Дисципліни:
Конспект лекцій
На тему:

Лекції з профорієнтації та профвідбору.

Дисципліна: Профорієнтація та профвідбір
ВНЗ:ЛДУ БЖД
Формат: Adobe Pdf

Переглядів: 13646 Додано: 2013-11-26
Частина тексту

ЗМІСТ

Лекція 1. Об'єкт, предмет, методи, завдання та актуальність розвитку професійного відбору

 1. Сутність, об'єкт та предмет професійного відбору
 2. Історичні аспекти профвідбору

Основні поняття: об'єкт, предмет, завдання предмету; професійний відбір та його завдання; психофізіологічний відбір, освітній відбір, медичний відбір, соціально-психологічний відбір, відбір за рівнем фізичної підготовленості; принципи професійного відбору; професіографія, професіограма.

Лекція 2. Організаційні основи професійного відбору

 1. Методологія професійного психологічного відбору
 2. Принципи визначення професійної придатності

Основні поняття: прогнозування професійної придатності, Професійний психологічний відбір, професійна придатність, проблеми раціонального розподілу; системний підхід.

Лекція 3. Психологічні проблеми професійної придатності в системі «людина - техніка – середовище»

 1. Психологічні засади професійного психологічного відбору (ППВ)
 2. Розвиток, деформація і визначення характеристик рівня профпридатності особистості до діяльності
 3. Основні положення, види, рівні, завдання системи визначення професійної придатності

Основні поняття: професійна придатність людини, трудове виховання і навчання, професійна орієнтація, професійний добір, професійна підготовка, професійна адаптація, професійна діяльність, професійна атестація, професійна реабілітація; професійна деформація, професійна мотивація, загальна і професійна підготовленість, рівень функціональної готовності, стан індивідуально-психологічних функцій людини; професійні вимоги.

Лекція 4. Професійно важливі якості особистості в системі профвідбору

 1. Роль і місце особистості в процесі діяльності. Нормативні кризи під час діяльності
 2. Характеристика етапів професійного розвитку і формування особистості в професійній діяльності
 3. Сучасні погляди на проблему здібностей
 4. Узагальнення понять «задатки», «здібності», «обдарованість»
 5. Психомоторика особистості в системі профвідбору

Основні поняття: професійні кризи: нереалізованості, спустошеності, безперспективності; здібності, професійні здібності, професійно важливої якості, базові властивості інтелекту, мотиваційна сфер; сенсомоторика, навички, моторика, сенсомоторні навички, професіографія.

Лекція 5. Психологічний аналіз діяльності та професійні вимоги до особистості

 1. Теоретико-методологічні положення вивчення сутності психологічних особливостей професійної діяльності
 2. Вимоги професій до особистості, поняття професійно важливих якостей (ПВЯ)
 3. Характеристика основних методичних прийомів психологічного аналізу діяльності
 4. Особливості концепцій аналізу діяльності та професійної придатності особистості
 5. Психологічна та психофізіологічна класифікація професійної діяльності спеціалістів в екстремальних та звичайних умовах

Основні поняття: професійна придатність суб'єкта праці, мотив, мета, планування діяльності, переробка поточної інформації, оперативний образ (концептуальна модель), ухвалення рішення, дія, перевірка результатів, корекція дії; концепція системогенезу професійної діяльності; функціональна надійність, процес прийняття рішення.

Лекція 6. Професіографія як підсумок психологічного вивчення трудової діяльності

 1. Принципи системної професіограми та алгоритм її складання
 2. Методи визначення професійно важливих якостей
 3. Типовий приклад професіограми (за Б.Ф. Ломовим)
 4. Вимоги та принципи обладнання пультів управління
 5. Паспорт професії та професійно важливі якості

Основні поняття: професіографія, професіограма, хронометраж діяльності, бесіда, трудовий метод, біографічний метод, анамнез, експертні оцінки, незалежні характеристики, аналіз помилкових дій, алгоритмічний аналіз діяльності, паспорт професії.

Лекція 7. Психодіагностичні методи і прогноз діяльності в системі професійного відбору

 1. Проблема прогнозу успішності діяльності за оцінкою здібностей
 2. Етапи розробки системи прогнозу успішності діяльності
 3. Вимоги процедури дослідження до професійно значимих властивостей
 4. Сучасні методи психодіагностики і прогнозу діяльності в професійному відборі
 5. Основні вимоги до класифікації методів психодіагностики професійної придатності
 6. Приклади для аналізу психограм практикуючого лікаря, робітника-розмітника й авіаційного диспетчера

Основні поняття: прогностична (інформативна) цінність методик, надійність методик, диференційованість методик; принцип наукової обґрунтованості, об'єктивності, практичності; класи рис: конституціональні, індивідуальні, особистісні; динамічна і полімодальна стимуляція, перемінний порядок пред'явлення тестових стимулів, час як фактор психодіагностичного обстеження, складні алгоритми обробки інформації, банк психодіагностичних даних, ігрова мотивація, відображення результатів, інтелектуальний інтерфейс.

Лекція 8. Психологічна характеристика методів обстеження професійної придатності людини

 1. Психодіагностика здібностей та інтелекту
 2. Психодіагностика особистості
 3. Проективні методи дослідження особистості
 4. Методи діагностики мотиваційної сфери особистості
 5. Діагностика психічних станів
 6. Підходи до дослідження темпераменту та акцентуацій характеру
 7. Методи психодіагностики самосвідомості
 8. Методи дослідження властивостей вищої нервової діяльності

Основні поняття: здібності, інтелект, оцінка інтелекту, особистість, факторні опитувальники, емпіричні опитувальники, проекція, апперцепція, аутична проекція, симілятивна проекція, комплементарна проекція, проективні методики, мотивація, психічні стани, темперамент, інтроверсія, екстраверсія, акцентуації, нервова діяльність, сила нервових процесів, рухливість нервових процесів, урівноваженість нервових процесів.

Лекція 9. Професійна орієнтація в системі профвідбору

 1. Основні поняття, мета і завдання профорієнтації
 2. Функції та заходи професійної орієнтації
 3. Мета, сутність, види і варіанти профконсультаційних ситуацій
 4. Методики дослідження в профконсультуванні

Основні поняття: професійна орієнтація, фактори вибору професії; функції професійної орієнтації: соціальна, психолого-педагогічна, економічна, медико-фізіологічна; трудове виховання; професійна консультація: інформаційно-довідкова, психодіагностична, формуюча, медична; оптант.

Лекція 10. Методичні рекомендації професійного психологічного відбору осіб операторських професій

 1. Організація психофізіологічного обстеження
 2. Психофізіологічні вимоги до фахівців операторського профілю діяльності
 3. Методики психофізіологічного обстеження
 4. Складання висновку

Основні поняття: система добору кандидатів, колективне обстеження, індивідуальне обстеження, вивчення особливостей діяльності фахівців- операторів, психофізіологічне обстеження, бесіда, висновок.