Дисципліни:
Конспект лекцій
На тему:

Конспект лекцій з маркетингу.

Дисципліна: Маркетинг
ВНЗ:КНУТД
Формат: Word Doc

Переглядів: 9715 Додано: 2013-10-07
Частина тексту

ЗМІСТ

Лекція 1. Маркетингова концепція управління

 1. Визначення і сутність маркетингу
 2. Провідні категорії маркетингу
 3. Передумови винекнення маркетингу
 4. Еволюція концепцій маркетингу (п'ять концепцій управління маркетингом). Зміна ролі маркетингу в управлінні організацією
 5. Цілі маркетингу (для суспільства в цілому та для конкретної організації)
 6. Принципи та функції маркетингу
 7. Види маркетингу (в залежності від сфери та об'єкту управління, від стану ринкового попиту та відповідних завдань)
 8. Процес управління маркетингом

Лекція 2. Маркетингова інформаційна система і організація маркетингових досліджень

 1. Передумови зростання потреби організацій у маркетинговій інформації
 2. Структура маркетингової інформаційної системи
 3. Призначення підсистем внутрішньої звітності, маркетингового спостереження, маркетингових досліджень, підтримки маркетингових рішень
 4. Провідні етапи маркетингового дослідження (визначення цілей і задач дослідження, розробка плану дослідження, збарання інформації, аналіз інформації, представлення результатів дослідження
 5. Визначення: джерел інформації, методів отримання первинної інформації (інтерв'ю фокус-груп, спостереження, збирання статистичних данних шляхом опитувань у репрезентативних вібірках, експеримент), складу, типу та розміру необхідної виборки, способів комунікації (особисте, телефонне або поштове опитування)
 6. Розрахунок бюджету та складання календарного плану дослідження

Лекція 3. Маркетингове середовище фірми

 1. Поняття маркетингового середовища фірми
 2. Макросередовище. Проведні фактори макросередовища (демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні законодавчі, соціально-культурн) та їх вплив на маркетингову діяльність організації
 3. Поняття кон'юнктури. Загальноекономічна кон'юнктура та кон'юнктура конкретного ринку
 4. Фактори, що використовують для аналізу і прогнозування загальноекономічної кон'юнктури. Оцінка кон'юнктури конкретного ринку як результат порівнювального аналізу попиту та пропозиції
 5. Склад мікросередовища організації: постачальники, посередники, споживачі, конкурекнти, контактні аудиторії
 6. Таблиця Л.Сабо для аналізу мікросередовища

Лекція 4. Поведінка покупців на споживчих та ділових ринках

 1. Модель поведінки споживача: спонукальні фактори маркетингу, інші подражчики, "чорна скринька" свідомості покупця (характеристики покупця та зміст процесу прийняття рішення про купівлю), реакції покупця у відповідь
 2. Вміст "чорної скриньки" свідомості для покупця на споживчому ринку. Характеристики покупця: фактори культурного рівня, соціальні факори, фактори особистого порядку, психологічні фактори
 3. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю: усвідомлення проблеми, пошук інформації, оцінка варіантів, рішення про купівлю, реакція на придбання товару
 4. Порядок прийняття рішення про купівлю товару-новинки
 5. Поняття ділового ринку
 6. Характеристики, що визначають поведінку покупця на діловому ринку: фактори зовнішнього середовища, фактори особливостей організації, фактори міжособових відносин, фактори, пов’язані із специфікою особистості членів закупівельних центрів

Лекція 5. Оцінка місткості ринку

 1. Методи оцінки місткості ринку

Лекція 6. Сегменування ринків і позиціонування товарів

 1. Три провідні способи виходу на ринок: масовий маркетинг, товарно-диференційований маркетинг, цільовий маркетинг
 2. Поняття сегментування ринку та ринкового сегменту. Сегментування ринку як необхідна умова здійснення цільового маркетингу
 3. Етапи процесу сегментування. Критерії сегментування споживчих та ділових ринків. Методи сегментування: послідовні групування, методи багатомірної статистичної класифікації (кластерний аналіз). Визначення профілів ринкових сегментів. Вибір найбільш привабливих сегментів формування цільового ринку. Критерії вибору цільових сегментів
 4. Поняття позиціонування. Конкурентна перевага як основа позиціонування. Види конкурентних переваг, за якими можна здійснювати позиціювання. Карта позиціювання. Типові помилки при позиціюванні

Лекція 7. Маркетингова товарна політика

 1. Завдання товарної політики
 2. Поняття товару. Модель трьох рівнів товару
 3. Способи класифікації споживчих товарів та товарів промислового призначення
 4. Управління товарними марками. Поняття товарної марки, марочної назви, марочного знаку, товарного знаку. Поняття товарної марки, марочної назви, марочного знаку, товарного знаку. Переваги від використання марок для виробників, споживачів та посередників
 5. Упаковка, її склад та функції. Порядок розробки упаковки
 6. Функції маркування
 7. Рішення про комплекс супутніх послуг (підкріплення товару)
 8. Асортиментна політика фірми. Поняття товарної лінії і товарного асортименту. Сутність управління асортиментом
 9. Аналіз існуючого асортименту. Рішення щодо зміни асортименту та способи їх реалізації
 10. Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ). (Основні етапи життєвого циклу). Види кривих ЖЦТ
 11. Рекомендовані стратегії по етапам ЖЦТ
 12. Поняття товару-новинки. Види новинок. Основні етапи розробки новинок: формування ідей, відбір ідей, розробка замислу товару та його перевірка, розробка стратегії маркетингу, аналіз можливостей виробництва та збуту, розробка товару, випробування в ринкових умовах, розгортання комерційного виробництва

Лекція 8. Маркетингова цінова політика

 1. Умови, що визначають важливість цінової політики для організації.
 2. Визначення цілей ціноутворення
 3. Аналіз факторів, які впливають на ціни (попит споживачів, витрати на виробництво і реалізацію товару, ціни і товари конкурентів, вплив торговельних посередників та державне регулювання цін)
 4. Формування цінових стратегій
 5. Методи ціноутворення
 6. Тактика ціноутворення. Знижки та надбавки, повернення, цінові стимули, географічні поправки, нескруглені ціни. Страхування цін. Процедури підвищення або зниження ціни

Лекція 9. Маркетингова політика розподілу

 1. Поняття збуту (розподілу). Передумови виділення збуту як самостійної складової комплексу маркетингу. Функції системи збуту
 2. Прямий та непрямий маркетинг
 3. Мета збутової діяльності фірми. Поняття каналу розподілу. Класифікація каналів за числом рівнів
 4. Види торговельних посередників: роздрібні посередники; незалежні оптові посередники (оптовики, дистибьютори, джобери, ділери); агенти (комісіонери, консигнанти, агенти виробників, збутові агенти, брокери, маклери). Класифікація систем розподілу за видом товарів, що розподіляються: розподіл споживчих товарів, товарів промислового призначення, послуг. Класифікація систем розподілу за структурою (традиційні, вертикальні, горизонтальні, змішані)
 5. Етапи процесу стратегічного управління системою розподілу. Поняття та функції роздрібної торгівлі. Поняття та функції оптової торгівлі

Лекція 10. Маркетингова політика комунікацій

 1. Етапи управління комплексом маркетингових комунікації: визначення цілей, розробка стратегії, складання бюджету, оцінка комплекса комунікацій. Поняття комунікації. Склад комплексу маркетингової комунікації. Складові елементи процесу комунікації. Етапи управління комплексом маркетингових комунікації: визначення цілей, розробка стратегії, складання бюджету, оцінка комплекса комунікацій
 2. Реклама. Завдання реклами. Способи класифікації реклами. Провідні групи носіїв реклами. Етапи управління рекламною кампанією: визначення цілей, розробка стратегій (вибір звернення та вибір засобів реклами), складання графіка рекламної кампанії, складання бюджету рекламної кампанії, оцінка ефективності реклами
 3. Паблісіті (пропаганда), її переваги та недоліки. Види паблісіті. Етапи процесу управління паблісіті: визначення цілей, вибір повідомлень та їх носіїв; оцінка результатів пропагандистської діяльності

Лекція 11. Планування, організація і контроль маркетингової діяльності

 1. Поняття стратегічного і операційного планування маркетингу