Дисципліни:

Макросередовище. Провідні фактори макросередовища та їх вплив на маркетингову діяльність організації


« Конспект лекцій з маркетингу

Макросередовище фірми, або середовище непрямого впливу – це сукупність факторів, які не здійснюють прямого безпосереднього впливу на операції фірми, але проте позначаються на них.

Виділяють шість основних груп факторів макросередовища:

1) Демографічні (чисельність і темпи росту населення, вікова структура, національний склад, рівень освіти, склад родини і т.д.). Для сучасного світу характерні такі демографічні тенденції:

- різкий ріст народжуваності в економічно слаборозвинених країнах;

- зниження народжуваності і старіння населення в розвитих країнах;

- збільшення частки працюючих жінок;

- пізні шлюби;

- збільшення частки неповних родин і самотніх людей;

- підвищення освітнього рівня населення.

2) Економічні фактори. Найважливіша характеристика ринку – купівельна спроможність населення – залежить від рівня поточних доходів, цін, заощаджень, від доступності кредиту. На купівельну спроможність помітний впливає особливості економічного циклу – кон'юнктура ринку.

3) Природні фактори. Для цієї сфери характерні:

- дефіцит деяких видів сировини (ліс, нафта, газ...);

- подорожчання енергії;

- ріст забруднення навколишнього середовища (особливо в слаборозвинених країнах);

- посилення контролю держави і громадськості за використанням природних ресурсів.

4) Науково-технічні (технологічні) фактори.

- прискорення у світі НТП ( ПК, електронний годинник, відеомагнітофон, 90% усіх учених – наші сучасники);

- поява принципово нових можливостей (біотехнології, клонування, мережі, віртуальна реальність...);

- ріст асигнувань на НИОКР;

- постійне удосконалювання існуючих товарів;

- державний контроль за якістю і безпекою товарів.

5) Політичні фактори. У світі спостерігаються тенденції по посиленню законодавчого регулювання підприємницької діяльності, а саме:

- захист фірм від недобросовесной конкуренції;

- захист споживачів від несумлінної ділової практики;

- активізується контроль за дотриманням законів;

- зростає число груп по захисту інтересів споживачів і суспільства в цілому.

6) Культурні фактори. При збереженні базисних культурних традицій (робота, родина, діти...) вторинні культурні цінності міняються більш стрімко (вплив моди); нові тенденції – культ молодості, здоровий спосіб життя, індивідуалізм, прагнення ізолюватися від суспільства, тому що воно стає усе більш агресивним і незрозумілим). Усі фактори макросередовища тісно взаємозалежні. Однієї з найбільш важливих груп є економічні фактори, зокрема – кон'юнктура.