Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Калькулювання собівартості продукції.

Дисципліна: Управлінський облік
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2348 Додано: 2015-02-27
Частина тексту

Висновок

У теоретичній частині також було розкрито поняття собівартості товарів, формування ціни продажу на підприємствах гуртової та роздрібної торгівлі, бюджетування витрат торгівельному підприємстві, вплив товарних запасів на фінансові результати при використання системи калькулювання за змінними витратами і за повними витратами та здійснено аналіз витрат підприємств роздрібної і гуртової торгівлі.

У практичній частині на прикладі ТзОВ «Альфа-комфорт», який є відомим виробником меблів, проведено поетапний процес калькулювання собівартості продукції. Для цього було здійснено розподіл витрат за елементами (за ознакою економічної однорідності витрат) та за статтями калькуляції (за ознакою цільового використання витрат за місцями їх виникнення). Згодом за даними попередньо сформованих таблиць, здійснено розподіл загальновиробничих витрат на собівартість продукції ТзОВ «Альфа-комфорт» відповідно на комплект «Вероніка» та «Заріна».

На основі даних витрат (прямих, змінних та постійних загальновиробничих) здійснено формування планових калькуляцій на виробництво двох видів продукції за системами калькуляції змінних і повних витрат.

Оскільки прийняття управлінських рішень має ґрунтуватись на визначенні та аналізі поведінки витрат, тому визначено функцію операційних витрат ТзОВ «Альфі-комфорт»: Y = 214319,4 +3463,42* Х1 +5799,52* Х2. Відповідно до функції встановлено, що загальна сума операційних витрат безпосередньо залежить від обсягу діяльності підприємства та його потужності, першочергово від змінних витрат, які змінюються пропорційного обсягу діяльності підприємства.

Складено бюджети фінансових результатів ТзОВ «Альфа-комфорт» на плановий місяць за системою повних і змінних витрат, досліджено переваги і недоліки застосування кожної з них. Встановлено, що різниця між системою калькулювання повних і змінних витрат полягає у включенні накладних постійних виробничих витрат. Визначено плановий кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства операційний прибуток – 1653445,1 грн.

На основі попередньо обчислених даних визначено точку беззбитковості та побудовано графік беззбитковості операційної діяльності ТзОВ «Альфа-комфорт» у плановому місяці. Беззбитковий обсяг виробництва у натуральних одиницях – 106 од., а у грошових - 667661,68 грн.

Позитивним показником для підприємства, який може свідчити про високий рівень фінансової стійкості та конкурентоспроможності, є запас міцності (5251598,4 грн.).

Для оцінки прибутковості обчислений коефіцієнт операційного левериджу ТзОВ «Альфа-комфорт» який показує, що темп приросту операційного прибутку перевищує темп приросту обсягу реалізації у 1,1296 раз, що є беззаперечно позитивним показником.

Визначено очікувану суму операційний прибутку ТзОВ «Альфа-комфорт» у разі зростання доходу на 13%, вона становитиме 2110536,6 грн. Це є позитивним показником, що свідчить про прибутковість діяльності підприємства та ефективну його діяльність.

Для оптимізації та підвищення ефективності управління витратами пропонується зменшити величину матеріальних витрат шляхом контролю за їх використанням відповідно до встановлених норм і нормативів, пошук нових постачальників матеріалів, за цінами нижчими ніж теперішні, вдосконалення технології виробництва. Оптимізація адміністративних і збутових витрат повинна бути обґрунтована відповідно до стану та обсягів діяльності, власних фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, цілі та мети діяльності підприємства. Також доцільно зменшити суму постійних витрат можливо за рахунок розгляду нормативів щодо використання електроенергії, води на технологічні цілі, обґрунтоване зменшення зарплати працівникам управління виробництвом, також можливо доцільно обрати іншу базу розподілу загальновиробничих витрат. Пропонується зменшити змінні витрати на одиницю продукції, адже вони першочергово та значно збільшують собівартість та витрати виробництва відповідно до збільшення обсягів діяльності та впливають на рівень прибутку .

Отже, затрати, витрати, собівартість, є найважливішими економічними категоріями. Їхній рівень багато в чому визначає розмір прибутку і рентабельності підприємства, ефективність його господарської діяльності.