекомендацій щодо виправлення допущених підприємством помилок;

- завдання оперативного контролю та аналізу господарсько-фінансової діяльності організації – проведення аналізу безпосередньо в процесі діяльності для попередження помилок;

- завдання стратегічного контролю, тобто розробка пропозицій щодо подальшого розвитку підприємства.

Процес проведення аудиту у найбільш загальному вигляді складається з чотирьох послідовних етапів:

1. планування і контролювання;

2. тестування господарських операцій;

3. перевірка окремих елементів сальдо;

4. заключення.

На першому етапі відбувається попереднє планування процесу проведення аудиторської перевірки, збір загальної інформації про об’єкт перевірки, оцінка ризиків та розробка загального плану аудиторської перевірки.

На другому етапі проводиться перевірка господарських операцій, тобто аудиторська група проводить тестування контрольних моментів, перевіряє правильність проведення господарських операцій, а також оцінює можливість виникнення помилок у звітності організації.

Третій етап передбачає тестування основних моментів господарської діяльності та проведення додаткової перевірки елементів фінансової звітності організації.

Остання четверта фаза передбачає перевірку супутніх зобов’язань та наступних подій, оцінювання результатів діяльності підприємства та складання висновку. Тобто ця стадія узагальнює результати аудиторської перевірки.

Відповіді на контрольні питання

1. Охарактеризуйте сутність та особливості аудиту ЗЕО.

Аудит зовнішньоекономічної діяльності спрямований на виявлення та розв’язання проблем певних об’єктів, які пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Аудит ЗЕО прийнято розглядати як складову фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

2. Система аудиту зовнішньоекономічних операцій.

Аудит доцільно розглядати як систему, яка включає в себе такі компоненти:

- методи (індукція, дедукція, системний аналіз тощо);

- прийоми проведення аудиту (визначення стану об’єктів,зіставлення та оцінка);

- види (внутрішній та зовнішній);

- функції (перевірка бухгалтерської звітності, надання аудиторських послуг);

- елементи (мета, завдання, суб’єкти, об’єкти тощо);

- предмет (економічні системи, організаційні та інші системи);

- стадії (постановка проблеми, збирання та оцінка даних, послуги);

- основні документи (кореспондентські, інформаційні, організаційно-функціональні);

- нормативи (національні, міжнародні);

- ризики проведення аудиту (властивий ризик, ризик контролю та не виявлення).

3. Суб’єкт, предмет і метод аудиту зовнішньоекономічних операцій.

Суб’єктами аудиту ЗЕО виступають аудитори - фізичні особи та аудиторські фірми-юридичні особи.

Предметом аудиту ЗЕО є стан основних характеристик системи (економічних, організаційних тощо), який використовується для встановлення аудиторської оцінки.

Методом аудиту ЗЕО виступає сукупність способів, прийомів, що використовуються для дослідження об’єкта зовнішньоекономічних операцій.

4. Об’єкти аудиту зовнішньоекономічних операцій: загальна характеристика.

Об’єктами аудиту зовнішньоекономічних операцій можуть виступати окремі або взаємопов’язані аспекти функціонування досліджуваної системи, які можуть бути оцінені якісно або кількісно.

5. Завдання аудиту зовнішньоекономічних операцій.

Виділяють два типи завдань аудиту ЗЕО, а саме основні (збір та обробка правдивої інформації про діяльність підприємства формування аудиторських висновків) та функціональні (коригування і санація, стратегічний аналіз, оперативний контроль та аналіз).

6. Стандарти аудиту GAAS: сутність та загальна характеристика.

10 стандартів аудиту GAAS були прийняті у США в 1947 році. Вони носять узагальнений характер і є поділеними на три групи:

1. Загальна кваліфікація і поведінка (відповідна підготовка та досвід; незалежна позиція; належна професійна ретельність);

2. Робота на об’єкті. Виконання аудиту (правильне планування і контроль, достатнє розуміння системи внутрішньогосподарського контролю, достатня кількість компетентних свідоцтв);

3. Інформація про результати (чи відповідає звітність нормам GAAS, чи виявлено обставини, в яких норми GAAS не дотримуються, чи достатня кількість інформативних розкриттів, судження про фінансову звітність загалом).

7. Мета діяльності та завдання Міжнародної федерації бухгалтерів.

Міжнародна федерація бухгалтерів була заснована 7 жовтня 1977 року в Мюнхені, Німеччина, на 11-ому Всесвітньому конгресі бухгалтерів. Метою діяльності МФБ є координація діяльності професійних організацій в галузях обліку, аналізу та звітності на світовому рівні.

Основними завданнями МФБ є: перегляд окремих МСА, розроблення стандартів з надання аудиторських гарантій, перегляд рекомендацій щодо аудиторських перевірок комерційних банків.

8. Структура і функції Міжнародної федерації бухгалтерів: коротка характеристика.

До структури Міжнародної федерації бухгалтерів входить Рада МФВ (розвиває бухгалтерську професію, пропагує застосування єдиних стандартів, підвищення якості послуг та дотримання інтересів суспільства). Раді МФБ підпорядковуються:

- Рада з міжнародних аудиторських та гарантуючих стандартів з підкомітетами (розробка МСА та їх публікація, підготовка та видання ПМАП);

- Форум фірм (контроль за дотриманням глобального стандарту якості аудиторськими корпораціями);

- Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності, Комітет державного сектору (розробка міжнародних стандартів фінансової звітності, регулювання практики бухгалтерів та аудиторів у державному секторі).

Завдання: Після виконання прийомів аналізу фінансового стану підприємства, фінансових результатів, динаміки і структури статей бухгалтерського балансу, платоспроможності та ліквідності підприємства, здійснити перевірку відповідності поданого розрахунку виконаного працівниками підприємства.

Хід роботи

1. Формуємо таблицю вихідних даних, згідно з балансом підприємства (додаток 3).

2. Відповідно до свого варіанту розраховуємо таблицю показників фінансової діяльності підприємства згідно свого варіанту (N=7) (додаток 1).

Характеристику показників фінансової діяльності підприємства подано у табл..1.

3. Відповідно до вихідних даних розраховуємо показники платоспроможності підприємства, а саме коефіцієнти загальної, абсолютної та проміжної ліквідності, а також показники фінансової стійкості підприємства (коефіцієнт автономії, забезпечення поточних запасів і затрат власними оборотними коштами, фінансової стабільності, маневрування, загальної заборгованості та інвестування). Результати обчислень подаємо у табл.. 2 (додаток 3).

4. За отриманими даними складаємо аудиторський висновок (додаток 4).