Дисципліни:
Курсова робота
На тему:

Український театр (2004-2008): бібліографічний покажчик змісту.

Дисципліна: Методика укладання бібліографічного покажчика
ВНЗ:ЛНУ ім. Івана Франка
Формат: Word Doc

Переглядів: 2849 Додано: 2014-06-21
Частина тексту

ВСТУП

Журнал відслідковує культурні процеси не тільки в Україні, а й за її межами. Його провідна тематика: особливості режисерської діяльності, театральні фестивалі, акторська майстерність. Для структури даного видання характерна сталість окремих рубрик, зокрема «Огляди та рецензії», «Постаті», «Дослідження», «Бібліографія».

«Український театр» досліджує комплекс теоретичних і практичних проблем театру, організації театрального процесу сьогодення та історичні аспекти; вивчає питання становлення та розвитку режисерської школи, відображає історію провідних театрів минулих десятиліть на території України та у діаспорі; аналізує аспекти внутрішнього саморозвитку актора тощо.

Головний редактор журналу з 1990 року до 2009 року – доцент, заслужений діяч мистецтв України Юрій Богдашевський, з 2009 року – Алла Підлужна. Члени редколегії – відомі діячі мистецтвознавства, актори, театрознавці: Безгін І., Гайдабура В., Козак Б., Митницький Е. та інші.

Актуальність дослідження. Популярність досліджуваного журналу серед спеціалістів театральної сфери зумовлена характером викладеного матеріалу як науково–популярного, так і матеріалу, що інформує про події театрального життя. Попит даного видання також підвищується публікаціями листувань відомих театральних діячів, що дає змогу дослідити специфіку діяльності окремих театрів та театральних об’єднань. Журналом «Український театр» послуговується широке коло користувачів: від керівництва та працівників театрів до студентів, що навчаються за фахом «Театральне мистецтво». Тому укладення бібліографічного покажчика змісту видання «Український театр», навіть із хронологічним обмеженням в охопленні публікацій, є необхідним кроком у бібліографічному забезпеченні загалу, який використовує у своїй діяльності цей журнал.

Мета курсової роботи – дослідження змістового наповнення журналу «Український театр» за період 2004–2008 рр. і укладання бібліографічного покажчика змісту цього видання.

Для реалізації поставленої мети було окреслено такі завдання:

- зробити бібліографічні записи усіх публікацій «Українського театру» періоду 2004–2008 рр.;

- розробити схему рубрикації зроблених бібліографічних записів і систематизувати їх;

- укласти необхідні допоміжні покажчики до опрацьованого матеріалу;

- об’єднати систематизований матеріал та допоміжний апарат і подати, як бібліографічний покажчик.

Об’єкт дослідження – публікації, вміщені в журналі «Український театр».

Предмет дослідження – проблеми історичного розвитку театрів України, питання методики театрального мистецтва та акторської діяльності, які розкриваються у публікаціях журналу.

Новизна даної курсової роботи у тому, що укладання анотованого, окресленого хронологічними рамками бібліографічного покажчика змісту журналу «Український театр» здійснено вперше.

Структура курсової роботи представлена змістом дослідження, вступом, двома розділами, висновками, списком використаної літератури. Перший розділ містить 16 підрозділів. Матеріал анотовано, окрім рецензій та подано в алфавітному порядку. Використана наскрізна нумерація. До кожного бібліографічного опису подано коротку анотацію, яка розкриває зміст публікації. Бібліографічні записи подано відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” [1]. В другому розділі вміщено допоміжні покажчики, серед яких: «Іменний покажчик", «Алфавітний покажчик назв публікацій», «Річники журналу “Український театр”.

При написанні анотацій до статей використовувались методичні розробки Н. М. Кушнаренко [6]. Укладання допоміжних покажчиків здійснювалося на основі рекомендацій Г. М. Швецової-Водки [5].

Практичне та теоретичне значення дослідження полягає у використанні покажчика як джерела для написання наукових робіт з питань театрознавства, для полегшення пошуку необхідного матеріалу відповідної тематики, що висвітлюється на сторінках журналу тощо.

ВИСНОВКИ

У процесі дослідження досягнуто мети і вирішено всі поставлені завдання. Таким чином укладено бібліографічний покажчик змісту періодичного видання «Український театр» 2004-2008 рр.

В першому підрозділі “Історія українського театру” зібрано публікації, у яких висвітлюється історія становлення та розвитку українських театрів.

Другий підрозділ “Проблеми сучасного українського театру” відображає публікації, в яких висвітлюються проблеми розвитку театру на сучасному етапі.

У третьому підрозділі “Питання акторства та режисерської школи” об’єднано публікації, у яких окреслюються основні проблеми режисерства, драматургії та обговорюються питання акторської майстерності.

Четвертий підрозділ “Персоналії” являє собою добірку статей про діяльність провідних акторів, режисерів та дотичних до театрального мистецтва відомих людей.

П’ятий підрозділ “Театр Леся Курбаса” вміщує публікації, які відображають історію виникнення та розвитку, діяльність театру «Березіль».

В шостому розділі “Спогади” зібрано публікації, що містять відомості про історичні події, про які розповідають відомі люди.

У сьомому підрозділі “Листи до редакції” об’єднано публікації, що подають роздуми різних дописувачів журналу про театральні проблеми сьогодення.

Восьмий підрозділ “Хроніка” подає публікації, в яких лаконічно повідомляється про яку-небудь подію, здебільшого це стосується благо чинності.

Дев’ятий підрозділ “Події ” відображає статті, в яких повідомляється про важливі події театрального світу.

Десятий підрозділ “Фестивалі” присвячений різноманітним мистецьким фестивалям, де задіяні українські театри.

В одинадцятому підрозділі “Ювілеї” зібрано статті, в яких висвітлюються події в рамках святкування різних ювілеїв.

Дванадцятий підрозділ “Інтерв’ю” подає низку бесід цікавими людьми театрального світу.

Тринадцятий підрозділ “Сучасний стан зарубіжного театру” відображає діяльність закордонних театрів.

Чотирнадцятий підрозділ “Огляди, рецензії” містить низку рецензій на окремі вистави, а також подаються огляди вистав різноманітних театрів.

П’ятнадцятий підрозділ “Театрознавчі видання” містить статті, в яких розкривається та досліджується зміст книг театрознавчого спрямування.

Таким чином перший розділ курсової роботи повністю відображає зміст “Українського” 2004-2008 рр. і дає чітке уявлення про матеріали, опубліковані на його сторінках.

Отже, в журналі “Український театр” досить широкий спектр матеріалів, які відображають загальні поточні проблеми театрального мистецтва. Курсове дослідження дозволило розкрити структуру часопису. Зважаючи на хронологічні обмеження у дослідженні охоплено лише частину загальних питань цієї сфери.